830 åskå­da­re får se EIF

Västra Nyland - - Ledare -

I mor­gon spe­lar Eke­näs IF hem­ma i di­vi­sion 1 mot VPS. Se­dan i ons­dags är det tillå­tet att ord­na of­fent­li­ga ut­om­hus­till­ställ­ning­ar med fle­ra än 500 åskå­da­re för­ut­satt att åskå­dar­na pla­ce­ras på oli­ka läk­ta­re el­ler på av­grän­sa­de om­rå­den. Yt­ter­li­ga­re en för­ut­sätt­ning är att al­la åskå­da­r­om­rå­den har egen in­gång och ut­gång, egen per­so­nal samt så­väl eg­na ser­ve­rings­tjäns­ter som sa­ni­tets­ut­rym­men. EIF upp­fyl­ler kra­ven och EIF:s vd Pe­ter Haglund sä­ger att det in­ne­bär 830 åskå­da­re tillåts på mat­chen.

– Cent­rum­plan de­las in i två sek­tio­ner och 490 åskå­da­re får plats på La­du­gårds­ga­tans si­da. 340 åskå­da­re får plats på den mot­sat­ta si­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.