Sa­nan "vii­kin­ki" al­ku­pe­rä

Viikingit Lahtevat Lanteen - - Anglosaksit Vs. Viikingit/ Viikinkiretkien Tausta -

Var­mas­ti ei tie­de­tä edes, on­ko sa­na "vii­kin­ki" skan­di­naa­vis­ta al­ku­pe­rää. Se esiin­tyy usei­ta ker­to­ja mui­nai­senglan­ti­lai­sis­sa Wid­sith- ru­nois­sa, jot­ka ajoi­te­taan yleen­sä 600-lu­vun lop­puun, ja 700-lu­vun Toi­ses­sa Moo­sek­sen kir­jas­sa, jos­sa Ru­be­nin hei­moa sa­no­taan "sæwicin­goik­si", eli "me­ri­so­tu­reik­si", kun he kul­ke­vat Pu­nai­sen me­ren poik­ki Egyp­tiin.

An­glo­sak­sien kro­ni­kas­sa ter­miä käy­te­tään vain nel­jä ker­taa en­nen vuot­ta 1066, ko­ti­mai­sis­sa englan­ti­lai­sis­sa muo­dois­sa wícen­ga tai wícin­ga, vuo­si­na 879, 885, 921 ja 982. Jot­kut kie­li­tie­tei­li­jät sa­no­vat sa­nan tu­le­van la­ti­nan sa­nas­ta vícus, jo­ka tar­koit­taa "lei­riä" tai "asuin­paik­kaa". Tois­ten mie­les­tä se voi­si tul­la mui­nais­nor­jan ver­bis­tä vík­ja, jo­ka tar­koit­taa "mat­kaa pai­kas­ta toi­seen".

Yk­sin­ker­tai­sen ja suh­teel­li­sen va­kuut­ta­van se­li­tyk­sen mu­kaan sa­naa käy­tet­tiin aluk­si ih­mi­sis­tä, jot­ka oli­vat ko­toi­sin Vi­kis­tä, jo­ka on ni­mi­tys alu­eel­le Os­lon­vuo­non ym­pä­ril­lä Ete­lä-nor­jas­sa se­kä alueil­le kau­em­pa­na si­sä­maas­sa ja Bo­hus­lä­nin ran­nik­ko­seu­dul­le ny­kyi­ses­sä Ete­lä-ruot­sis­sa. Teo­ri­aa tu­kee jouk­ko to­si­asioi­ta, ku­ten et­tä Vi­kin ve­sis­tä pu­hu­taan poh­jois­mai­sis­sa saa­gois­sa, mi­kä an­tai­si ym­mär­tää, et­tä seu­dun me­ria­lue oli tä­hän ai­kaan run­saas­ti lii­ken­nöi­ty yh­teys­väy­lä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.