Alas­päin kat­so­van koi­ran hyö­dyt

Joo­ga muut­taa miel­tä­si, ke­hoa­si ja elä­mää­si — se vä­hen­tää stres­siä ja ki­lo­ja ja saa sek­sie­lä­mä­si roi­hua­maan.

Womens Health - Joogaa - - SISÄLTÖ - ASHLEY OERMAN SE­KÄ FIORELLA VALDESOLO

SE AUTTAA PÄÄSEMÄÄN OIKEAAN MIELENTILAAN

Jos si­nul­la on ta­pa­na ol­la oi­kea her­mo­kimp­pu en­nen ta­paa­mi­sia, joo­ga voi auttaa ren­tou­tu­maan, niin et­tä on­nis­tut esiin­ty­mään va­kuut­ta­vas­ti. Jour­nal of Phy­sical Ac­ti­vi­ty and Health -leh­des­sä jul­kais­tun tut­ki­muk­sen mu­kaan opis­ke­li­jat, jot­ka oli­vat har­joit­ta­neet hat­ha­joo­gaa, pär­jä­si­vät suo­ri­tuk­sis­saan pa­rem­min kuin ne, jot­ka oli­vat lenk­keil­leet tai ei­vät ol­leet har­ras­teet min­kään­lai­sa lii­kun­taa. Ah­dis­tus vä­he­ni ja kes­kit­ty­mis­ky­ky pa­ra­ni opis­ke­li­joil­la, jot­ka har­joit­ti­vat joo­gaa 20 mi­nuu­tin ajan en­nen opis­ke­lu­teh­tä­vää.

JOO­GAS­TA SAA ENERGIAA SEKSIIN

”Mi­ten sait tuol­lai­set kä­si­li­hak­set? Nos­tat­ko pai­no­ja?” Joo­gan­har­ras­ta­jat kuu­le­vat täl­lai­sia ky­sy­myk­siä usein ja hy­myi­le­vät ole­mat­to­maan par­taan­sa vas­ta­tes­saan, et­tä "har­ras­tan joo­gaa.” Joo­gan fyy­si­set haas­teet ovat sii­tä ai­nut­laa­tui­sia, et­tä nii­den te­ke­mi­seen ei tar­vi­ta muu­ta kuin si­nut. Ei tar­vi­ta pai­no­ja ei­kä lait­tei­ta, riit­tää, et­tä pys­tyy nos­ta­maan ja pi­tä­mään yl­hääl­lä oman ke­hon pai­noa. Joo­gan avul­la saat hoi­kem­man, not­keam­man ja vet­reäm­män var­ta­lon, jos­sa on voi­maa il­man lii­al­lis­ta muh­keut­ta.

Pö­lyt­tyy­kö joo­ga­mat­to­si nur­kas­sa? Oli­si­ko kor­kea ai­ka ot­taa se esil­le ja teh­dä tut­ta­vuut­ta sen kans­sa? Kai­paat­ko hie­man kan­nus­tus­ta? Joo­gas­ta saa­ta­vat hyö­dyt siir­ty­vät työ­elä­mään, ai­vo­jen hy­vin­voin­tiin, ma­kuu­kam­ma­riin se­kä pun­ni­tus­lu­ke­miin. Lue li­sää joo­gaa­mi­seen hy­vin­voin­tia edis­tä­vis­tä hui­mis­ta vai­ku­tuk­sis­ta.

Upean kro­pan li­säk­si sii­tä saa se­kä fyy­sis­tä et­tä hen­kis­tä kes­tä­vyyt­tä ja it­se­luot­ta­mus­ta. Mi­käs sen sek­sik­kääm­pää!

JOOGASSA PALAA HUOMATTAVAN PAL­JON KALOREITA

Joo­ga­tes­sa pa­la­vien ka­lo­rien mää­rä on kiinni joo­ga­tyy­lis­tä (nii­tä on usei­ta), mut­ta myös hi­taam­mis­sa joo­ga­tyy­leis­sä palaa mu­ka­vas­ti kaloreita muun sään­nöl­li­sen tree­naa­mi­sen li­säk­si. Tun­nis­sa vi­ny­asa-joo­gaa palaa noin 445 ka­lo­ria ja tun­ti bik­ram­joo­gaa tai hot-joo­gaa polt­taa noin 636 ka­lo­ria. Ne ovat te­ho­lii­kun­taa it­ses­sään. Erään tut­ki­muk­sen mu­kaan vi­ny­asa-joo­gaa har­joit­ta­vien nais­ten ras­va­pi­toi­suus vä­he­ni yh­tä pal­jon kuin voi­ma­har­joit­te­lua ja sy­dän­tä vah­vis­ta­vaa kes­tä­vyys­lii­kun­taa har­ras­ta­vil­la nai­sil­la.

