Gam­la lag­kam­ra­ter spe­lar i ny se­rie

För and­ra året har Eke­näs IF ett lag i 35åring­ar­nas se­rie. Fo­kus lig­ger på att ha ro­ligt och att få spe­la med ti­di­ga­re lag­kam­ra­ter.

Västra Nyland - - Ledare - JESPER SUND­STRÖM jesper.sunds­trom@ksf­me­dia.fi

Över­lag är det än­då en ro­lig se­rie att va­ra med i och vis­sa lag har en del duk­ti­ga spe­la­re. Jag minns ock­så att någ­ra av kil­lar­na i fjol sa­de att ett av la­gen vi möt­te ha­de ti­di­ga­re li­ga­spe­la­re med i trup­pen.

Jens Svart­ström

Ti­di­ga­re i vec­kan spe­la­de Eke­näs IF:s H35-lag en kval­match till ål­ders­klas­sens FM-tur­ne­ring i fot­boll som av­görs i slu­tet av som­ma­ren. EIF möt­te HPS i Eke­näs och EIF vann med 4–0, vil­ket gav en plats i FM-tur­ne­ring­en. Ti­mo Brot­kin är en av EIF:s spe­la­re och han med­ger att han in­te har en bra bild tur­ne­ring­en, men han tror att vis­sa lag kan va­ra tuf­fa.

– Jag vet att någ­ra lag ibland har spe­la­re med åt­minsto­ne di­vi­sion 1-er­fa­ren­het. Sam­ti­digt kan sä­kert lag som till ex­em­pel TPS kom­ma till spel med en bra trupp om de tar sig till tur­ne­ring­en. Obe­ro­en­de ska det än­då bli ro­ligt.

Det är nu and­ra året som EIF har ett lag för 35-åring­ar, men för Brot­kin hand­lar det om den förs­ta sä­song­en. De se­nas­te åren har den ti­di­ga­re EIF-spe­la­ren hål­lit till med FC Glid och han ute­slu­ter in­te att han spe­lar med di­vi­sion 4-la­get EIF/2 – som FC Glid har sla­gits ihop med – den här sä­song­en.

– An­gå­en­de 35-åring­ar­nas lag är det en so­ci­al grej och fram­för allt är det kul att få spe­la med gam­la lag­kam­ra­ter från mi­na år i EIF. Dess­utom är det ext­ra kul att vi är någ­ra kil­lar i la­get som spe­la­de ju­ni­or­fot­boll i EIF:s P85-lag.

Se­ri­en har bör­jat

Utö­ver att del­ta i FM-tur­ne­ring­en se­na­re un­der sä­song­en spe­lar EIF ock­så i 35-åring­ar­nas di­vi­sion 1. Så här långt har EIF spe­lat två mat­cher och i sä­songs­pre­miä­ren mot PK-35 vann EIF med 1–0 i Eke­näs.

– Dä­re­mot för­lo­ra­de vi bor­t­a­mat­chen mot Ze­nith för­ra vec­kan, vil­ket kanske var li­te onö­digt. Över­lag är det än­då en ro­lig se­rie att va­ra med i och vis­sa lag har duk­ti­ga spe­la­re. Jag minns ock­så att någ­ra av kil­lar­na i fjol sa­de att ett av la­gen vi möt­te ha­de ti­di­ga­re li­ga­spe­la­re med i trup­pen, sä­ger Jens Svart­ström i EIF.

Han är en av spe­lar­na som va­rit med från bör­jan och han sä­ger att det var un­der för­ra vin­tern som idén att EIF skul­le ha ett lag i her­rar 35-se­ri­en föd­des.

– Re­dan ti­di­ga­re var vi ett gäng som spe­la­de i ett mot­sva­ran­de lag i Dals­bruk och då i Åbo­zo­nen. In­för fjol­å­rets sä­song bör­ja­de vi se­dan, till­sam­mans med Jens Matt­folk, kol­la om det fanns in­tres­se för att star­ta ett EIF-lag.

Och det fanns det be­vis­li­gen. Svart­ström sä­ger att EIF har fått ihop ett lag be­stå­en­de av drygt 20 spe­la­re.

– Dock skif­tar all­tid trup­pens stor­lek på den här ni­vån och ibland har vi näs­tan för många spe­la­re på hem­ma­mat­cher­na me­dan det är ont om spe­la­re på bor­t­a­mat­cher­na. Men si­tu­a­tio­nen är of­ta den­sam­ma för mot­stån­dar­na och trup­per­na va­ri­e­rar kraf­tigt från match till match, sä­ger Svart­ström.

Sam­ti­digt på­pe­kar Svart­ström, pre­cis som Brot­kin, att EIF spe­lar för att det är ro­ligt och för att gam­la lag­kam­ra­ter igen ska få en chans att spe­la med varand­ra.

– Vi har ock­så en del spe­la­re som kom­mer från Ka­ris och från Helsing­fors. Vi har även för­sökt få med någ­ra från Han­gö, men in­tres­set har än­nu in­te va­rit stort, sä­ger Svart­ström.

”Bra att EIF har det här la­get”

På grund av co­ro­na­vi­ru­set har EIF:s sä­song för­se­nats och EIF spe­lar sin sista se­ri­e­match i slu­tet av sep­tem­ber. In­nan det ska la­get spe­la nio mat­cher och näs­ta match går av sta­peln den 30 ju­li. Då hand­lar det om en bor­t­a­match mot MPS. Ti­mo Brot­kin sä­ger att någ­ra av spe­lar­na kanske kom­mer att trä­na en del med EIF/2 un­der pa­u­sen, men han kon­sta­te­rar ock­så att la­get i hu­vud­sak sam­las för att spe­la mat­cher.

– Jag tyc­ker det är bra att EIF har det här la­get. Visst finns det spe­la­re som än­nu i den här ål­dern kan spe­la i di­vi­sion 4 el­ler till och med i di­vi­sion 3, men jag tror än­då att många tyc­ker om att det är möj­ligt att spe­la hob­by­be­to­na­de mat­cher. Ett tec­ken på det är att vi även har spe­la­re i la­get som kanske in­te spe­lat myc­ket ti­di­ga­re.

FO­TO: JESPER SUND­STRÖM

EF­TER­FRÅ­GAN. Ti­mo Brot­kin tyc­ker det är bra att EIF har ett H35-lag och han tror även att många gär­na spe­lar hob­by­be­to­na­de mat­cher.

FO­TO: JESPER SUND­STRÖM

AND­RA ÅRET. Jens Svart­ström är en av spe­lar­na som va­rit med från bör­jan i EIF:s H35-lag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.