Gam­la brand­bi­lars dag i Eke­näs är in­ställd i år

Västra Nyland - - Ledare - AN­TON EKLUND

Un­der de år som Gam­la brand­bi­lars dag har ord­nats är det i år förs­ta gång­en som eve­ne­mang­et ställs in. Or­sa­ken är re­strik­tio­ner från myn­dig­he­ter som gjor­de det omöj­ligt att ord­na eve­ne­mang­et.

Gam­la brand­bi­lars dag är nor­malt ett år­li­gen åter­kom­man­de eve­ne­mang i Eke­näs. Om­kring 30 till 40 brand­bi­lar bru­kar sam­las i Eke­näs och vi­sas upp. Det är i år förs­ta gång­en eve­ne­mang­et har bli­vit in­ställt.

– Det har all­tid ord­nats obe­ro­en­de av vä­der och vind, sä­ger Jo­han Lind­löf,sty­rel­se­med­lem i Eke­näs fri­vil­li­ga brand­kår.

Svårt be­slut

Re­strik­tio­ner­na Eke­näs FBK ut­gick ifrån var de som fanns till­gäng­li­ga i april. Det var ett svårt be­slut att stäl­la in eve­ne­mang­et. På grund av myn­dig­he­ter­nas re­strik­tio­ner att inga eve­ne­mang med fler än 500 del­ta­ga­re fick ord­nas i ju­ni och ju­li var man tvung­en att in­hi­be­ra gam­la brand­bi­lars dag.

– Vi bru­kar ha klart fle­ra be­sö­ka­re än så, li­te be­ro­en­de på väd­ret, sä­ger Lind­löf.

Eve­ne­mang­et är främst ide­ell verk­sam­het så den eko­no­mis­ka för­lus­ten är än­då mi­ni­mal för Eke­näs FBK.

– Vi gör det in­te för peng­ar­nas skull, vi gör det för tra­di­tio­nens skull, sä­ger Lind­löf.

Nu sam­lar Eke­näs FBK kraf­ter in­för näs­ta år för att fi­ra brand­bils­da­gens 20-års ju­bi­le­um.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.