Tru­ba­dur­sång lju­der snart igen i Café Gam­la stan

Uf­fe En­berg, Kjell Ek­holm, Niklas Rosström och Ted­dy Gran­roth, kil­lar­na bakom ban­det Hem­ma hos Gre­ta, stäl­ler till det – med li­ve­sänd­ning.

Västra Nyland - - Ledare - IDA AX­ELS­SON ida.ax­els­son@vastra­ny­land.fi

Se­dan 2018 har ban­det upp­rätt en hand­full gång­er var­je som­mar, men får lov att an­pas­sa sho­wer­na un­der in­kom­man­de sä­song. Hem­ma hos Gre­ta gör en ef­ter­läng­tad comeback i dag fre­dag.

Ef­ter många om och men och från bak­går­den stul­na kal­song­er, stolt­se­rar ban­det med en ef­ter­läng­tad re­le­a­se­hap­pe­ning. Kloc­kan Fem he­ter till­fäl­let, som är en bland­ning av öv­ning och show. Det blir en hap­pe­ning med mu­sik och va­ri­e­ran­de fräc­ka in­slag.

– Det finns en sto­ry bakom ti­teln, om kar­lar­na som kom­mer hem kloc­kan fem – fru­gan sa­de in­te att de skul­le va­ra hem­ma kloc­kan sjut­ton, av­slö­jar En­berg.

Men de här kar­lar­na hålls hem­ma re­la­tivt väl: till­fäl­let sänds li­ve från En­bergs studio via Youtu­be. Och vad ma­na­gern Gre­ta von Gyl­len­hau­sen be­träf­far har hon in­te bju­dit dem till Tyskland se­dan det förs­ta be­sö­ket för ett par år se­dan. Ban­det sit­ter än och vän­tar på in­bju­dan.

– Men hon skic­kar en check var­je som­mar så vi kan skaf­fa nya klä­der, sä­ger Gran­roth. I be­kvä­ma si­den­ki­mo­non

SKÅL FÖR GRE­TA!

spri­der ban­det ut sig och ser re­la­tivt nöj­da ut, Gre­tas för­sum­mel­se till trots.

Schla­ger och ki­mo­no

Schla­ger­funk. Pop up roc­kor­kes­ter. Rocks­chla­ger. Pop och rock. Be­skriv­ning­ar­na på ban­det är va­ri­e­ran­de och gen­re ver­kar för­änd­ras i takt med klä­der­na.

Ban­det in­ty­gar att man ef­ter­strä­var en av­slapp­nad, andro­gyn ha­bi­tus.

–Med glim­ten i ögat, sä­ger En­berg.

Ek­holm blir ut­pe­kad som den som star­ta­de tra­di­tio­nen med att klä ut sig mer el­ler mind­re andro­gynt. Men ing­en i gäng­et ser ut att va­ra väl­digt il­la till mods över ar­range­mang­et.

– Man ska in­te ta sig själv för på stort all­var. Och vad är bätt­re än att få folk att må bra, dan­sa och ha ro­ligt?

Ban­det bru­kar kö­ra med en hand­full spel­ning­ar var­je som­mar, men på fö­re­kom­men an­led­ning ser de in­kom­man­de må­na­der­na an­norlun­da ut. Utö­ver sänd­ning­en ut­lo­vas någ­ra eve­ne­mang för de varmt upp­skat­ta­de och lo­ja­la fan­sen.

Den 17 ju­li upp­trä­der Hem­ma hos Gre­ta vid ham­nen i Bro­marv, och den 8 au­gusti på väl­gö­ren­het­s­e­ve­ne­mang­et Fo­tis­rock som Eke­näs Idrotts­för­e­ning pla­ne­rar, för­ut­satt att si­tu­a­tio­nen tillå­ter. Spel­ning­en kom­mer äga rum på fot­bolls­pla­nen, som Gre­tas poj­kar då de­lar med Geir Rön­ning, Mikko Si­po­la och Ti­ka.

Tills dess får man nöja sig med att lyss­na på allt så­dant som folk tyc­ker om att lyss­na på när de fes­tar, häl­sar grab­bar­na glatt, och tac­kar för sig. Med flax­an­de ki­mo­non fladd­ran­de kring be­nen fort­sät­ter Hem­ma hos Gre­ta mot allt mer hu­vud­lö­sa även­tyr.

FO­TO: LI­NA ENLUND

FO­TO: IDA AX­ELS­SON

Uf­fe En­berg, Kjell Ek­holm, Niklas Rosström och Ted­dy Gran­roth fi­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.