Väl­kom­men förs­ta se­ger för FC HIK

Västra Nyland - - Ledare - JUHANI JÄNTTI

Ef­ter två in­le­dan­de bort­a­för­lus­ter var det i ons­dags hem­mapre­miär i fot­bol­lens di­vi­sion 4 för FC HIK från Han­gö. Det blev en väl­be­höv­lig och väl­kom­men se­ger för Hic­ken då man en­kelt av­fär­da­de gäs­tan­de Ola­rin Kik­sit från Es­bo med 3–0 (1–0).

FC HIK–Ola­rin Kik­sit 3-0 (1-0)

Hem­ma­la­get var vi­da över­läg­set de säv­li­ga gäs­ter­na och de kla­ra se­ger­siff­ror­na bor­de va­rit be­tyd­ligt stör­re. Un­der långa stun­der gick Hic­ken med i Kik­sits mak­li­ga tem­po och se­gern säk­ra­de man först i 62:a mi­nu­ten då Mar­ko Lah­ti sköt in en re­tur till 2-0.

Hic­kens trä­na­re Mag­nus Hell­ström var gi­vet­vis nöjd med se­gern, även om han såg myc­ket som bör för­bätt­ras i fort­sätt­ning­en:

– Skul­le vi in­te ha vun­nit den­na match ha­de jag va­rit rik­tigt de­pri­me­rad nu ef­ter slut­sig­na­len, så pass myc­ket bätt­re var vi. Jag är in­te helt nöjd med in­sat­sen, men nu vå­ga­de vi i al­la fall rul­la boll. An­ta­let fel­pass­ning­ar var än­då onö­digt högt, kon­sta­te­rar Mag­nus Hell­ström.

Förs­ta halv­le­kens en­da mål kom i 37:e mi­nu­ten på en straff som Ted Ro­sen­ström is­kallt sköt in i ned­re hör­net. I öv­rigt ra­da­de Hic­ken upp många an­fall, men man ha­de svårt att få i väg skott.

I and­ra halv­le­ken do­mi­ne­ra­de Hic­ken mitt­fäl­tet i stor stil då gäs­ter­na in­te alls kun­de hål­la ihop lag­de­lar­na. I

FC HIK: Jo­el Bo­st­röm; Ted Ro­sen­ström, Alex­an­der Ös­terlund, Han­nes Gustafs­son, Hen­rik Him­mel­roos (88. Jo­na­tan Mi­chae­li); Pa­trik Lah­ti (Jo­ni Kin­nu­nen), To­mas Saw (46. Tom En­berg), Ibra­him Na­za­ri (44. Kristof­fer Lin­tu­nen), Mar­ko Lah­ti , Da­ni­el Mi­chae­li (74, Rasmus Ran­ta­nen); Alex­an­der Eklund (77. Lu­kas Hell­ström).

Q77:e mi­nu­ten byt­te Hic­ken in Lu­kas Hell­ström och mi­nu­ten se­na­re sköt han in 3-0 i nät­ta­ket ef­ter mat­chens snyg­gas­te an­fall. Med and­ra ord ett myc­ket lyc­ko­samt in­hopp.

Löp­star­ka yt­ter­bac­kar

Bäst i Hic­ken var hö­ger­bac­ken Ted Ro­sen­ström som im­po­ne­ra­de med sin löp­styr­ka.

– Vi byt­te yt­ter­bac­kar till den här mat­chen och viss­te att Ted på hö­ger­bac­ken och Hen­rik Him­mel­roos på väns­ter­bac­ken or­kar lö­pa och un­der­stö­da an­fal­let. Jag är ock­så glad att unga mål­vak­ten Jo­el Bo­st­röm fick hål­la nol­lan. Han är orädd i si­na ut­rus­ning­ar och är en så kal­lad spe­lan­de mål­vakt och ba­ra ru­ti­nen in­fin­ner sig, blir han rik­tigt bra, sä­ger Mag­nus Hell­ström.

Lyc­ko­samt in­hopp

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.