Det be­fa­ras fest trots in­ställd re­gat­ta

Västra Nyland - - Ledare -

Se­dan i ons­dags är in­te läng­re ABC­mac­ken, som finns vid in­far­ten till Han­gö, verk­sam. Det är in­te pro­blem­fritt.

– Det be­ty­der att det nu, mitt un­der topp­sä­song­en, en­dast finns en ben­sin­mack i Han­gö och det är den vid tor­get. Det är dess­utom en sta­tion med be­grän­sad ka­pa­ci­tet och nu ska allt från am­bu­lan­ser, till sto­ra for­don och ci­vi­la for­don an­vän­da den. Det är klart att det kan le­da till en tra­gisk si­tu­a­tion, sä­ger Han­gös stads­di­rek­tör De­nis Stran­dell.

Or­sa­ken till att det nu en­dast finns en mack i Han­gö är att ABC­mac­ken in­te läng­re har ett mil­jö­till­stånd. Det gick ut i tis­dags och ett even­tu­ellt nytt till­stånd be­hand­las på mil­jö­nämn­dens mö­te i au­gusti. Dock sä­ger Stran­dell att till­stån­det

FO­TO: LI­NA ENLUND

FÖR­BE­RED­DA. De seg­la­re som ska bo i värds­hu­set i Han­gö ska få bo ostört. Li­la Kaplas, re­cep­tio­nist för värds­hu­set, tyc­ker det känns bra att det ska in­häg­nas med sta­ket in­för hel­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.