VARHAINEN KRIS­TI­NUS­KO:

VIISI PAIKKAA, JOIHIN TU­TUS­TUA

Viikingit Lahtevat Lanteen - - Anglosaksit / Kristinusko Saapuu Englantiin -

1 Io­nan saa­ri, Si­sä-heb­ri­dit P www.welco­me­toi­o­na.com

Tä­mä saa­ri Skot­lan­nin län­si­ran­ni­kol­la, jon­ne ir­lan­ti­lai­nen py­hi­mys Co­lum­ba pe­rus­ti luos­ta­rin vuon­na 563, tuo mei­dät lä­hel­le en­sim­mäis­ten lä­he­tys­saar­naa­jien ko­ke­muk­sia. Hen­gäs­tyt­tä­vä mat­ka maan (Mull) ja me­ren yli esit­te­lee tu­li­jal­le joi­ta­kin Skot­lan­nin näyt­tä­vim­mis­tä mai­se­mis­ta. Py­hä Co­lum­ba joh­ti tääl­tä lä­he­tys­toi­min­taa kris­ti­nus­kon le­vit­tä­mi­sek­si Dal­ria­dan skot­tien ja alu­een pik­tien kes­kuu­teen.

2Lin­dis­far­ne2 Lin­dis­far­ne, Nort­hum­ber­land P www.lin­dis­far­ne.org.uk

Al­ku­pe­räi­sen luon­teen­sa säi­lyt­tä­nyt Lin­dis­far­nen vuo­ro­ve­si­saa­ri – Nort­hum­ber­lan­din ran­ni­kol­la an­glo­sak­si­sen Bam­burg­hin ku­nin­kaan­lin­nan lä­his­töl­lä – on yhä tär­keä py­hiin­vael­lus­koh­de. Ai­dan, io­na­lai­nen munk­ki, pe­rus­ti tän­ne vuon­na 635 luos­ta­rin ja hiip­pa­kun­nan Os­val­din, Nort­humb­rian ku­nin­kaan käs­kys­tä. Luos­ta­rin rau­nioi­den ja myö­hem­män lin­nan li­säk­si saa­ren hil­jai­set ran­nat ja rau­hai­sat nä­ky­mät tar­joa­vat run­saas­ti ti­lai­suuk­sia ko­kea tä­män ir­lan­ti­lais­munk­ke­ja vie­hät­tä­neen pai­kan il­ma­pii­riä. Tu­tus­tu vuo­ro­ve­si­tau­lu­koi­hin huo­lel­la suun­ni­tel­les­sa­si vie­rai­lua.

3 Bu­ry St Ed­munds, Suf­folk P www.vi­sit-bu­rys­ted­munds.co.uk

His­to­rial­li­nen mark­ki­na­kau­pun­ki, jos­sa on upea ka­te­draa­li ja luos­ta­rin puu­tar­ha. Bu­ry St Ed­munds pe­rus­tet­tiin 900-lu­vun alus­sa. Sen ni­mi oli sil­loin Beodricesworth, ja uusi luos­ta­ri oli ra­ken­net­tu vii­kin­kien vuon­na 869 sur­maa­man Itä-anglian vii­mei­sen ku­nin­kaan, Ed­mun­din, maal­lis­ten jään­nös­ten säi­ly­tys­pai­kak­si. Luos­ta­ri oli ker­ran nor­man­niai­kaa edel­tä­vän Englan­nin rik­kaim­pia, ja ai­na Tho­mas Bec­ke­tin kuo­le­maan 1170 as­ti se oli myös maan suo­si­tuim­pia py­hiin­vael­lus­koh­tei­ta. Nor­man­niai­kai­nen kel­lo­tor­ni (alun pe­rin luos­ta­rin si­sään­käyn­ti) hal­lit­si ai­koi­naan kau­pun­gin si­luet­tia.

4 Whit­by, North Yorks­hi­re P www.vi­sitw­hit­by.com

Me­ren­ran­ta­kal­lioi­den hui­pul­la si­jait­se­vas­ta Whit­byn kau­pun­gis­ta löy­tyy kes­kiai­kai­sen luos­ta­rin tuu­len­piek­se­mät rau­niot, jot­ka vii­kin­kiai­kaa edel­tä­vät läh­teet tun­te­vat ni­mel­lä St­reanæs­halch ( Va­lon lah­ti). Whit­byn pe­rus­ti n. vuon­na 657 ku­nin­gas Oswiu, jo­ka an­toi pie­nen Elffled-tyt­tä­ren­sä ab­be­dis­sa Hil­dal­le kas­va­tet­ta­vak­si luos­ta­ris­sa. Whit­byn kir­kol­lis­ko­kous päät­ti 664 roo­ma­lai­sen (ei ir­lan­ti­lai­sen) jär­jes­tel­män käy­tös­tä pää­siäi­sen ajan­koh­dan las­ke­mi­sek­si. Pai­kal­li­sen le­gen­dan mu­kaan lä­hei­sil­tä ran­ta­kal­lioil­ta löy­de­tyt ( ja kau­pun­gis­sa myy­tä­vät) am­mo­nii­tit ovat nii­den käär­mei­den jään­nök­siä, jot­ka Py­hä Hil­da ajoi alas kal­lio­jyr­kän­teel­tä saa­pues­saan pai­kal­le.

5 Wa­re­ham, Dor­set P www.vi­sit-dor­set.com

Wa­re­ham Fro­me- ja Pidd­le­jo­kien vä­lis­sä on erin­omai­nen paik­ka, jos­ta kä­sin voi tu­tus­tua Kaak­kois-dor­se­tiin. La­dy St Ma­ryn kir­kon viisi säi­ly­nyt­tä hau­ta­ki­veä, jois­sa on brit­ti­läi­set ni­met, ker­too, et­tä paik­ka oli kris­ti­nus­kon kes­kus 600- ja 700-lu­vul­la. 800-lu­vul­la tääl­lä oli tär­keä kris­ti­nus­kon merk­ki­paik­ka: Wes­sexin ku­nin­gas Beorht­ricin hau­ta­paik­ka (kuo­li 802) ja nun­na­luos­ta­ri. Vii­kin­git val­loit­ti­vat Wa­re­ha­min ly­hyek­si ajak­si vuon­na 876, mut­ta nun­na­luos­ta­ri oli ole­mas­sa vie­lä 900-lvul­la, ja ku­nin­gas Ed­vard Mart­tyy­ri (kuo­li 978) hau­dat­tiin aluk­si tän­ne, en­nen kuin hä­nen jää­mis­tön­sä siir­ret­tiin lä­hei­seen Shaf­tes­bu­ryn van­haan mark­ki­na­kau­pun­kiin (myös vie­rai­lun ar­voi­nen).

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.