Gui­da­de tu­rer ord­nas vid Han­gö få­gel­sta­tion

Västra Nyland - - Ledare - MOA AULANKO

Han­gö få­gel­sta­tion har en lång verk­sam­het bakom sig och från och med lör­da­gen den 4 ju­li kan man få upp­le­va gui­da­de tu­rer vid sta­tio­nen på Uddska­tans na­tur­skydds­om­rå­de.

De cir­ka en tim­me långa guid­ning­ar­na ska ord­nas på ons­da­gar

och lör­da­gar un­der som­ma­ren.

Han­gö få­gel­sta­tion är den förs­ta i Fin­land som ut­vid­gar sin verk­sam­het med få­gel­re­sor. Sta­tio­nen upp­rätt­hålls av or­ni­to­log­för­e­ning­en Tringa.

– Vi har ti­di­ga­re gui­dat be­sö­ka­re, men in­te så här or­ga­ni­se­rat. Nu pro­var vi på nå­got nytt. Vi hop­pas att guid­ning­ar­na blir en be­stå­en­de del av få­gel­sta­tio­nens verk­sam­het, sä­ger Jo­han­nes Sil­vo­nen, verk­sam­hets­le­da­re vid Tringa.

De har ti­di­ga­re ord­nat tu­rer för grup­per, men tan­ken bakom de gui­da­de tu­rer­na är att öpp­na upp få­gel­sta­tio­nen för en stör­re publik.

– På guid­ning­ar­na får man be­kan­ta sig med Uddska­tans na­tur och så får man en in­blick i få­gel­sta­tio­nens om­rå­de och verk­sam­het, sä­ger Jo­han­nes Sil­vo­nen.

En och an­nan få­gel kan man ock­så rå­ka träf­fa på, Han­gö udd hör trots allt till en av lan­dets kän­das­te rut­ter där många av lan­dets flytt­fåg­lar pas­se­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.