Tru­ba­du­rer­na åter­kom­mer till ber­sån i Gam­la stan

Västra Nyland - - Ledare - IDA AX­ELS­SON

Ef­ter en tyst bör­jan på som­ma­ren bör­jar sjung­an­de stäm­mor igen hö­ras i Café Gam­la stan i Eke­näs. De tra­di­tio­nel­la tru­ba­dur­tis­da­gar­na in­leds den 7 ju­li och av­slu­tas sista sön­da­gen i au­gusti.

Tru­ba­dur­tis­da­gar­na fyl­ler he­la 25 år i år. Det fi­ras med en va­ri­e­ran­de re­per­to­ar. Bland and­ra upp­trä­der gam­la go­ding­ar som Ben­ny Törn­roos,Tho­mas Lun­din och Cal­le Pet­ter­son i ber­sån.

Ri­ko Eklundh och Bengt Ahl­fors& Trio Flam­me upp­trä­der ock­så un­der som­ma­rens gång. Från den in­ter­na­tio­nel­la fron­ten gäs­tar norr­man­nen

Erik-André Hvid­sten och svens­ken

Pär Sör­man Café Gam­la stan i som­mar. Dess­utom fi­rar Vi­sans Vän­ner i Helsing­fors 75-års­ju­bel i kafé­ets träd­gård med en bro­kig bland­ning ar­tis­ter och vi­sor. Många and­ra ta­lang­er upp­trä­der ock­så un­der som­ma­rens gång, bland an­nat kafé­ets egen Fri­da An­ders­son.

Samt­li­ga tis­da­gar er­bjuds tre sång­till­fäl­len kloc­kan 14, 16 och 18.

–Det har va­rit väl­digt ef­ter­frå­gat, när kon­ser­ter­na bör­jar igen. Vi har en tro­gen stam­publik som gäs­tar var­je år, och många finsk­språ­ki­ga tyc­ker det är trev­ligt att hö­ra svensk sång, sä­ger Bos­se An­ders­son.

De tru­ba­du­rer som var in­bo­ka­de i ju­ni må­nad in­hi­be­ra­des.

– Det är trå­kigt nog spe­lets reg­ler i år, men de tar igen det näs­ta som­mar, sä­ger Bos­se An­ders­son.

–Kafé­ets gäs­ter är al­la hjärt­ligt väl­kom­na. Man får ock­så gär­na ta med slan­tar till tru­ba­dur­lot­te­ri­et, sä­ger Le­na An­ders­son.

– Hy­gi­en­reg­ler­na står på por­ten, som det ska. Vi har ett helt nytt tvätt­ställ ute, och det går au­to­ma­tiskt att tvät­ta hän­der­na bå­de när man kom­mer och går, sä­ger Bos­se An­ders­son.

Kafé­et bi­står med bords­ser­ve­ring även om be­ställ­ning­en sker in­om­hus. Bå­de per­so­nal och kun­der kän­ner sig tryg­ga med de till­gäng­li­ga sä­ker­hets­av­stån­den och -åt­gär­der­na. Un­der ju­ni må­nad fick en­dast hälf­ten av kund­plat­ser­na an­vän­das. Nu ryms det le­digt över 100 gäs­ter i träd­går­den som kan nju­ta av kafé­ets sö­ta läc­ker­he­ter och sal­ta pa­jer. Ve­ganskt och glu­ten­fritt har ock­så sin giv­na plats.

– Det har fun­nits ett visst sug, att få kom­ma ut och se folk. Kun­der­na har va­rit väl­digt tack­sam­ma över att få sit­ta ute i träd­går­den där det känns tryggt och trev­ligt un­der de sto­ra äp­pel­trä­den, sä­ger Le­na An­ders­son.

FO­TO: LI­NA ENLUND

I VÅTT OCH TORRT. Bos­se och Le­na An­ders­son hål­ler sig sys­sel­sat­ta med Café Gam­la stan och den till­hö­ran­de träd­går­den. Finns det hjär­te­rum...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.