Kniv­hugg­ning på Bill­näs sko­las gård

Västra Nyland - - Ledare - MOA AULANKO

En 17-årig poj­ke kniv­höggs på Bill­näs sko­las gård i tis­dags. En min­derå­rig miss­tänks för då­det. Po­li­sen har un­der ons­da­gen och tors­da­gen hål­lit för­hör med del­ak­ti­ga och en del vitt­nen.

Nöd­cen­tra­len lar­ma­des om fal­let strax in­nan mid­natt. En 17-årig poj­ke blev kniv­hug­gen i ax­el­par­ti­et på tis­dags­nat­ten. Han trans­por­te­ra­des till sjuk­hus för vård, men har nu fått läm­na sjuk­hu­set.

Då hän­del­sen in­träf­fa­de be­fann sig ett fler­tal ung­do­mar på plats. De ha­de sam­lats för att re­da ut me­nings­skilj­ak­tig­he­ter. En av ung­do­mar­na kal­la­de på hjälp per te­le­fon av sin kam­rat. Kam­ra­ten, den an­håll­na min­derå­ri­ga poj­ken, kom till plat­sen med sin far.

Den miss­tänk­ta poj­ken och hans far ha­de gett sig iväg in­nan po­li­sen kom till plat­sen, men greps kort ef­ter hän­del­sen. De har nu släppts fria. Barn­skydds­myn­dig­he­ter­na har sam­ar­be­tat med po­li­sen i ären­det.

– Det är upp till barn­skydds­myn­dig­he­ter­na vil­ka åt­gär­der som tas, sä­ger Mats Sjö­holm, kri­mi­nal­kom­mis­sa­rie vid po­lis­in­rätt­ning­en i Väst­ra Ny­land.

Hän­del­ser­na ut­reds som grov miss­han­del, miss­han­del och ola­ga hot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.