Lai­van mu­ka­na vii­mei­seen as­ti

Lai­vo­jen mer­ki­tys vii­kin­ki­hau­ta­jai­sis­sa

Viikingit Lahtevat Lanteen - - Viikinkien Maailma / Merten Herrat -

Jos lai­va oli vii­kin­geil­le tär­keä hei­dän eläes­sään, sil­lä oli sym­bo­li­nen mer­ki­tys myös kuo­le­man jäl­keen. Lai­vo­ja käy­tet­tiin mo­nis­sa eri­lai­sis­sa hau­ta­muo­dois­sa, mut­ta tut­ki­jat ei­vät ole yk­si­mie­li­siä, ker­toi­vat­ko ne vain omis­ta­jan­sa vau­rau­des­ta – ve­ne­hau­dois­sa on usein kal­lii­ta hau­ta­lah­jo­ja – vai sym­bo­li­soi­vat­ko ne mat­kaa tuon­puo­lei­seen.

Jäl­kim­mäis­tä voi eh­kä näh­dä Got­lan­nin ku­va­ki­vis­sä (ku­ten ku­vas­sa va­sem­mal­la). Ai­heet vaih­te­le­vat, mut­ta ne ovat usein lai­vo­ja ja rat­sas­ta­via hah­mo­ja saa­pu­mas­sa sa­liin; jos­kus hei­tä on vas­tas­sa nai­nen, jo­ka kan­taa juo­ma­sar­vel­lis­ta si­maa tai olut­ta. Tä­mä on usein tul­kit­tu ku­vak­si mat­kas­ta tuon­puo­lei­seen elä­mään ja kuol­leen saa­pu­mi­ses­ta Val­hal­laan, Kaa­tu­nei­den so­tu­rei­den sa­liin.

Hau­ta­tyyp­pe­jä, jois­sa lai­va yh­dis­te­tään suo­ra­na hau­taan, on kol­men­lai­sia. En­sim­mäi­nen on ve­ne­hau­ta. Jot­kut näis­tä on va­rus­tel­tu run­saas­ti; toi­set ovat vä­hem­män näyt­tä­viä. Pie­nem­piä ve­ne­hau­to­ja on kaik­kial­la vii­kin­ki­maa­il­mas­sa, mm. Skot­lan­nis­sa ja Man­saa­rel­la. Ve­ne­hau­dat oli­vat enem­män­kin yli­myk­sil­le kuin ku­nin­kail­le ja ku­nin­gat­ta­ril­le, mut­ta ne ovat kui­ten­kin vau­rau­den sym­bo­le­ja.

Hau­ta­jai­sia ei ai­na ol­lut käy­tän­nös­sä mah­dol­lis­ta suo­rit­taa oi­keis­sa lai­vois­sa. Vaih­toeh­toi­nen hau­taus­ta­pa oli pys­ty­te­tyis­tä ki­vis­tä koot­tu lai­van sym­bo­li hau­dan ym­pä­ril­lä; jos­kus keu­la ja pe­rä mer­kit­tiin isom­mil­la paa­sil­la.

Vii­meis­tä ve­nei­siin liit­ty­vää hau­taus­ri- tu­aa­lia on ym­mär­ret­tä­väs­ti vai­kea to­dis­taa ar­keo­lo­gi­ses­ti, mut­ta se on kieh­to­nut ih­mis­ten mie­li­ku­vi­tus­ta mui­ta enem­män. Aja­tus polt­taa lai­va yh­des­sä kuol­leen omis­ta­jan­sa kans­sa on do­ku­men­toi­tu myö­häi­sem­mäs­sä, myyt­ti­ses­sä ta­ri­nas­sa Bal­der-ju­ma­lan hau­tauk­ses­ta. Hä­net kre­ma­toi­tiin Hring­hor­ni- lai­vas­saan yh­des­sä mur­tu­neen vai­mon­sa Nan­nan kans­sa ja kää­piön, jo­ka pot­kais­tiin liek­kei­hin va­hin­gos­sa.

Ta­ri­nas­sa on tiet­ty­jä yh­ty­mä­koh­tia mat­kai­li­ja Ah­mad ibn Fad­la­nin se­los­tuk­seen, jo­ka ku­va­si 900-lu­vul­la vii­kin­ki­pääl­li­kön hau­ta­jai­sia Vol­gal­la noin vuon­na 922. Hä­nen mu­kaan­sa pääl­lik­kö kre­ma­toi­tiin lai­vas­saan yh­des­sä or­ja­ty­tön kans­sa, jo­ka uh­rat­tiin pi­tä­mään isän­näl­leen seu­raa. Se so­pii yh­teen nai­sen luu­ran­gon kans­sa, jo­ka löy­det­tiin va­rak­kaan mie­hen ve­ne­hau­das­ta Bal­la­dood­les­sa Man­saa­rel­la ja jos­sa on jäl­kiä vä­ki­val­tai­ses­ta kuo­le­mas­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.