Han­gö får nu kla­ra sig med en ben­sin­mack

Västra Nyland - - Ledare - JESPER SUND­STRÖM

I fort­sätt­ning­en finns en­dast en ben­sin­mack i Han­gö. Det­ta ef­tersom mil­jö­till­stån­det för ben­sin­sta­tio­nen vid in­far­ten till Han­gö har ta­git slut.

in­te lär för­läng­as och följakt­li­gen in­ne­bär det att Han­gö ver­kar få kla­ra sig med en­dast en ben­sin­mack.

– Bå­de Varubo­den-Os­la och Han­gö stad vill ha en för­läng­ning, men det mest san­no­li­ka är att ett nytt till­stånd in­te för­or­das då det in­te är för­en­ligt med mil­jö­lag­stift­ning­en ef­tersom mac­ken finns på grund­vat­ten­om­rå­de. Ur Han­gös syn­vin­kel är det för­stås all­tid pro­ble­ma­tiskt ef­tersom Han­gö i stor ut­sträck­ning är be­lä­get på ett grund­vat­ten­om­rå­de.

Sam­ti­digt lyf­ter Stran­dell fram det be­klag­li­ga i det fak­tum att Varubo­den-Os­la än­nu in­te kun­nat det in­le­da det pla­ne­ra­de pro­jek­tet på den tomt i Han­gö där Te­boil­sta­tio­nen ti­di­ga­re fanns.

– Varubo­den-Oslo har ju an­sökt om en stads­planänd­ring för att kun­na byg­ga en S-mar­ket på det om­rå­det och då även byg­ga en ben­sin­mack. Men i och med att den pla­nen än­nu in­te gått i lås är det klart att vi ta­lar om år in­nan ar­be­tet kan va­ra klart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.