Start­skott för an­norlun­da sä­song

Västra Nyland - - Ledare - BEN­NY FORSSTRÖM vnred@vastra­ny­land.fi

Många av vå­rens pla­ne­ra­de täv­ling­ar kom­mer att hål­las un­der sen­som­ma­ren och hös­ten, men fle­ra av de all­ra störs­ta ar­range­mang­en som till ex­em­pel Fin­nSpring-vec­ko­slu­tet och Juko­la-sta­fet­ten har helt ställts in el­ler flyt­tats ett år fram­åt. An­ta­let fram­skjut­na täv­ling­ar har re­sul­te­rat i att täv­lingska­len­dern för hös­ten är spräng­fylld och bland an­nat har för­e­ning­ar som Ang­el­ni­e­men Ank­ku­rit och Hi­i­den­ki­er­täjät be­slu­tat att hål­la si­na na­tio­nel­la täv­ling­ar på var­dags­kväl­lar un­der som­ma­ren.

Ka­ris Ura skul­le en­ligt den ur­sprung­li­ga pla­nen ha ar­ran­ge­rat sä­song­ens förs­ta ori­en­te­rings­täv­ling den 28 mars i Snap­per­tu­na och där­till en lång­di­stans i Te­na­la i slu­tet av ju­ni. Då det stod klart att pan­de­mi­lä­get tillät täv­ling­ar igen be­slöt Ura att skju­ta fram täv­ling­en i Te­na­la till 2021 och ar­ran­ge­ra den tänk­ta vår­täv­ling­en i ju­ni i stäl­let.

En­ligt täv­lings­le­da­ren Mar­ja-Li­i­sa Lehto var be­slu­tet en­kelt.

– Vi ha­de ba­nor, mar­kä­gar­nas lov och he­la ar­ran­görs­sta­ben klar för täv­ling­en i Snap­per­tu­na så det var ingen­ting vi be­höv­de fun­de­ra spe­ci­ellt länge över.

Hon för­de även dis­kus­sio­ner med ori­en­te­rings­för­bun­det om möj­lig­he­ten att ar­ran­ge­ra två skil­da eve­ne­mang för att så­le­des kun­na er­bju­da täv­lings­möj­lig­het för fler än de tillåt­na 500 per­so­ner­na.

– Då det kom grönt ljus från för­bun­det be­slöt vi att lå­ta täv­lings­klas­ser­na H/D55 och äld­re täv­la på för­mid­da­gen och de yng­re på ef­ter­mid­da­gen, i bäg­ge eve­ne­mang­en tilläts 460 del­ta­ga­re ef­tersom vi ock­så ha­de 40 ar­ran­gö­rer på plats.

Det­ta upp­lägg fun­ge­ra­de väl och to­talt an­mäl­de sig 788 del­ta­ga­re till täv­ling­en i Snap­per­tu­na.

– Ef­ter­mid­da­gens täv­ling sål­de slut rätt ti­digt, men ock­så bland de äld­re ha­de vi drygt 320 an­mäl­da. Ef­teråt har vi märkt att allt fle­ra ar­ran­gö­rer valt sam­ma upp­lägg, sä­ger Mar­ja-Li­i­sa Lehto.

Ar­range­mang­en i Snap­per­tu­na för­löp­te nu ut­an pro­blem och Lehto be­röm­mer del­ta­gar­na.

– De gjor­de det lätt för oss ar­ran­gö­rer då de sköt­te sig an­svars­fullt. Till spe­ci­a­lar­range­mang­en hör­de att vi bland an­nat ha­de pla­ce­rat ut des­in­fek­tions­me­del på täv­lings­cen­tra­len, hängt upp del­ta­gar­nas täv­lings­num­mer gle­sa­re än nor­malt och där­till påmin­de spea­kern med jäm­na mel­lan­rum om rå­dan­de reg­ler.

OK Ra­se­borg vän­tar på be­sked

OK Ra­se­borg skul­le i sin tur ha ar­ran­ge­rat en stads­sprint i cen­tra­la Eke­näs den 29 mars, men för­e­ning­en val­de att in­te sö­ka ett nytt da­tum un­der den­na sä­song ut­an täv­ling­en hålls i stäl­let näs­ta år. Jou­ko Nur­mi­ai­nen som är ord­fö­ran­de för in­for­ma­tions­sek­tio­nen i för­e­ning­en sä­ger att det var ett lätt be­slut att skju­ta upp ar­range­mang­et.

–Med tan­ke på tra­fi­kar­range­mang och dy­likt i en stads­sprint är det klart lät­ta­re att ord­na det på vå­ren än un­der hög­som­ma­ren. Där­till är täv­lingska­len­dern så fullspäc­kad att det skul­le ha va­rit myc­ket svårt att hit­ta ett lämp­ligt da­tum.

OK Ra­se­borg är ock­så en­ligt den ur­sprung­li­ga pla­nen värd för en in­ter­na­tio­nell ju­ni­or­täv­ling, Bal­tic junior cup, i slu­tet av ok­to­ber men den täv­ling­ens öde är än­nu öp­pet.

