Det har kom­mit till vår kän­ne­dom att det even­tu­ellt sam­las mer folk än van­ligt i Han­gö un­der in­kom­man­de helg. Vi är med­vet­na och för­be­red­da.

Västra Nyland - - Ledare - Mats Sjö­holm MOA AULANKO moa.aulanko@vastra­ny­land.fi

Ti­di­ga­re år har egen­dom för­störts i Han­gö un­der det vil­da fes­tan­det som år­li­gen äger rum i sam­band med seg­lings­täv­ling­en Han­gö re­gat­ta. Trots att själ­va täv­ling­en är in­ställd be­fa­rar Mi­ra Haah­ti, vär­din­nan för pen­sio­na­ten Tel­li­na och Tha­lat­ta i Han­gö,att det kan bli vil­da fes­ter i år igen.

– Vi ha­de först tänkt att in­te ha sta­ket ef­tersom det är väl­digt dyrt. Ef­ter mid­som­ma­rens fes­tan­de kring värds­hu­sen där vi själ­va blev tvung­na att sking­ra fem­tio per­so­ners grup­per som för­sök­te ta sig in och knac­ka­de på fönst­ren, be­stäm­de vi oss trots allt för att fixa sta­ket in­för vec­ko­slu­tet, sä­ger Mi­ra Haah­ti

– Det finns en stor risk att sa­ker för­störs. Det finns hel­ler ing­en ga­ran­ti att man får hjälp via nöd­num­ret, vil­ket vi märk­te på mid­som­ma­ren, sä­ger hon.

Mi­ra Haah­ti be­rät­tar att det ibland un­der re­gat­tan har vällt in män­ni­skor från al­la håll som för­sökt ta sig in i hu­sen.

–Män­ni­skor har sla­git sön­der värds­hu­sets ute­möb­ler, skrä­pat och kas­tat om­kring sig glas­flas­kor och till och med va­rit våld­sam­ma mot vå­ra gäs­ter, sä­ger hon.

Mi­ra Haah­ti be­rät­tar att om de in­te skul­le stä­da och in­häg­na på egen be­kost­nad skul­le om­rå­det om­kring värds­hu­sen va­ra oan­vänd­bart på grund av allt skräp. Män­ni­skor har ock­så kas­tat sten på bi­lar. Det finns även pro­blem med att fes­tan­de folk an­vän­der de gam­la vil­lor­nas väg­gar och går­dar som all­män­na to­a­let­ter.

– Det kan bli kra­vallik­nan­de be­te­en­de som vi själ­va blir tvung­na att ta hand om, sä­ger Mi­ra Haah­ti.

Hon på­pe­kar att själ­va re­gat­tan in­te är ett pro­blem, tvärtom. Det är fes­tan­det som stäl­ler till det. Hen­nes värds­hus fun­ge­rar som sov­plats för många av de täv­lan­de.

– De klas­sis­ka seg­lar­na som bor hos oss är täv­ling­ens själ och hjär­ta och de­ras sä­ker­het är vik­tig, sä­ger Mi­ra Haah­ti.

– Det är all­tid myc­ket folk här på re­gat­tan och mid­som­ma­ren. Det är bra att vi ska ha sta­ket un­der vec­ko­slu­tet, med tan­ke på hur män­ni­skor­na här­ja­de på mid­som­ma­ren, sä­ger Li­la Kaplas, re­cep­tio­nis­ten i värds­hu­set.

Krö­ga­ren Jan Wes­ter­ling som dri­ver re­stau­rang­er­na Ori­go och Ma­ka­na sä­ger att man in­te för­be­rett sig nå­got ext­ra in­för ett liv­ligt vec­ko­slut och fes­tan­de i Han­gö.

– Vi har för­be­rett oss på sam­ma sätt som in­för ett van­ligt liv­ligt vec­ko­slut, men re­stau­rang­er­na tving­as stänga så ti­digt så ett möj­ligt fes­tan­de kom­mer knap­past på­ver­ka oss desto mer, sä­ger Jan Wes­ter­ling.

Po­li­sen är för­be­redd

Po­li­sen har för­be­rett sig in­för ett möj­ligt fes­tan­de.

– Det har kom­mit till vår kän­ne­dom att det even­tu­ellt sam­las mer folk än van­ligt i Han­gö un­der in­kom­man­de helg. Vi är med­vet­na och för­be­red­da, sä­ger kri­mi­nal­kom­mis­sa­rie Mats Sjö­holm.

Par­kav­del­ning­en töm­mer sop­kärl

I år har sop­kär­len i Han­gö in­te tömts un­der hel­ger­na till följd av sparåt­gär­der, men det här vec­ko­slu­tet ska sop­kär­len töm­mas.

– Det blir ett lön­löst jobb att stä­da un­der vec­kan då vi van­ligt­vis in­te den här som­ma­ren får töm­ma sop­kär­len var­je vec­ko­slut. Då sväm­mar de över om det är myc­ket folk i gång, sä­ger Ste­fan Ny­berg, spe­ci­a­lyr­kes­man vid Han­gö par­kav­del­ning.

Det är svårt att sä­ga om det kom­mer bli myc­ket folk i Han­gö un­der hel­gen, men det finns en risk. Sam­ti­digt be­hö­ver man in­te kla­ra sig ut­an seg­lings­täv­ling­ar – i re­gat­tans från­va­ro ar­ran­ge­ras det en mind­re täv­ling med klas­sis­ka bå­tar.

kri­mi­nal­kom­mis­sa­rie

FO­TO: MIA BERG-LUN­DQVIST

FÖR­ÄND­RING. ABC-sta­tio­nen i Han­gö har stängt.

FO­TO: MI­RA HAAH­TI

GRISIGT. Folk skrä­pa­de ner kring värds­hu­sen un­der mid­som­ma­ren i Han­gö. På­ver­kar in­te re­stau­rang

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.