Fisk­död i Snap­per­tu­na – sy­re­brist och vär­me­böl­ja möj­lig or­sak

Västra Nyland - - Ledare - AN­TON EKLUND an­ton.eklund@vastra­ny­land.fi

Dö­da fis­kar fly­ter längs med vat­ten­y­tan i det aning bruna, kla­ra vatt­net. Det­ta har un­der den se­nas­te vec­kan bli­vit en van­lig syn vid Gustav Båsks som­mar­stu­ga i Snap­per­tu­na.

– Det är förs­ta gång­en vi ser att fis­kar har bör­jat dö här, sä­ger Gustav Båsk. Han upp­täck­te i bör­jan på vec­kan att det flöt iland en mängd dö­da fis­kar. På tis­da­gen sam­la­de han en hink full med små­fisk som ha­de flu­tit till stran­den och se­na­re i vec­kan upp­re­pa­des hän­del­sen.

Bland de dö­da fis­kar­na är de fles­ta cir­ka 10 cen­ti­me­ter långa. Till störs­ta de­len rör det sig om oli­ka mört­fis­kar som spo­las iland.

– Gäd­dor­na har för­svun­nit. För två år se­dan kun­de man få gäd­dor här men in­te nu­me­ra, sä­ger Karl-Jo­han Ug­gel­berg. Ab­bor­rar­na har ock­så bli­vit fär­re. Tro­ligt­vis har de ar­ter­na flyt­tat bort från Per­sö­fla­dan på grund av sy­re­bris­ten i vatt­net, sä­ger han.

Ute på sjön ser man sam­ling­ar av fisk­må­sar som fång­ar fis­kar. När fis­ken fly­ter på ytan har de bli­vit ett lätt mål för må­sar­na som sam­las i sto­ra ska­ror ute på den grun­da havs­vi­ken.

Ra­se­borgs stad be­hö­ver age­ra

I ju­li 2019 be­stäm­de sig Karl-Jo­han Ug­gel­berg att skri­va ett in­vå­na­ri­ni­ti­a­tiv till Ra­se­borgs stad för att för­bätt­ra till­stån­det i Per­sö­fla­dan. Drygt 50 män­ni­skor skrev un­der ini­ti­a­ti­vet, men ären­det kom ald­rig läng­re än till sty­rel­sen.

– Vi vil­le att man skul­le klip­pa vas­sen så att vatt­net skul­le rin­na i bå­da rikt­ning­ar­na. Om vatt­net cir­ku­le­rar bätt­re skul­le det an­tag­li­gen in­te bli så här, sä­ger Gustav Båsk.

Pro­ble­met är kon­cen­tre­rat kring den grun­da havs­vi­ken. I sun­det ström­mar vatt­net till­räck­ligt för att hål­las sy­re­rikt.

Om vat­ten från sun­det skul­le ström­ma i Per­sö­fla­dan skul­le det tro­ligt­vis in­te va­ra så sy­re­fat­tigt, me­nar Båsk.

Mudd­ring kan ock­så för­bätt­ra för­hål­lan­det i sjön men han tror än­då att vass­klipp­ning är en bätt­re väg att gå.

– Att klip­pa vass är in­te så dyrt, på­pe­kar Båsk. Han po­äng­te­rar även att bi­drag från pri­va­ta ak­tö­rer kan hjäl­pa till. Ug­gel­berg är be­svi­ken över att inga peng­ar har re­ser­ve­rats av Ra­se­borgs stad för att åt­gär­da sy­re­hal­ten i Per­sö­fla­dan.

För­ore­ning­ar från åk­rar är in­te or­sa­ken, tror Ug­gel­berg. Den torr­ra som­ma­ren har or­sa­kat att di­ken som rin­ner från åk­rar­na är tor­ra. Ing­en för­ore­ning har run­nit ut i sjön.

Varmt vä­der or­sa­ken

Fisk­dö­den kan va­ra del­vis för­or­sa­kad av låg sy­re­halt i den grun­da havs­vi­ken, me­nar Aa­po Aho­la, mil­jö­in­spek­tör vid Ra­se­borgs stad. Grun­dor­sa­ken till fisk­dö­den är san­no­likt vär­me­böl­jan som i sin tur kan för­or­sa­ka lo­kal brist på sy­re.

– Att öpp­na vat­ten­vä­gar­na från Per­sö­fla­dan skul­le in­te för­bätt­ra vat­ten­kva­li­te­ten där, sä­ger Aho­la. Tvärtom tyc­ker han att mudd­ring för­säm­rar vat­ten­kva­li­te­ten i Per­sö­fla­dan.

På grund av vär­me­böl­jan har det grun­da vatt­net bli­vit myc­ket varmt, cir­ka 26 gra­der. Det var­ma vatt­net or­sa­kar stor stress på fis­kar­na som slut­li­gen dör.

– Jag gjor­de in­spek­tion på strän­der­na och såg en­dast någ­ra dö­da fis­kar, in­te mass­vis, på­pe­kar Aho­la. Han lo­va­de föl­ja med si­tu­a­tio­nen och kol­la igen om det sker mass­död av fisk.

Att små­fis­kar dör på grund av vär­me­böl­ja är na­tur­ligt. Li­te sy­re­brist kan fö­re­kom­ma men Aho­la såg ock­så många le­van­de fis­kar i vatt­net.

Bi­o­lo­giskt vär­de­full

Per­sö­fla­dan är en myc­ket grund och skyd­dad havs­vik, sär­skilt bi­o­lo­giskt vär­de­full, me­nar Aho­la.

– In­vå­nar­na kan ock­så ak­ta vat­ten­kva­li­te­ten i havs­vi­ken ge­nom att und­vi­ka att åka mo­tor­båt där. Pro­pell­rar­na or­sa­kar virv­lan­det av bot­ten­se­di­ment i det grun­da vat­ten­dra­get, sä­ger Aho­la.

FO­TO: AN­TON EKLUND

BE­KYM­RAD. Gustav Båsk är be­kym­rad över lä­get i Per­sö­fla­dan. Om vatt­net skul­le kom­ma åt att ström­ma fritt skul­le sy­re­bris­ten i vatt­net mins­ka, me­nar han.

FO­TO: AN­TON EKLUND

SY­RE­BRIST. Den lå­ga sy­re­hal­ten i Per­sö­fla­dan or­sa­kar många fis­kars död i den grun­da havs­vi­ken, en­ligt Gustav Båsk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.