Klas­sis­ka bå­tar täv­lar i Han­gö

Västra Nyland - - Ledare - AN­TON EKLUND an­ton.eklund@vastra­ny­land.fi

Han­gö re­gat­ta är känt för mång­en väst­nylän­ning som den störs­ta båt­täv­ling­en i Svensk­fin­land. Täv­ling­en bru­kar va­ra ett åter­kom­man­de fe­no­men un­der som­ma­ren men på grund av att co­ro­navå­ren är Han­gö re­gat­ta in­hi­be­rad. I stäl­let ord­nas en mind­re, an­norlun­da täv­ling un­der sam­ma da­tum som Han­gö re­gat­ta van­ligt­vis skul­le ha ord­nats. Den­na täv­ling går un­der nam­net Han­gö Clas­sics 2020.

Nam­net kom­mer från att det är klas­sis­ka bå­tar som del­tar. Täv­lings­for­men är ock­så an­norlun­da än vad den bru­kar va­ra. Täv­lings­for­men är en så kal­lad tri­ang­el­ba­na som – en mo­di­fi­e­rad ver­sion av en täv­ling som ord­na­des 1932.

Kapp­seg­lings­täv­ling­ens start sker den 3 ju­li vid Mä­raskär. Den 5 ju­li av­slu­tas ock­så täv­ling­en vid Mä­raskär. Två star­ter per dag seglas.

Var­för är det an­norlun­da i år?

– Det är nog på grund av co­ro­nan. Nor­malt har vi 200 bå­tar och 1 000 seg­la­re. Det är över grän­sen vad gäl­ler del­tagar­mäng­den, sä­ger Mag­nus Roth, sek­re­te­ra­re vid Han­gö se­gel­för­e­ning.

Re­dan i maj fat­ta­des be­slu­tet att in­te ord­na Han­gö re­gat­tan i år, ut­an man ord­nar nå­gon form av en mind­re täv­ling istäl­let.

– För till­fäl­let har vi en täv­ling med sju klas­ser och 50 bå­tar, det är un­der 200 seg­la­re, sä­ger Roth.

Man ha­de hop­pats på att 30 till 40 bå­tar skul­le del­ta, men in­tres­set var så stort att man sat­te grän­sen vid högst 50 bå­tar.

Klas­sis­ka bå­tar

Or­sa­ken till att de kal­las för klas­sis­ka bå­tar är för att de har fun­nits länge med. Någ­ra bå­tar har ur­sprung­li­gen va­rit trä­bå­tar men nu­me­ra är en del gjor­da av trä och plast. I Han­gö Clas­sics 2020 finns det sju klas­ser; 8mR, 6mR, In­t5mR, 5.5M, Dra­ke, A-bå­tar, Haj och Folk­båt.

Inga in­ter­na­tio­nel­la del­ta­ga­re är med i år. Han­gö se­gel­för­e­ning hop­pas dock i fram­ti­den va­ra ar­ran­gör för sto­ra in­ter­na­tio­nel­la täv­ling­ar.

Ut­ma­nan­de med in­for­ma­tio­nen

– Den störs­ta ut­ma­ning­en med co­ro­navå­ren har va­rit att nå ut med in­for­ma­tio­nen till med­lem­mar­na, sä­ger Mag­nus Roth.

Det har va­rit en ut­ma­ning ef­tersom in­for­ma­tio­nen änd­rar så snabbt. Störs­ta de­len av se­gel­för­e­ning­ens in­for­ma­tion byg­ger på myn­dig­he­ter­nas rikt­lin­jer.

– Vi har följt rå­den som har kom­mit från stats­rå­det och and­ra myn­dig­he­ter. Vi har an­pas­sat vår verk­sam­het ef­ter re­strik­tio­ner­na, sä­ger Roth.

Täv­lings­kans­li­et har en­dast gett in­for­ma­tion elektro­niskt åt de täv­lan­de. Mål­sätt­ning­en har va­rit att de täv­lan­de in­te ska be­hö­va be­sö­ka kans­li­et fy­siskt ut­an få den nöd­vän­di­ga in­for­ma­tio­nen elektro­niskt.

– Hur bra vi har lyc­kats med det får man se på hel­gen, sä­ger Roth och skrat­tar.

På­ver­kar hy­gi­en­kra­ven täv­ling­en ne­ga­tivt?

– Egent­li­gen in­te. Gäl­lan­de själ­va täv­lan­det sit­ter del­ta­gar­na i si­na eg­na bå­tar med ett re­la­tivt tryggt av­stånd till varand­ra. Ut­ma­ning­en blir att hål­la tryggt av­stånd i ham­nen, men det är ock­så del­ta­gar­nas an­svar att re­spek­te­ra. Ham­nen i sig föl­jer re­strik­tio­ner­na som finns, för­säk­rar han.

Läg­re pro­fil

Han­gö Clas­sics 2020 har hål­lit en läg­re pro­fil än den nor­ma­la Han­gö re­gat­tan. Då det är ett mind­re eve­ne­mang som ord­nas i år hop­pas man att det blir fär­re oro­lig­he­ter i Han­gö som bru­kar präg­la re­gat­ta­hel­gen. Och så hop­pas man för­stås på bra vä­der att seg­la i.

Eke­näs re­gat­ta i au­gusti

Det förs­ta vec­ko­slu­tet i au­gusti ord­nar Eke­näs se­gel­säll­skap en re­gat­ta i Eke­näs. Den så kal­la­de St­ar­båts­re­gat­tan går då av sta­peln med start i Nor­ra ham­nen. Ing­en Han­gö re­gat­ta i år. Istäl­let ord­nas ett an­norlun­da seg­lingse­ve­ne­mang den här hel­gen un­der sam­ma da­gar som Han­gö re­gat­ta bru­kar ord­nas.

FO­TO: AN­TON EKLUND

NY SATS­NING. Med ett mind­re eve­ne­mang som Han­gö Clas­sics 2020 blir det fär­re del­ta­ga­re men Mag­nus Roth hop­pas än­då på en spän­nan­de täv­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.