Et­helfle­das­ta Ælfwyn­niin

Nai­sen oi­kea paik­ka oli val­tais­tuin

Viikingit Lahtevat Lanteen - - Anglosaksit Vs. Viikingit / Ethelfleda -

Kun Et­helfle­da vuon­na 918 kuo­li, hä­nen tyt­tä­res­tään Ælfwyn­nis­tä tu­li hä­nen seu­raa­jan­sa Mercian hal­lit­si­ja­na. Ælfwyn­nin tie val­taan oli ää­rim­mäi­sen epä­ta­val­li­nen. Et­tä nai­nen seu­ra­si nais­ta on ol­lut epä­ta­val­lis­ta kaut­ta ai­ko­jen, mut­ta var­hais­kes­kia­jal­la se oli en­nen­kuu­lu­ma­ton­ta. Se on Eu­roo­pan en­sim­mäi­nen esi­merk­ki nai­sen kruu­nun­pe­ri­myk­ses­tä kah­des­sa su­ku­pol­ves­sa, ja se tois­tui Englan­nis­sa vas­ta 1500-lu­vul­la, kun Ja­ne Grey­tä (ku­nin­ga­tar yh­dek­sän päi­vän ajan 1553) seu­ra­si en­sin Ma­ria (1553–1558) ja sit­ten Eli­sa­bet I (1558–1603).

Mi­ten oli mah­dol­lis­ta, et­tä Mercian yli­myk­set hy­väk­syi­vät sen? Heil­lä oli edes­sään suun­nil­leen sa­man­lai­nen va­lin­ta kuin hei­dän oli ol­lut pak­ko teh­dä vuon­na 911 (kun Et­helfle­da nousi val­taan) – hei­tä jo­ko joh­tai­si toi­sen val­ta­kun­nan ku­nin­gas, jo­ka toi­si oman ho­vin­sa ja aja­tuk­sen­sa mu­ka­naan, tai hei­dän oli­si hy­väk­syt­tä­vä nais­joh­ta­ja, jon­ka he jo tun­si­vat.

Mut­ta täl­lä ker­ral­la asiat ei­vät men­neet hy­vin. Ku­nin­gas Ed­vard mars­si Merci­aan vain puo­li vuot­ta myö­hem­min ja vei Ælfwyn­nin mu­ka­naan Wes­sexiin, mis­tä tä­mä ei kos­kaan pa­lan­nut. Em­me tie­dä, mi­tä Mercian asuk­kaat ajat­te­li­vat sii­tä, mut­ta his­to­rioit­si­ja Wil­liam Mal­mes­bu­ry­läi­nen kir­joit­ti myö­hem­min, et­tä kun Ed­vard kuo­li 17. hei­nä­kuu­ta 924, hän oli vain joi­ta­kin päi­viä ai­kai­sem­min jou­tu­nut tu­kah­dut­ta­maan Mercian ja Wa­le­sin yh­dis­ty­nei­den jouk­ko­jen joh­ta­man ka­pi­nan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.