Kons­ten in­tar Mjöl­bols­ta

Nya ägar­na hed­rar om­rå­dets histo­ria me­dan de byg­ger nå­got nytt och kre­a­tivt.

Västra Nyland - - Ledare - CHAR­LOT­TA SVENSKBERG char­lot­ta.svenskberg@ksf­me­dia.fi

– Det finns ett in­ter­na­tio­nellt in­tres­se för konst­cen­ter så nä­ra hu­vud­sta­den, sä­ger Rai­sa Kai­pai­nen, som till­sam­mans med Torsten Rüger köp­te fas­tig­he­ten i april.

Verk­sam­he­ten på Mjöl­bols­ta ska om­fat­ta bland an­nat konst­när­ligt ar­be­te, kon­torslo­ka­ler och se­mi­na­ri­er. Över­natt­nings­rum och ka­fe­te­ria hör ock­så till de tjäns­ter Mjöl­bols­ta ska er­bju­da.

Till au­gusti ska de förs­ta all­män­na kon­to­ren och konst­närs­ut­rym­me­na stå kla­ra. Kai­pai­nen och Rüger vill in­te sät­ta grän­ser för hur mång­fa­cet­te­rad verk­sam­he­ten på Mjöl­bols­ta

kan bli – men den ska va­ra kre­a­tiv.

– Möj­lig­he­ter­na är ota­li­ga, sä­ger Rüger.

– Vi ha­de al­la föns­ter öpp­na för att få kors­drag och vi glad­de oss över reg­net och sa ”Oj, vad bra med regn”. Vi hör­de ås­kan mull­ra, och plöts­ligt hän­de fe­no­me­net, sä­ger Gun Spring.

– Jag såg ett eld­klot och ett ljus som for ge­nom rum­met. Och sam­ti­digt hör­de vi en fruk­tans­värd smäll. Jag har ald­rig upp­levt en så­dan hård smäll, sä­ger hon.

Sam­ti­digt såg hen­nes man ett eldsken ring­la sig ge­nom var­dags­rum­met.

– Allt sked­de så snabbt. Ef­ter smäl­len av­tog reg­net och ås­kan för­svann, sä­ger hon.

Nu har hon mera re­spekt för ås­kan

Gun Spring har ald­rig va­rit rädd för ås­kan och har i he­la sitt liv fa­sci­ne­rats av åskväd­ret och upp­levt det som spän­nan­de och in­tres­sant. Stick­kon­tak­ter har hon läm­nat i väg­gen och föns­ter har fått stå öpp­na. Men mån­da­gens smäll fick hen­ne att tän­ka om.

– Ljusupp­le­vel­sen och smäl­len var en oer­hörd na­tur­kraft. Jag är näs­tan åt­tio år och har ald­rig upp­levt nå­got lik­nan­de. Det var ska­kigt, sä­ger hon och för­kla­rar att tv:n var det en­da som tog ska­da av blixt­ned­sla­get.

När åskväd­ret var över och gran­nar­na vå­ga­de sig ut på ga­tan upp­täck­te de att en blixt sla­git ned i en tall, slingrat sig runt stam­men och sprängt bort bar­ken i en spi­ral­form längs med stam­men.

– Nu i ef­ter­hand tror vi att blix­ten träf­fa­de tal­len och rör­de sig se­dan via vårt sov­rums­föns­ter till var­dags­rums­fönst­ret och se­dan ut ge­nom ga­vel­fönst­ret. Allt hän­de på mind­re än en se­kund, sä­ger Gun Spring.

”Stan­na in­om­hus tills åskväd­ret gått över”

Jour­ha­van­de brand­mäs­ta­re Ja­ri So­pen-Lu­o­ma sä­ger att det är svårt att ge någ­ra all­män­na råd för vad var och en ska gö­ra vid ett åskvä­der.

– Det är svårt att sä­ga vad som är rätt el­ler fel. Åsik­ter­na går isär, sä­ger han.

Det är van­ligt att elekt­ro­nik ska­das vid ett blixt­ned­slag, sä­ger han och kon­sta­te­rar att ett sätt att för­hind­ra att elektro­nis­ka ap­pa­ra­ter i hem­met går sön­der är att dra ur stick­kon­tak­ter till el- och an­ten­nut­tag och ock­så lad­da­re.

Ja­ri So­pen-Lu­o­ma re­kom­men­de­rar att man stan­nar in­om­hus och vän­tar på att åskväd­ret går över. Och att man till­kal­lar hjälp om det hän­der nå­got all­var­ligt.

Jag är näs­tan åt­tio år och har ald­rig upp­levt nå­got lik­nan­de.

Gun Spring

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.