Ku­ka Sven Haa­ra­par­ta oli?

Tans­kan ku­nin­kaan nousu Englan­nin val­loit­ta­jak­si

Viikingit Lahtevat Lanteen - - Anglosaksit Vs. Viikingit / Sven Haaraparta -

Sven oli Ha­rald Si­ni­ham­paan, Tans­kan en­sim­mäi­sen kris­ti­tyn ku­nin­kaan poi­ka, jo­ka oli laa­jen­ta­nut Tans­kan ku­nin­gas­kun­taa ja ko­hon­nut sit­ten Nor­jan hal­lit­si­jak­si. Sven, jo­ka ha­lusi vah­vis­taa hen­ki­lö­koh­tais­ta val­taan­sa, te­ki ka­pi­nan isään­sä vas­taan vuon­na 987 ja ajoi tä­män maan­pa­koon.

Ha­ral­din ra­ken­ta­ma val­ta­kun­ta oli niin va­kaa, et­tä Sven saat­toi läh­teä ryös­tö­ret­kil­le Englan­tiin tar­vit­se­mat­ta huo­leh­tia ko­ti­val­ta­kun­nan tur­val­li­suu­des­ta. Hä­nen so­ta­suun­ni­tel­man­sa sai kan­na­tus­ta pait­si hä­nen omil­ta kan­nat­ta­jil­taan, myös Tans­kan ja muun Skan­di­na­vian joh­ta­vil­ta hah­moil­ta, jot­ka toi­voi­vat hyö­ty­vän­sä hä­nen kaap­paa­mis­taan aar­teis­ta.

Li­sä­ni­mi "Haa­ra­par­ta" mai­ni­taan en­sim­mäi­sen ker­ran Ros­kil­den kro­ni­kas­sa noin vuo­del­ta 1140. Useim­mat kes­kia­jan ker­to­muk­set Sve­nis­tä il­mai­se­vat sa­man kä­si­tyk­sen kuin sak­sa­lai­nen kro­ni­koit­si­ja Adam Bre­me­ni­läi­nen. Hän hal­vek­si Sve­niä, kos­ka tä­mä ei tun­nus­ta­nut Sak­san kei­sa­rin ylem­myyt­tä ja kiel­täy­tyi myön­tä­mäs­tä Ham­pu­rin-bre­me­nin ark­ki­piis­pan kir­kol­lis­ta auk­to­ri­teet­tia. Pal­jon myön­tei­sem­män ku­vauk­sen an­taa kir­joi­tus, jo­ka ylis­tää Et­hel­red Neu­vot­to­man les­keä, Em­maa, jo­ka avioi­tui Knu­tin, Sven Haa­ra­par­ran po­jan kans­sa. Sven oli teks­tin mu­kaan on­ne­kas, an­te­lias ja sy­väs­ti us­ko­vai­nen ku­nin­gas.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.