Mjöl­bols­ta sjuk­hus blir konst­cen­ter

Rai­sa Kai­pai­nen och Torsten Rüger, Mjöl­bols­ta sjuk­hus nya äga­re, är bå­da er­far­na fö­re­ta­ga­re. Nu ska de blå­sa nytt liv i den drygt 90-åri­ga fas­tig­he­ten.

Västra Nyland - - Ledare - IDA AX­ELS­SON ida.ax­els­son@vastra­ny­land.fi

Rai­sa Kai­pai­nen och Torsten Rüger dröm­mer om att ska­pa ett konst­cen­ter med fo­kus på väl­må­en­de och kre­a­ti­vi­tet. I prak­ti­ken skul­le fas­tig­he­ten bli en hubb där konst­nä­rer, fö­re­tag och grup­per kan sam­las, ar­be­ta och ut­veck­las till­sam­mans. En­ligt pla­ner­na ska verk­sam­he­ten star­tas i au­gusti.

– Vi bor­de dröm­ma stör­re i Fin­land, sä­ger Kai­pai­nen. Med en tim­mes re­sa från hu­vud­sta­den, och al­la möj­lig­he­ter till­gäng­li­ga i den rym­li­ga bygg­na­den, finns det inga grän­ser för vad man kan gö­ra här, for­sät­ter hon.

Från tu­ber­ku­los till konst

Mjöl­bols­ta sjuk­hus blir allt­så Hub Fe­e­nix, ett ic­ke-kom­mer­si­ellt häl­so­och konst­närscen­ter och an­delslag. Bygg­na­den kom­mer hy­sa bland an­nat ka­fe­te­ria, atel­jéut­rym­men, kon­torslo­ka­ler och möj­lig­het till över­natt­ning i ett hund­ra­tal rum. Det kom­mer va­ra möj­ligt att hy­ra ut­rym­men och tjäns­ter för kur­ser, works­hop­par och se­mi­na­ri­er.

I förs­ta hand hand­lar det in­te om ut­rym­men för pri­vat­per­so­ner, ut­an för konst­nä­rer, grup­per och fö­re­tag. Me­ning­en är att Hub Fe­e­nix ska va­ra ett själv­för­sör­jan­de pro­jekt.

Fö­re­tags och grup­pers möj­lig­het att hy­ra oli­ka va­ri­an­ter av verk­sam­het­s­och kon­tor­s­kol­lek­tiv ska fi­nan­si­e­ra den kre­a­ti­va de­len, så konst­nä­rer kan ut­veck­las och fro­das. Där­för skul­le Kai­pai­nen och Rüger gär­na se ett ak­tivt sam­ar­be­te med sta­den, de om­lig­gan­de kom­mu­ner­na, pri­va­ta fö­re­tag och and­ra kol­lek­tiv och in­sti­tu­tio­ner.

– Vi ska dra strån till sam­ma stack och hjäl­pa varand­ra, sä­ger Rüger.

Jennifer Gam­mals, ut­veck­lings­chef vid Ra­se­borgs stad, till­sam­mans med tu­rist­che­fen Vil­le Vu­o­rel­ma, är in­tres­se­ra­de av kon­cep­tet.

– Det är ett stort jobb, men mot­sva­ran­de verk­sam­het finns in­te i Ra­se­borg, sä­ger Gam­mals.

– Ur tu­ris­mens syn­vin­kel är in­tres­set stort och möj­lig­he­ter­na ota­li­ga, sä­ger Vu­o­rel­ma.

Ur as­kan, i el­den?

– Här finns myc­ket att gö­ra. Ti­di­ga­re äga­re och verk­sam­het har sli­tit slut all in­red­ning, och del­vis där­för har

Mjöl­bols­ta fått ett då­ligt ryk­te, sä­ger Kai­pai­nen. Man har ba­ra ta­git, och in­te gett nå­got till­ba­ka.

Mjöl­bols­ta sjuk­hus har sett allt från krigs­tid till vår­dav­del­ning­ar och flyk­ting­för­lägg­ning­ar. Histo­ri­an ska hedras då fas­tig­he­ten re­stau­re­ras; fram­för allt vill pa­ret åter­uppli­va den he­lan­de aspek­ten.

Nam­net på konst­cent­ret, Hub Fe­e­nix, föll sig där­för na­tur­ligt. Ur as­kan från den ti­di­ga­re verk­sam­he­ten ska sti­ga nå­got kre­a­tivt, kon­struk­tivt och in­no­va­tivt.

”Kre­a­ti­vi­tet är vik­ti­gast”

Tan­ken är ock­så att konst­nä­rer kan an­vän­da be­fint­li­ga verk­tyg ut­an att själ­va be­hö­va in­ve­ste­ra i dem. Bland an­nat ke­ra­mik­ug­nar, de­sign­pres­sar och atel­jéut­rym­men ska fin­nas till hands.

–Vi vill hjäl­pa konst­nä­rer ta de förs­ta ste­gen, ge dem ut­rym­me för kre­a­ti­vi­tet och ut­veck­ling i en kon­struk­tiv, lä­kan­de an­da, sä­ger Kai­pai­nen.

14000 kvadrat­me­ter ut­rym­me

– Vi för­sö­ker de­la upp verk­sam­he­ten i bygg­na­dens oli­ka ving­ar, men vi får se hur ar­be­tet ut­veck­las, sä­ger Rüger.

Den förs­ta vå­ning­en hy­ser ka­fe­te­ria och all­män­na ut­rym­men, och på den and­ra vå­ning­en finns re­dan någ

ra sov­rum ut­smyc­ka­de med handsyd­da över­drag och de­ko­ra­ti­va de­ka­ler på väg­gar­na. På den övers­ta vå­ning­en äm­nar pa­ret ut­for­ma mö­te­soch kon­fe­rens­ut­rym­men.

Ef­ter knap­pa två må­na­der av re­no­ve­ring finns det än­nu myc­ket kvar att gö­ra, och hur verk­sam­he­ten slut­li­gen de­las upp är än­nu öp­pet.

– Det ska fin­nas ett po­si­tivt flö­de

ge­nom he­la bygg­na­den, oav­sett var man be­fin­ner sig, sä­ger Kai­pai­nen. Obe­ro­en­de om man är in­hyst konst­när el­ler del­tar i ett dags­se­mi­na­ri­um vill vi att man ska må bra här.

FO­TO: IDA AX­ELS­SON

FRÄSCHT. Från väns­ter Jennifer Gam­mals, Vil­le Vu­o­rel­ma, Torsten Rüger och Rai­sa Kai­pai­nen i ka­fe­te­ri­ans uppif­fa­de ut­rym­men.

FO­TO: IDA AX­ELS­SON

ÄGGSKAL. Den frans­ka konst­nä­ren Cé­li­ne Duc­ret ar­be­tar i Fis­kars och var tvung­en att stan­na i Fin­land un­der vå­ren. Hon är en av ar­tis­ter­na vars konst­verk pry­der Hub Fe­e­nix.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.