At­hels­tan kan­sain­vä­li­sel­lä näyt­tä­möl­lä

Viikingit Lahtevat Lanteen - - Anglosaksit Vs. Viikingit / Athelstan -

At­hels­ta­nin ajan diplo­ma­ti­aan kuu­lui har­ki­tul­ta vai­kut­ta­va yri­tys luo­da rau­ha ko­ko ran­ni­kol­le Bre­tag­nes­ta Nor­jaan. At­hels­tan kas­vat­ti frank­kien kruu­nun­pe­ril­li­sen ja ra­hoit­ti tä­män pa­luu­mat­kan Fran­ki­aan. Hän oli myös Bre­tag­nen kruu­nun­pe­ril­li­sen kas­va­tusi­sä ja tu­ki Bre­tag­nen ku­nin­gas­huo­net­ta so­ti­laal­li­ses­ti val­la­tak­seen Bre­tag­nen ta­kai­sin vii­kin­geil­tä. Hän kas­vat­ti Nor­jan ku­nin­kaan po­jan ja ys­tä­vys­tyi Vil­helm I Pit­kä­mie­kan kans­sa. Hän nait­ti nel­jä si­sar­taan Eu­roo­pan ho­vei­hin, mm. frank­kien hert­tua Hu­go Suu­rel­le ja Ot­to I:lle, Sak­san val­ta­kun­nan pe­rus­ta­jal­le.

Hän yrit­ti luul­ta­vas­ti luo­da näi­den kan­sain­vä­lis­ten liit­to­jen kaut­ta rau­haa ko­ko Län­si-eu­roop­paan kris­tit­ty­jen ruh­ti­nai­den löy­häl­lä lii­tol­la, jo­ta diplo­ma­tia, avio­lii­tot ja kas­va­tus­van­hem­pi­suh­teet pi­ti­vät koos­sa. Epä­jär­jes­tys oli ajan­koh­dan suu­ri vit­saus, ei­vät­kä vii­kin­git ol­leet ai­noat luo­mas­sa si­tä. Sa­ra­see­nit ylit­ti­vät Al­pit so­ta­ret­kil­lään ja py­säyt­ti­vät py­hiin­vael­ta­jien mat­kat Roo­maan, ja un­ka­ri­lais­ten rat­su­jouk­ko­jen is­kut 920- ja 30-lu­vuil­la hui­pen­tui­vat suu­reen hyök­käyk­seen Rans­kaan vuon­na 937.

900-lu­vul­la on his­to­rian­kir­jois­sa huo­no kai­ku, mut­ta se oli Eu­roo­pas­sa luo­vaa ai­kaa. Mo­ni muu hal­lit­si­ja osoit­ti suur­ta kau­ko­nä­köi­syyt­tä At­hels­ta­nin ta­voin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.