EDISTÄÄ TÄYDELLISESTI AKTIIVISTA PALAUTUMISTA

Jos si­nul­la on li­hak­set pa­has­ti mai­to­ha­poil­la päi­vä tai kak­si ko­van tree­naa­mi­sen jäl­keen, mi­kään ei au­ta pa­rem­min kuin joo­ga. Tä­mä on ihan­teel­li­nen har­joi­tus ki­rei­den li­has­ten ve­nyt­tä­mi­seen ja ve­ren­kier­ron kiih­dyt­tä­mi­seen, jo­ka lie­vit­tää li­has­ki­pu­ja. Jou­dut eh­kä käy­mään si­säi­sen tais­te­lun saa­dak­se­si it­se­si joo­ga­sa­lil­le, mut­ta jäl­ki­kä­teen olet var­mas­ti iloi­nen pää­tök­ses­tä.

MAHTAVAA STRESSINLIEVITYSTÄ

Joogamatto on kuin oma saa­re­ke, jos­sa voim­me unoh­taa pu­he­li­met, ta­voit­teet ja vel­voit­teet ja pa­la­ta yk­sin­ker­tais­ten asioi­den, ku­ten hen­git­tä­mi­sen, ke­hon ja mie­len yh­tey­den löy­tä­mi­sen, omien tun­te­mus­ten ais­ti­mi­sen ää­rel­le sen si­jaan, et­tä häi­lym­me tu­lok­set­ta jos­sain nii­den ym­pä­ril­lä. Hen­gi­tys­ja me­di­toin­ti­har­joi­tuk­set hi­das­ta­vat sy­ket­tä se­kä ren­tout­ta­vat ja sel­kiyt­tä­vät miel­tä. Päi­vit­täi­nen har­joit­ta­mi­nen val­mis­taa sel­viä­mään hy­vin­kin kii­reen lei­maa­mis­ta ti­lan­teis­ta. (Kat­so si­vul­ta 128 eh­dot­to­mas­ti kaik­kein pa­ras stres­sin­lie­vi­tyk­sen ja vä­sy­neen ke­hon vir­kis­tä­mis­a­sen­to!)

JOO­GA AUTTAA PUDOTTAMAAN PAI­NOA

Ame­rican Jour­nal of Li­fes­ty­le Me­dici­ne -leh­des­sä jul­kais­tus­sa ar­tik­ke­lis­sa ker­rot­tiin joo­gas­ta ja pai­non­pu­do­tuk­ses­ta teh­dyis­tä tut­ki­mus­kat­sauk­ses­ta, jol­la sel­vi­tet­tiin, on­ko näil­lä asioil­la jo­kin yh­teys. Tut­ki­jat sai­vat sel­vil­le, et­tä joo­gan har­joit­ta­mi­nen te­hos­taa ka­lo­rei­den pa­la­mis­ta, lie­vit­tää ki­pu­ja ja edistää tie­tois­ta läs­nä­oloa. Nä­mä kaik­ki edis­tä­vät pa­rem­pien ruo­ka­va­lin­to­jen te­ke­mis­tä ja si­ten laih­tu­mis­ta. Jäl­leen yk­si plus­sa joo­gal­le.

JOO­GA LATAA AIVOJA TEHOKKAASTI

On­ko si­nul­la­kin sel­lai­sia päi­viä, jol­loin ai­vot sak­kaa­vat niin, et­tä yk­sin­ker­tai­sen virk­keen muo­dos­ta­mi­nen-

kin tak­kuil­lee? Niin meil­lä kai­kil­la. Jour­nal of Ge­ron­to­lo­gy -leh­des­sä jul­kais­tu tut­ki­mus osoit­taa, et­tä sään­nöl­li­nen joo­gaa­mi­nen pa­ran­taa muis­tia ja auttaa ikäih­mi­siä pa­ran­ta­maan kog­ni­tii­vi­sis­ta teh­tä­vis­tä suo­riu­tu­mis­ta. Tut­ki­muk­seen osal­lis­tu­jat har­joit­ti­vat hat­ha­joo­gaa kol­mes­ti vii­kos­sa kol­men vii­kon ajan ja he edis­tyi­vät näil­lä osa-alueil­la enem­män kuin ne, jot­ka ei­vät har­joit­ta­neet joo­gaa. Ai­voi­hin li­sä­te­ho­ja myö­hem­pää elä­mää var­ten? Se on riit­tä­vän hy­vä syy pääs­tää si­säi­nen joo­gi val­loil­leen sa­man tien!

KIRKASTAA IHOA

Kaut­taal­taan vai­kut­ta­va alas­päin kat­so­va koi­ra saa ve­ren vir­taa­maan ja ihon uu­dis­tu­maan. Asen­nos­ta toi­seen siir­ty­mi­nen edistää myös ruo­an­su­la­tus­ta (jo­ka on usein iho-on­gel­mien taus­tal­la). ”Useim­mat joo­ga-asa­nat kiih­dyt­tä­vät ve­ren­kier­toa, mi­kä auttaa eli­mis­töä puh­dis­tu­maan ja kirkastaa si­ten ihoa”, to­te­aa New York Ci­tys­sä työs­ken­te­le­vä iho­tau­ti­lää­kä­ri Ju­lie Rus­sak.

Brookly­ni­lai­sen Bens­hen Skinca­re -yri­tyk­sen pe­rus­ta­jal­le

Tut­ki­mus­ten mu­kaan joo­ga ak­ti­voi pa­ra­sym­paat­tis­ta her­mos­toa, jo­ka tyyn­nyt­tää ja ren­tout­taa eli­mis­töä.

