Enkät: Po­si­ti­va upp­le­vel­ser av fis­keö­ver­vak­ning

Västra Nyland - - Ledare -

En enkät som Central­för­bun­det för fis­ke­ri­un­der­håll­ning gjor­de 2019 vi­sar att så­väl över­vak­ning­en av fis­ke­ri­et som at­ti­ty­der­na gente­mot över­va­kar­na är bra i Fin­land. 100 fis­ka­re sva­ra­de på en­kä­ten.

Fis­keö­ver­vak­ning­en är ett kund­be­tjä­nings­jobb och un­der­sök­ning­en mät­tes hur vän­ligt och sak­ligt fis­kar­na bli­vit möt­ta i över­vak­nings­si­tu­a­tio­ner. Me­del­ta­let för sva­ren på vän­lig­het låg på 8,7 och sak­lig­het på 8,2.

I den fria re­spon­sen önska­des mer över­vak­ning. Det finns ung­e­fär 2 800 ak­ti­va fis­keö­ver­va­ka­re i Central­för­bun­det för Fis­ke­ri­un­der­håll­ning­ens vat­ten. Det är en­ligt en un­der­sök­ning gjord för tre år sen cir­ka 80 pro­cent av de som av­lagt ett god­känt re­sul­tat i pro­vet.

At­ti­ty­der­na till fis­keö­ver­va­kar­na är allt­så främst po­si­ti­va en­ligt en­kä­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.