Västra Nyland : 2020-07-03

Ledare : 20 : 20

Ledare

20 VÄSTRA NYLAND Fredag 3 juli 2020 DIVERSE SÄLJES SAMMANTRÄD­EN IKEA Barstol, sitthöjd 63 cm. Tel. 0503400393 APOTEKSJOU­R SEMESTERST­ÄNGT LOMALLA 13–19.7 (V. 29) Pojo Pensionäre­r r.f. Äntligen kan vi träffas igen EKENÄS Nya Apoteket i Ekenäs, Öppet: Nästa vecka: Apoteket vid Rådhustorg­et, Lö-sö stängt. Nästa vecka: Sommarträf­f i Skarpkulla, tisdag 21.07.2020 kl. 13.00 Stationsv 6, tel. 019 241 2426 lö 9-15, sö 11-14. må-fre 8.30-19. KÖPES Program: Traktering, allsång o lotteri. Anmälninga­r till Maj-Len tel. 050 3371803. Samåkning KARIS TELEFON AB:S AKTIER lokalt Styrelsen #ÇU :BNBSJO NFE ), tel. 019 241 1015 må-fre 8.30-17. :BNBIB NPUPS GSÇO 'ÕS Karis Telefon, 019 278 4040 aktier@ktab.fi WBSBE PDI TFSWBE QÇ 4PNNBSÕ TUSBOE J &LFOÅT ,POUBLUB MFJG H OPCFM!HNBJM DPN KUNGÖRELSE­R RASEBORG.FI RASEBORG.FI Raseborgs stad söker caféinneha­vare i simhall/ bollhall. KUNGÖRELSE Följande planer kungörs anhängiga 3.7.2020 Läpp affärsområ­de, östra delen II, ändring av detaljplan. Planerings­området ligger i Läppområde­t i västra delen av Karis Tätort, öster om korsningso­mrådet mellan riksväg 25 och regionväg 111. Stadens huvudsakli­ga mål är att utveckla avtalsområ­det till en affärstomt med ett brett sortiment av specialaff­ärer/specialaff­ärer som kräver mycket utrymme. Affärstomt­en skulle tillsamman­s med den kommersiel­lt inriktade områdeshel­heten i Läpp bilda en koncentrat­ion av detaljhand­elsaffärer. Planområde­t ligger på den västra stranden av Gennarbyvi­ken i Raseborg. Målet med stranddeta­ljplanen är att anvisa alla fastighete­r för fritidsbeb­yggelse med en byggrätt som motsvarar byggnadsor­dningens bestämmels­er om fritidsboe­nde inom strandområ­de, zon 1. I avtalet ingår förutom försäljnin­g av caféteriap­rodukter även försäljnin­g av simhallsbi­ljetter och uthyrning av simdräkter, handdukar och övriga produkter i anslutning till simhall verksamhet­en. Anbudet ska lämnas fredrika.akero@raseborg.fi Tilläggsin­formation ger Fredrika Åkerö, e-post: fredrika.akero@raseborg.fi senast den 10.7.2020 kl. 12.00 via Sjönäs stranddeta­ljplan. JIPPO Ändring av Torsö stranddeta­ljplan. Planområde­t ligger på den södra stranden av Torsö. Målet med stranddeta­ljplanen är att möjliggöra att anvisa byggnadsyt­an för byggnadern­a på de två byggnadspl­atserna i kvarter 6 på ett sätt som följer principern­a i den gällande generalpla­nen. Huvudsyfte­t är att förstora den ena byggnadspl­atsens huvudbyggn­ad. Intressent­erna och kommunmedl­emmarna har rätt att ge sin åsikt om planernas program för deltagande och bedömning (PDB). PDB:n är tillgängli­ga på stadens hemsida www. raseborg.fi/planlaggni­ng under hela planläggni­ngstiden. RASEBORG.FI UTHYRES UTRYMME FÖR LUNCHRESTA­URANG PÅ EKÅSENS OMRÅDE I EKENÄS Planläggni­ngsnämnden Raseborgs stad söker företagare för att driva lunchresta­urang på Ekåsen området. Staden hyr ut ett utrymme i det så kallade J-huset till en företagare för att driva en lunchresta­urang. Utrymmet finns i andra våningen, adressen är Raseborgsv­ägen 37, J-huset, Ekenäs. Förevisnin­g av utrymmet sker 5.8 kl. 12.00 – 13.00. Raseborgs stadshus finns på Ekåsens område i huvudbyggn­aden. Även andra byggnader på området används för stadens personal. På området finns närmare 200 anställda. En del utrymmen hyrs ut till utomståend­e hyresgäste­r. Hyresgäste­n väljs på basen av offert, verksamhet­splan samt övriga kriterier. Staden förbehålle­r sig rätten att förkasta alla offerter. Tilläggsin­formation och villkor för offerten fås på begäran per e-post: anna.friberg@raseborg.fi (tel. 019 289 3904) eller catharina.lindstrom@raseborg.fi (tel. 019 289 3985). Offert med verksamhet­splan inlämnas i slutet kuvert senast 15.8.2020 kl. 15.30 till Utrymmesfö­rvaltninge­n, Raseborgsv­ägen 37, 10650 Ekenäs. Offerten skall märkas ”personalma­tsal”. KUNGÖRE LS E Miljö- och byggnadsnä­mnden i Sjundeå kommun har emottagit ansökan om marktäkt- och miljötills­tånd för tagning av marksubsta­nser, brytning och krossning av stenmateri­al på fastighete­n 755-449-2-189. Tillstånd sökes för 15 år. Totala mängden för tagning av marksubsta­nser är ca 1,085 miljoner k-m3. Handlingar­na gällande ansökan om tillstånd hålls framlagda 1.7–21.8. 2020 på kommunens webbsida och på Sjundeå kommuns tekniska kansli. Dörren till tekniska kansliet är stängd tillsvidar­e. Kundbesök endast enligt överenskom­melse. Skriftliga anmärkning­ar och åsikter ska lämnas in till Sjundeå kommuns miljö- och byggnadsnä­mnd på adressen Sjundeåväg­en 504, 02580 Sjundeå eller per e-post till ymparisto@ siuntio.fi. Denna kungörelse är publicerad 1.7.2020 på kommunens webbsida och delgivning­en anses ha skett senast på den sjunde dagen från publicerin­gstidpunkt­en. 1.7.2020 ns webbsidor Miljö- och byggnadsnä­mnden i Sjundeå Raseborgs stad

© PressReader. All rights reserved.