Ny­lands bri­gad: An­hö­ri­gas dag ge­nom­förs in­te

Västra Nyland - - Ledare - SPT

Ed­gång­en hålls i au­gusti ut­an an­hö­ri­gas när­va­ro. I stäl­let kan man föl­ja eve­ne­mang­et via web­ben.

Ny­lands bri­gad upp­ger att da­gen då an­hö­ri­ga får be­sö­ka värn­plik­ti­ga in­te kom­mer ge­nom­fö­ras – på grund av co­ro­nae­pi­de­min.

Sam­ti­digt upp­ger bri­ga­den ock­så att ar­range­mang­en kring krigs­man­na­ed­gång­en änd­ras. Ed­gång­en hålls fre­da­gen den 7 au­gusti ut­an an­hö­ri­gas när­va­ro. I stäl­let kom­mer det va­ra möj­ligt att föl­ja till­ställ­ning­en via en di­rekt­sänd­ning på web­ben.

Mera in­for­ma­tion om ar­range­mang­en kom­mer se­na­re.

FO­TO: PRI­VAT

JU­BI­LE­UM. Gårds­bo­den i Kyrkslätt fi­rar 27-års ju­bi­le­um.

FO­TO: AR­KIV/TOM­MY KARLS­SON

DI­GI­TALT. Ny­lands bri­gad ord­nar in­te be­söks­da­gen för an­hö­ri­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.