– Vi har bli­vit lo­va­de en be­kräf­tel­se in­om ju­li må­nad, men det är klart att det är be­svär­ligt då all­ting är öp­pet så här sent in på sä­song­en, kon­sta­te­rar Nur­mi­ai­nen.

Upp­läg­get tar slut

Då det gäl­ler mo­tions­o­ri­en­te­ring­ar­na har man in­om så­väl Ka­ris Ura som OK Ra­se­borg hit­tills un­der sä­song­en hål­lit så kal­la­de egen­hands­o­ri­en­te­ring­ar där för­e­ning­ar­na har ba­nor i sko­gen i en vec­ka som del­ta­gar­na se­dan kan lö­pa när de vill.

För Ka­ris Uras del tar det upp­läg­get nu slut och från och med den­na vec­ka åter­går för­e­ning­en till si­na tra­di­tio­nel­la mån­dags­o­ri­en­te­ring­ar. OK Ra­se­borg kom­mer ock­så att hål­la någ­ra av si­na trä­ning­ar som nor­ma­la ons­dags­trä­ning­ar un­der sen­som­ma­ren och hös­ten men ma­jo­ri­te­ten kom­mer även un­der den res­te­ran­de de­len av sä­song­en att va­ra egen­hands­o­ri­en­te­ring­ar.

– Egen­hands­o­ri­en­te­ring­ar­na har va­rit po­pu­lä­ra och även om det mesta fun­ge­rat bra så är det klart att des­sa mer oö­ver­va­ka­de trä­ning­ar lätt kan or­sa­ka små be­kym­mer gäl­lan­de mar­kan­vänd­ning och par­ke­ring med mera. Där­till är det ock­så ty­värr så att rik­tigt al­la in­te be­ta­lar för si­na kar­tor då det är själv­ser­vice vid kart­lå­dan ute i sko­gen, sä­ger Lehto.

Helt är man dock än­nu in­te re­do att slo­pa det­ta kon­cept in­om Ka­ris­för­e­ning­en.

– Na­tur­ligt­vis mås­te vi föl­ja med si­tu­a­tio­nen och se hur vå­ra nor­ma­la trä­ning­ar bör­jar loc­ka del­ta­ga­re. Jag kan ock­så tän­ka mig att egen­hands­o­ri­en­te­ring­ar­na kan fun­ge­ra bra vid till ex­em­pel sam­ar­be­te med sko­lor på hös­ten, sä­ger Lehto.

För OK Ra­se­borgs del blir det allt­så tills vi­da­re en fort­sätt­ning med vec­ko­trä­ning­ar­na på egen hand.

–Den förs­ta trä­ning­en vi hål­ler nor­malt med tid­tag­ning, på en ons­dag, är i sam­band med vårt klubb­mäs­ter­skap den 22:a ju­li i Fis­kars, sä­ger Nur­mi­ai­nen.

Där­ef­ter är det tänkt att för­e­ning­en skall hål­la åt­minsto­ne tre trä­ning­ar till med tid­tag­ning den­na sä­song.

– Det är främst för att vi skall kun­na

Na­tur­ligt­vis mås­te vi föl­ja med si­tu­a­tio­nen och se hur vå­ra nor­ma­la trä­ning­ar bör­jar loc­ka del­ta­ga­re. Mar­ja-Li­i­sa Lehto

för­verk­li­ga vå­ra pla­ne­ra­de se­ri­e­täv­ling­ar för ju­ni­o­rer­na. Men även för de äld­re kan det va­ra nyt­tigt att ut­ma­na sig själv li­te mer med tid­tag­ning, sä­ger Nur­mi­ai­nen.

In­om OK Ra­se­borg ska man nu fun­de­ra över hur man skall ut­veck­la kon­cep­tet till kom­man­de år och så pass po­pu­lä­ra har egen­hands­o­ri­en­te­ring­ar­na va­rit att det knap­past blir ak­tu­ellt med att åter­gå till en­bart tra­di­tio­nel­la ons­dags­trä­ning­ar.

– Det tror jag in­te, men sam­ti­digt är det nog in­te hel­ler rätt väg att en­bart hål­la egen­hands­o­ri­en­te­ring­ar. För för­e­nings­an­dan är det trots allt vik­tigt med stör­re ge­men­sam­ma sam­man­koms­ter och des­sa ute­blir rätt långt med nu­va­ran­de sy­stem. Nå­gon form av kom­bi­na­tion med till ex­em­pel nor­mal ons­dags­trä­ning med tid­tag­ning med jäm­na mel­lan­rum är ett al­ter­na­tiv, sä­ger Jou­ko Nur­mi­ai­nen.

FO­TO: JOU­KO NUR­MI­AI­NEN

OK Ra­se­borgs Roy Wick­holm (t.v.), Ra­se­borgs Char­lot­ta Wolff (up­pe t.h.) och El­sa Nur­mi­ai­nen hör­de till dem som täv­la­de i Snap­per­tu­na.

PÅ PLATS.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.