Mi­kae­la Sonck ny me­die­chef vid Svens­ka Yle

Västra Nyland - - Ledare - SPT

Eke­näs­bör­di­ga Mi­kae­la Sonck tar i au­gusti över som me­die­chef vid Svens­ka Yle ef­ter Jo­han­na Törn-Mangs.

Svens­ka Yle har ut­sett Mi­kae­la Sonck till ny me­die­chef. Hon in­le­der sitt nya ar­be­te i au­gusti. Det fram­kom­mer i ett press­med­de­lan­de.

Sonck kom­mer att an­sva­ra för ut­giv­nings­pla­ne­ring­en och pro­fi­len på Yle Fem, Yle Ve­ga, Yle Ex­trem, Yle Are­nan, Svens­ka.yle.fi och BUUap­pen. Hon kom­mer ock­så an­sva­ra för att gö­ra Yles in­ne­håll så till­gäng­ligt som möj­ligt för al­la fin­lands­svens­kar.

Se­dan 2018 har Sonck job­bat som an­sva­rig pro­du­cent för Svens­ka Yles barn­re­dak­tion. Ti­di­ga­re har hon bland an­nat job­bat på SVT, TV3 Sve­ri­ge och Ut­bild­nings­ra­di­on.

– Myc­ket är på gång in­om me­diebran­schen just nu och jag ser fram emot att få va­ra med och säk­ra Svens­ka Yles po­si­tion i den ut­veck­ling­en. Vi be­hö­ver fun­de­ra på hur vi kan nå ut till dem vi in­te når i dag, men ock­så vär­na om den publik som helst tar till sig in­ne­hål­let via tv och ra­dio, sä­ger Sonck i press­med­de­lan­det.

Sonck tar över ef­ter Jo­han­na Törn-Mangs som är ny di­rek­tör på Svens­ka Yle.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.