Beowulf:

Erit­täin ly­hyt ver­sio

Viikingit Lahtevat Lanteen - - Anglosaksit / Beowulf -

Beowulf, ja­lo aa­te­lis­mies, läh­tee aut­ta­maan Tans­kan ku­nin­gas Hroth­ga­ria, jon­ka pi­to­sa­liin, Heo­ro­tiin, suol­la elä­vä hir­viö Gren­del hyök­käi­lee öi­sin. Beowulf re­pii ir­ti Gren­de­lin kä­si­var­ren, ja hir­viö nil­kut­taa kuo­le­maan, jol­loin sen äi­ti van­noo kos­toa Hroth­ga­rin mie­hil­le. Beowulf seu­raa kui­ten­kin Gren­de­lin äi­din jäl­kiä jär­ven­poh­jan luo­laan, jos­ta löy­tää ja sur­maa sen. San­ka­ri pa­laa ko­tiin, kruu­na­taan gea­tien ku­nin­kaak­si ja hal­lit­see kun­niak­kaas­ti 50 vuo­den ajan, kun­nes hä­nen val­ta­kun­tan­sa rau­haa uh­kaa aar­ret­ta var­tioi­va hir­viö, jo­ka rai­vos­tuu, jos si­tä häi­ri­tään. Ikään­ty­nyt Beowulf tart­tuu asei­siin ja lyö hir­viön kuo­li­aak­si, mut­ta haa­voit­tuu it­se tais­te­lus­sa kuo­let­ta­vas­ti. Ru­no päät­tyy sii­hen, et­tä hä­nen ruu­miin­sa pol­te­taan ja hä­nen lä­hin mie­hen­sä Wiglaf ran­kai­see mui­ta ho­vi­mie­hiä sii­tä, et­tei­vät he us­kal­ta­neet tais­tel­la lo­hi­käär­met­tä vas­taan, ja en­nus­taa, et­tä hei­dän pel­ku­ruu­ten­sa tu­lee pian joh­ta­maan gea­tien tu­hoon.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.