Väst­ra Ny­land 30 ju­ni–12 ju­li 1970

Västra Nyland - - Ledare -

Kris­se Su­o­mi­nen, ab­i­tu­ri­ent och Han­gö-Lu­cia se­nas­te år, val­des på lör­da­gen till Miss Som­mar-Han­gö. Re­dan un­der rund­tu­ren ge­nom sa­len sam­la­de hon de star­kas­te ap­plå­der­na från publi­ken. Kris­se Su­o­mi­nen in­tres­se­rar sig främst för jazz­ba­lett och scou­ting.

Många snap­per­tu­na­bor har un­der som­ma­ren för­ar­gat sig över att An­dels­bo­dens bu­tiks­bil in­te hål­ler sin tid­ta­bell.

– Det­ta be­ror på att det nu finns så många som­mar­gäs­ter och att man in­te har kun­nat be­räk­na vid vil­ka håll­plat­ser det finns mest kun­der, sä­ger di­rek­tö­ren för An­dels­bo­den, Ru­nar Jo­hans­son.

Mer än 600 per­so­ner be­sök­te Ra­se­borgs ru­i­ner på sön­da­gen. Den nor­ma­la sön­dags­siff­ran bru­kar rö­ra sig om­kring 300 per­so­ner.

– Det hän­der fak­tiskt ibland att det kom­mer en mas­sa ovän­ta­de tu­ris­ter på en gång, be­rät­tar fru Inge­borg Walls som fö­re­står Slottsknek­tens stu­ga och gui­dar tu­ris­ter på Ra­se­borgs ru­i­ner.

Tju­gotvå del­ta­ga­re räk­na­de sim­kur­sen vid Djup­träsk på ons­da­gen. Kur­sen in­led­des re­dan på mån­da­gen och av­slu­tas den 12 ju­li.

– Samt­li­ga del­ta­ga­re är ic­ke-sim­kun­ni­ga, be­rät­tar Be­ni­ta Ny­berg, ord­fö­ran­de för Folk­häl­san i De­ger­by, som ar­ran­ge­rar kur­sen.

Sim­lä­ra­re är Ma­ria Väänä­nen.

Var­för har man skaf­fat så bran­ta rutsch­ba­nor till bad­plat­sen i Pump­vi­ken i Ka­ris? Bar­nen vå­gar ju in­te an­vän­da dem. På and­ra bad­plat­ser är rutsch­ba­nor­na po­pu­lä­ra. Här står de näs­tan oan­vän­da. En mam­ma.

Gäs­ter­na på Bro­marf­pen­sio­na­ten kan mo­tio­ne­ra och bli vack­ra. Pen­sio­na­ten Sand­ås och Tall­mo har kon­di­tions- och re­kre­a­tions­kur­ser på sitt pro­gram.

--Som bäst bor ett tret­ti­o­tal gäs­ter sam­man­lagt på bå­da pen­sio­na­ten. För ju­li har man dock näs­tan full­bo­kat på pen­sio­na­ten.

Det ser ut som om det in­te skul­le bli nå­got av de pla­ne­ra­de skolin­drag­ning­ar­na i Po­jo i år. Full­mäk­ti­ge har fat­tat be­slut om att in­te in­d­ra Fis­kars svens­ka folk­sko­la, Åmin­ne­fors folk­sko­la och Ant­skogs sko­la från den 1 au­gusti. Över samt­li­ga be­slut har be­svär in­läm­nats.

Ef­ter många års mi­li­tär­tjänst ran­da­des den ci­vi­la da­gen för nit­ton ar­mé­häs­tar på fre­da­gen. För­svars­mak­tens mo­to­ri­se­ring har gjort häs­tar­na obe­höv­li­ga, och de fick nya äga­re vid en auk­tion vid Ny­lands bri­gads stall i Drags­vik.

--

Den älds­ta häs­ten, sex­ton­å­ri­ga sto­et Unel­ma, sål­des för 1 810 mark till fru Bri­ta Le­vin från Eke­näs.

I bör­jan gick auk­tio­nen aning­en trögt, men mäk­la­ren, över­ser­geant Åke Wes­terlund, lyc­ka­des snabbt få fart på bu­den, och re­dan den fem­te häs­ten lyc­ka­des han klub­ba av för ett så högt pris som 2 300 mark.

50 väst­tys­ka ung­do­mar från Ras­tatt-di­strik­tet i söd­ra Tyskland kom­mer till Helsinge i bör­jan av au­gusti. Be­sö­ket är en fort­sätt­ning på det ung­doms­ut­byte som in­led­des i fjol, när en ung­e­fär li­ka stor ung­doms­grupp gäs­ta­de Helsinge.

I ju­ni gjor­de en buss­last Helsinge-ung­do­mar Väst­tyskland, där vär­dar­na ha­de gjort ett om­fat­tan­de ex­kur­sions­pro­gram och där

ung­do­mar­na ock­så upp­träd­de.

Vad tyc­ker Kyrkslätt­bor­na själ­va om för­sla­gen till cent­rum­plan? Den sa­ken vill nu kom­mu­nens fä­der och pla­ne­ra­re ha re­da på.

Se­dan fre­da­gen finns en in­for­ma­tions­tav­la om cent­rum­pla­nen upp­ställd i kyrk­byn.

En trälå­da in­vid tav­lan finns till för Kyrkslätt­bor­nas eg­na för­slag och öns­ke­mål.

Electrosta­t­ko­pi­e­ring av hand­ling­ar, betyg, rit­ning­ar m.m. Lin­der­man, Eke­näs, Kungs­ga­tan 6. (An­nons).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.