Gla­da mi­ner i In­gå

In­gås nya gra­fis­ka ut­se­en­de vi­sar att in­vå­nar­na i kom­mu­nen tyc­ker om att bo i In­gå.

Västra Nyland - - Ledare - AN­TON EKLUND an­ton.eklund@vastranyla­nd.fi

In­gå är en kom­mun med långa anor. Men det är ock­så en kom­mun med en stark strä­van ef­ter ut­veck­ling och in­no­va­tion.

In­gå vill ve­ta hur en så­dan kom­mun ser ut och hur de ska nå ut med det bud­ska­pet. In­gå kom­mun ställ­de den frå­gan till ett ti­o­tal kom­mu­ni­ka­tions­och re­klam­by­rå­er i bör­jan av året.

Till­sam­mans med Åbo­by­rån Å Com­mu­ni­ca­tions som ha­de bra idéer och go­da re­fe­ren­ser från kom­mun­fäl­tet.

Un­der vå­ren de­fi­ni­e­ra­des be­hov, för­vänt­ning­ar och bud­skap till­sam­mans. Den nya vi­su­el­la iden­ti­te­ten skul­le stö­da kom­mu­nens kärn­bud­skap – gläd­jen att bo i In­gå.

Slo­ga­nen Glad i In­gå – Ilo­i­nen In­koo vi­sa­de sig va­ra ett åter­kom­man­de te­ma när In­gå­bor­na be­skrev sin hem­ort.

Som ett re­sul­tat av ut­veck­lings­ar­be­tet ut­for­ma­des en ny lo­go för In­gå kom­mun. Den ty­po­gra­fis­ka lo­gon kom­mer i två for­mer, med och ut­an slo­gan.

Ge­nom tex­ten In­gå-In­koo lö­per ett gra­fiskt ele­ment som kan lik­nas vid en våg el­ler en vat­ten­lin­je. Den­na kan sym­bo­li­se­ra ån som fly­ter ge­nom In­gå, ha­vet som om­ger kom­mu­nen och me­ra all­mänt rö­rel­se. De hu­vud­sak­li­ga fär­ger­na är gul och blå i fyl­li­ga to­ner med ma­gen­taröd som kom­ple­ment­färg.

–Jag tyc­ker att det nya vi­su­el­la ut­tryc­ket är sym­pa­tiskt, fräscht och mo­dernt med li­te käns­la av ret­ro och nostal­gi. Li­te som den där sti­li­ga kaf­fe­bur­ken på stu­gan som man ba­ra mås­te spa­ra för att den är så snygg, sä­ger kom­mu­nens in­for­ma­tör Kristof­fer Nöjd.

In­gås nya ut­se­en­de in­tro­du­ce­ra­des of­fi­ci­ellt un­der In­gå­da­gens di­rekt­sänd­ning på Youtu­be den 27 ju­ni. Sam­ti­digt lan­se­ra­des kam­panj­si­da för all­män­he­ten. Den in­ne­hål­ler in­for­ma­tion om In­gå, men främst in­ter­vju­er och por­trätt med gla­da och färg­star­ka In­gå­bor. Kam­panj­si­dan mark­nads­förs di­gi­talt un­der som­ma­ren och hös­ten. Den kom­mer även att sy­nas i ga­tu­bil­den.

FO­TO: PRI­VAT

NY SLO­GAN. In­gå kom­mun har lan­se­rat en ny slo­gan – Glad i In­gå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.