Gårds­bo­den i Kyrkslätt fi­rar med myc­ket pro­gram

Västra Nyland - - Ledare - AN­TON EKLUND

Un­der hel­gen kom­mer Gårds­bo­den i Kyrkslätt att bju­da på fullspäc­kat pro­gram för he­la fa­mil­jen. Allt från pon­ny­rid­ning och korv­grill­ning till trol­le­ri­konst bjuds det på för att fi­ra Gårds­bo­dens 27-års ju­bi­le­um.

Gårds­bo­den i Kyrkslätt fyl­ler 27 år. För att fi­ra det ord­nas ett ju­bi­le­um­se­ve­ne­mang den 3 till 5 ju­li med pro­gram som rik­tar sig till he­la fa­mil­jen.

– Ju­bi­le­et är som­ma­rens höjd­punkt, sä­ger Inge­mo

Frö­berg glatt.

Var­je år ser hon och Hen­rik Frö­berg fram emot eve­ne­mang­et som lockar be­sö­ka­re till de­ras gårds­bu­tik.

I år har det va­rit li­te osäk­ra­re på grund av co­ro­navå­ren, men ef­ter att de ha­de fått grönt ljus av Re­gi­on­för­valt­nings­ver­ket kun­de de tryggt se fram emot eve­ne­mang­et. Inge­mo Frö­berg är po­si­tivt in­ställd till att kun­der­na re­spek­te­rar varand­ras av­stånd.

Va­ri­e­ran­de pro­gram

Bland an­nat pon­ny­rid­ning, lopp­mark­nad och korv­grill­ning ord­nas un­der de tre da­gar­na. An­sikts­mål­ning är nytt för i år. Pro­gram­met är li­te oli­ka från dag till dag.

– Det finns myc­ket att äta, sä­ger Inge­mo Frö­bergsom är en av ägar­na av Gårds­bo­den.

Kyrkslätts hand­bolls­da­mer skö­ter korv­grill­ning och la­gar våff­lor. Fi­re­fish Por­ka­la flam­s­teker fisk och gör mat­por­tio­ner. Gårds­bu­ti­ken och glasski­os­ken be­tjä­nar som van­ligt och på lör­dag och sön­dag är café­et öp­pet.

Un­der som­mar­da­gar­na bju­der Gårds­bo­den ock­så på un­der­håll­ning. Bland an­nat Sås och Kopp, sång­grup­pen Vis­la och troll­konst­nä­ren Ke­ke Pul­li­ai­nen upp­trä­der un­der hel­gen.

Har co­ro­nan på­ver­kat eve­ne­mang­et?

– Jo, vi har läm­nat bort ”kö­ra trak­tor själv” från pro­gram­met. I år får man i stäl­let åka på ett trak­tor­flak, sä­ger Frö­berg.

Kyrkslätts spel­män har ock­så valt att in­te del­ta i år. De med­de­la­de på vå­ren att de in­te del­tar i eve­ne­mang­et.

På fre­dag ord­nas kaf­fe­bjud­ning på loft­bac­ken. Gäs­ter­na får mera ut­rym­me när ser­ve­ring­en är ut­om­hus. På grund av co­ro­nan är det säk­ra­re att ord­na bjud­ning­en ut­om­hus. Man kan dock gå in på lof­tet med sin kaf­fe­kopp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.