Suc­cé för vir­tu­ell In­gå­dag

Västra Nyland - - Ledare - AN­TON EKLUND

Den förs­ta vir­tu­el­la In­gå­da­gen väck­te en­tu­si­asm.

Över 300 per­so­ner del­tog i årets In­gå­dag som för förs­ta gång­en ord­na­des vir­tu­ellt. In­gå­da­gen sän­des i di­rekt­sänd­ning på In­gå kom­muns Youtu­be-ka­nal. Sänd­ning­en spe­la­des in och kan nu ses i re­pris.

– Vi är nöj­da med den siff­ran, spe­ci­ellt när man ser att män­ni­skor i ef­ter­skott har tit­tat på sänd­ning­en, sä­ger Re­gi­na Ek­blom, kul­tur- och kurs­pla­ne­ra­re i In­gå kom­mun.

Kon­cep­tet var fram­gångs­rikt och det är möj­ligt att kom­mu­nen fort­sät­ter ord­na det vir­tu­ellt även näs­ta år.

– Vi vet in­te än­nu med sä­ker­het om vi ord­nar det di­gi­talt näs­ta år. De som var med och ord­na­de pro­gram­met sa­de att det mås­te bli en tra­di­tion, men det kan hän­da att det i nå­gon form ord­nas i nå­gon form ord­nas di­gi­talt, sä­ger Re­gi­na Ek­blom.

Den fy­sis­ka de­len av In­gå­da­gen hop­pas kom­mu­nen kun­na ord­na näs­ta år. Torg­för­säl­jar­na och öv­rig kom­mer­si­ell ak­ti­vi­tet hör till In­gå­da­gen. Men även en di­gi­tal ver­sion kan fun­ge­ra som ett tillägg till de fy­sis­ka ak­ti­vi­te­ter­na.

Som kon­fe­ren­ci­er och värd i stu­di­on i bib­li­o­te­ket fun­ge­ra­de Si­mon Sid med bravur me­dan hans kol­le­ga från grup­pen Sam Si­mon, Sam Sonn­tag, sköt­te tek­ni­ken med per­fek­tion.

Un­der li­ve­sänd­ning­en gavs del­ta­gar­na en in­blick i hur det är att va­ra Tik­Tok-stjär­nan Jen­ni­fer Käld. Skå­de­spe­la­ren Christof­fer Strandberg, po­li­ti­kern Hen­rik Wick­ström, re­gis­sö­ren Sven Sid och ar­tis­ten Su­sann

Sonn­tag be­rät­ta­de om si­na liv ef­ter co­ro­navå­ren.

Kom­mun­di­rek­tör Ro­bert Ny­man och Ul­la Gun­nars­son dis­ku­te­ra­de fö­re­tag­sam­het och ut­veck­ling i In­gå och det bjöds ock­så på upp­trä­dan­den av kom­mun­dju­ret Måsart, Sam Zi­mon och Su­sann Sonn­tag.

An­ni­i­na Rai­ta som dri­ver kafé­et i det ny­re­no­ve­ra­de Café Wil­helms­dal bjöd på en som­rig In­gå­me­ny be­stå­en­de av läc­ker­he­ter av lo­ka­la rå­va­ror.

Tre vin­na­re i In­gå­bingot fick varsitt pre­sent­kort till lo­ka­la fö­re­tag.

Ett oför­glöm­ligt ögon­blick var när Pu­tous-ka­rak­tä­ren Sa­lon Sei­ja dök upp och klipp­te hå­ret på Si­mon Sid. Så­dant här hän­der en­dast i In­gå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.