Kom­mun­sty­rel­sen dis­ku­te­ra­de co­ro­na­vi­ru­set

Västra Nyland - - Ledare -

När Sjun­deås kom­mun­sty­rel­se sam­man­träd­de i mån­dags dis­ku­te­ra­des bland an­nat en rap­port som be­hand­lar hur co­ro­na­vi­ru­set på­ver­kar kom­mu­nen och vil­ka åt­gär­der som krävs. Rap­por­ten slog bland an­nat fast att så­väl kom­mu­nens verk­sam­het som eko­no­mi har på­ver­kats av vi­ru­set. Sjun­deås eko­no­mi kom­mer att bli sva­ga­re än man upp­skat­tat. Det be­ror på att de kom­mu­na­la skat­tein­täk­ter­na mins­kar som en följd av ar­bets­lös­het och per­mit­te­ring­ar. På sam­ma gång sti­ger kost­na­der­na för pri­mär­vår­den.

Sty­rel­sen dis­ku­te­ra­de ock­så hur kom­mu­nens eko­no­mi såg ut i maj. Det vi­sa­de sig bland an­nat att rö­rel­se­mar­gi­na­len för­verk­li­gats till 41,5 pro­cent, rö­rel­se­kost­na­der­na till 41,1 pro­cent och skat­tein­täk­ter­na har för­verk­li­gats till 42.7 pro­cent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.