Sent mål sänk­te EIF/Aka­de­mi

Västra Nyland - - Ledare - JESPER SUND­STRÖM

EIF/Aka­de­mi var på väg mot ett oav­gjort re­sul­tat i Eke­näs, men ett mål i slu­tet ställ­de till det. SexyPöxyt vann med ud­da­må­let.

EIF/Aka­de­mi spe­la­de en hem­ma­match i di­vi­sion 3 i tis­dags mot Helsing­forsla­get SexyPöxyt som ha­de kom­mit till Eke­näs. EIF ha­de bland an­nat för­stärkts med Gent­rit Ko­vaqi från för­e­ning­ens di­vi­sion 1-lag, men även spe­la­re som Au­gust Björ­klund och Li­nus Est­lan­der var till­ba­ka ef­ter att ha mis­sat för­ra mat­chen. Dess­utom fick Oli­ver Est­lan­der spe­la sin förs­ta match från start.

Fa­stän ta­bel­ljum­bon SexyPöxyt höll myc­ket till på EIF:s plan­hal­va i förs­ta halv­le­ken för­sva­ra­de hem­ma­la­get bra och mot­stån­dar­na lyc­ka­des in­te ska­pa far­li­ga chan­ser.

Ef­ter­hand fick ock­så EIF i gång sitt an­falls­spel och någ­ra mi­nu­ter fö­re pa­u­sen gjor­de hem­ma­la­get – kanske li­te orätt­vist – 1–0. För­sva­ra­ren Sa­mi Kan­ka­risto fick bol­len i när­he­ten av mot­stån­dar­må­let och även om han in­te ha­de en ren träff räck­te det till för att över­lis­ta gäs­ter­nas mål­vakt Las­si Hur­sa­ka­i­nen.

– Förs­ta halv­le­ken var bra av oss och vi stod upp på ett bra sätt fa­stän vi var till­ba­ka­pres­sa­de. Sam­ti­digt tyc­ker jag att vi spe­la­de gans­ka sta­bilt över­lag, sä­ger EIF-trä­na­ren Jo­han Est­lan­der.

Sent se­ger­mål

I and­ra halv­le­ken bjöd la­gen på en jämn match. Till slut kom dock kvit­te­ring­en – Tom Grön­roos i EIF-må­let fick ka­pi­tu­le­ra med en dryg kvart kvar att spe­la.

Mat­chen ver­ka­de ock­så slu­ta oav­gjort, men SexyPöxyt gjor­de 2–1 i slut­ske­det. EIF:s sä­song fort­sät­ter den 12 ju­li med en bor­t­a­match mot At­lan­tis FC/Aka­te­mia.

– Det var surt att för­lo­ra på det här sät­tet. Det blev aning­en svå­ra­re

för vår del när vi byt­te ut Gent­rit Ko­vaqi och sam­ti­digt är det all­tid svårt att stäl­la om till an­falls­spel ef­ter att ha för­sva­rat så länge som vi gjor­de, sä­ger Jo­han Est­lan­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.