Öring­en ska få le­ka lugnt i höst – fis­keö­ver­vak­ning­en in­ten­si­fie­ras

Västra Nyland - - Ledare - MOA AULANKO moa.aulanko@vastra­ny­land.fi

Fis­keö­ver­vak­ning­en i de vä­stoch öst­ny­länds­ka vatt­nen ska in­ten­si­fie­ras. Ny­lands fis­kar­för­bund har be­vil­jats bi­drag av Jord- och skogs­bruks­mi­ni­s­te­ri­et för att in­ten­si­fi­e­ra över­vak­ning­en av fis­ke­lov.

Fis­keö­ver­vak­ning­en ska in­ten­si­fie­ras i ett sam­ar­be­te mel­lan fis­ke­ri­om­rå­de­na i Eke­näs-Po­jo, In­gå, Kyrkslätt-Sjun­deå, samt BorgåSib­bo.

Pro­jek­tets mål är att all­män­he­ten ska få mera in­for­ma­tion om fis­ke­lov, fis­ke­för­bud och om den utrot­nings­ho­ta­de öring­en som le­ker på om­rå­de­na. Fis­keö­ver­va­kar­na ska ock­så träf­fa varand­ra och dis­ku­te­ra ak­tu­el­la sa­ker in­om fis­keö­ver­vak­ning­en – pla­nen är att det sker på ett se­mi­na­ri­um hös­ten 2020.

Fis­ke­för­bud i höst

Vid Åmin­ne­fors in­ten­si­fie­ras över­vak­ning­en i sam­band med den nya fis­ke­vä­gen. Det kom­mer rå­da ett to­talt fis­ke­för­bud från den förs­ta au­gusti till den sista no­vem­ber från åmyn­ning­en cir­ka en kilo­me­ter in i Po­jo­vi­ken.

För­bu­det åter­kom­mer år­li­gen. I år är tan­ken att om­rå­dets fis­keö­ver­va­ka­re ska hål­la ett ext­ra öga på folk som rör sig kring om­rå­det, för att den utrot­nings­ho­ta­de öring­en ska få le­ka ifred och rö­ra sig upp längs for­sen.

Ge­men­sam nyt­ta

Fis­keö­ver­vak­ning­en hand­lar in­te om att pe­ka fing­er, sna­ra­re om att in­for­me­ra.

– Fis­keö­ver­va­kar­na vill se till att män­ni­skor har koll på att de be­ta­lar en av­gift, där peng­ar­na se­dan går till att bland an­nat plan­te­ra ny fisk och ta hand om de nya fisk­be­stån­den. Al­la be­ta­lar för att det ock­så i fort­sätt­ning­en ska fin­nas fisk för kom­man­de ge­ne­ra­tio­ner, sä­ger Erk­ki Utu­nen, en av fis­keö­ver­va­kar­na som är med i pro­jek­tet.

Erk­ki Utu­nen vill ock­så upp­märk­sam­ma folk om att det är fis­ke­för­bud in­om 150 me­ter från Åker­fors damm.

– Där har jag of­ta sett folk som står och fis­kar, sä­ger Erk­ki Utu­nen.

Po­si­tiv in­ställ­ning

Fis­ke­li­cen­sen kan man ha på te­le­fo­nen el­ler på ett pap­per. Om man har det di­gi­talt be­hö­ver man in­te styr­ka sin iden­ti­tet.

– En över­vak­ning går till så att vi frå­gar vil­ket språk per­so­nen ta­lar och om de kan vi­sa upp en fis­ke­li­cens. Män­ni­skor är i all­män­het po­si­tivt in­ställ­da då det frå­gas ef­ter de­ras fis­ke­lov. De tyc­ker att det är bra att vi kol­lar upp det, sä­ger Lot­ta

Bruncro­na, som över­va­kar fis­ke­vatt­nen i Po­jo­vi­ken.

In­täk­ter­na från fis­ke­vårds­av­gif­ter­na an­vänds bland an­nat till ut­gif­ter­na från håll­bar an­vänd­ning och upp­rätt­håll­ning av fis­ke­vatt­nen, samt plan­te­ran­det av nya fis­kar.

–Vi bru­kar ock­så ge en chans för dem att kö­pa lo­vet i bå­ten, al­la män­ni­skor gör miss­tag ibland.

Det är säl­lan män­ni­skor som på flit för­sö­ker kom­ma un­dan med att fis­ka ut­an att ha be­ta­lat fis­ke­vårds­av­gif­ten, sä­ger Ken­neth Wes­ter­holm, som ock­så över­va­kar de när­lig­gan­de vatt­nen.

In­for­ma­tions­sprid­ning­en är vik­tig

Att in­for­me­ra all­män­he­ten är vik­tigt. In­for­ma­tion om den in­ten­si­fi­e­ra­de fis­keö­ver­vak­ning­en, den utrot­nings­ho­ta­de öringsar­ten och de oli­ka fis­ke­om­rå­de­nas fis­ke­för­bud ska spri­das via Fa­ce­book och dags­tid­ning­ar.

–Det här pro­jek­tet görs för att folk ska ve­ta och för­stå var­för man ska be­ta­la fis­ke­vårds­av­gif­ten. Det kan ock­så va­ra li­te svårt att hit­ta in­for­ma­tio­nen, men vi vill att man ska ve­ta att man till ex­em­pel kan hit­ta de rå­dan­de för­bu­den på Ka­lastus­ra­jo­i­tus.fi, sä­ger Joan Granqvist, Ny­lands Fis­kar­för­bunds verk­sam­hets­le­da­re.

För­u­tom ext­ra be­vak­ning av vatt­nen kring Åmin­ne­fors ska pro­jek­tet bi­dra med skol­nings­se­mi­na­ri­er som ska mo­ti­ve­ra och ak­ti­ve­ra fis­keö­ver­va­kar­na. Un­der skol­nings­da­gen träf­fas fis­keö­ver­va­ka­re för att få skol­ning och in­for­ma­tion om lag­frå­gor, etiskt be­mö­tan­de, kundser­vice samt dis­kus­sion om för­håll­nings­reg­ler och för­fa­rings­sätt.

– Vi hop­pas ock­så att fis­keö­ver­va­kar­na ge­nom se­mi­na­ri­et skall få kon­takt med and­ra fis­keö­ver­va­ka­re för att kun­na by­ta er­fa­ren­he­ter, sä­ger Joan Granqvist.

Fis­keö­ver­va­kar­na hål­ler med om att man märkt ett ökat in­tres­se för fri­tids­fis­ke. Då är det bra att det finns ett sam­ar­be­te och att al­la har koll på de ge­men­sam­ma spel­reg­ler­na.

FO­TO: MOA AULANKO

I HÖST. Här ska öring­en få le­ka lugnt i höst. Från väns­ter Erk­ki Utu­nen, Joan Granqvist, verk­sam­hets­le­da­re för Ny­lands fis­kar­för­bund, Lot­ta Bruncro­na och Ken­neth Wes­ter­holm vid fis­ke­vä­gen i Åmin­ne­fors.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.