De­si­ree Pai­sil­ta päi­vit­täi­nen kun­da­lii­ni-joo­gan (jos­sa yh­dis­ty­vät liik­keet, me­di­taa­tio ja dy­naa­mi­nen hen­gi­tys) har­joit­ta­mi­nen on saa­nut ak­nen hä­viä­mään. Se auttaa la­tau­tu­maan niin hen­ki­ses­ti kuin tun­ne­kuin ener­gia­ta­sol­la. ”Kun­da­lii­ni on tref­feil­le val­mis­tau­tu­mi­sen sa­lai­suu­te­ni. Se nuo­ren­taa ja pi­ris­tää. Se auttaa saa­maan omat voi­mat käyt­töön, mi­kä vah­vis­taa it­se­luot­ta­mus­ta", hän ker­too. ”Se vah­vis­taa her­mos­toa niin, et­tä ih­mi­nen pys­tyy vas­taa­maan päi­vit­täi­sen elä­män aset­ta­miin haas­tei­sin il­man stres­si­pe­räi­siä hor­mo­ni­syök­sy­jä, jot­ka no­peut­ta­vat ikään­ty­mis­tä.” Tut­ki­mus­tu­lok­set tu­ke­vat väi­tet­tä: ”Tut­ki­mus­ten mu­kaan joo­ga ak­ti­voi pa­ra­sym­paat­tis­ta her­mos­toa, jo­ka tyyn­nyt­tää ja ren­tout­taa eli­mis­töä”, ker­too Ni­ken lii­kun­ta­fy­sio­lo­gi Ge­ra­lyn Coo­pers­mith. ”Kor­kea stres­si­ta­so liit­tyy so­lu­jen en­nen­ai­kai­seen van­he­ne­mi­seen ja so­lu­kuo­le­maan. Kaik­ki mi­kä hi­das­taa pro­ses­sia, hi­das­taa ikään­ty­mis­tä.” On ai­ka ryh­tyä har­joit­te­le­maan.

SE VOI LIEVENTÄÄ VIRTSANPIDÄTYSONGELMIA

Nai­sil­la voi ol­la virtsanpidätysongelmia tai he ei­vät pys­ty pi­dät­tä­mään virt­saa sil­loin, kun heil­lä on ko­va pis­sa­hä­tä. Sii­hen on mo­nia eri taus­ta­syi­tä, ku­ten syn­ny­tys ja virt­sa­tie­tu­leh­duk­set. Yh­den tut­ki­muk­sen mu­kaan täs­tä han­ka­las­ta ja kiusal­li­ses­ta vai­vas­ta kär­si­vät pys­tyi­vät ah­ke­ras­ti joo­gaa­mal­la vä­hen­tä­mään pi­dä­ty­son­gel­ma­ti­lan­tei­ta jo­pa 70 pro­sen­til­la. Tut­ki­joi­den mu­kaan joo­gan har­joit­ta­mi­nen vah­vis­taa lan­tion­seu­dun li­hak­sia, mi­kä auttaa pi­dät­tä­mään virt­saa, kun virt­sa­rak­ko on täyn­nä. Li­säk­si se lieventää stres­siä, mi­kä hel­pot­taa ti­lan­net­ta sik­si, et­tä stres­si it­ses­sään voi pa­hen­taa on­gel­maa.

LIE­VIT­TÄÄ KUUKAUTISKIPUJA

Joo­gan har­joit­ta­mi­nen kuu­kau­tis­ten ai­ka­na kuu­los­taa ki­du­tuk­sel­ta var­sin­kin, jos on muu­ten­kin voi­mak­kai­ta kuu­kau­ti­soi­rei­ta. Yo­ga Ni­dran ja ren­tou­tuk­seen ja me­di­taa­tioon pe­rus­tu­van joo­gan on vuon­na 2013 teh­dyn tut­ki­muk­sen mu­kaan kui­ten­kin to­det­tu vä­hen­tä­vän kou­ris­tuk­sia ja voi­ma­kas­ta vuo­toa se­kä li­sää­vän kuu­kau­tis­ten sään­nöl­li­syyt­tä.

VI­PI­NÄÄ SEK­SIE­LÄ­MÄÄN

Jour­nal of Sexual Me­dici­ne -leh­des­sä jul­kais­tun tut­ki­muk­sen mu­kaan joo­ga li­sää nais­ten ha­luk­kuut­ta, kii­hot­tu­mis­ta, li­ma­kal­vo­jen kos­tu­mis­ta, or­gas­me­ja se­kä sek­su­aa­lis­ta tyy­ty­väi­syyt­tä ja vä­hen­tää seksiin liit­ty­viä ki­pu­ja. Var­ta­lon not­kis­tu­mi­nen auttaa kum­mas­ti pääsemään haas­ta­viin­kin asen­toi­hin. Käy­kää sa­moil­la joo­ga­tun­neil­la kump­pa­nin kans­sa — se vah­vis­taa vä­lil­län­ne ole­vaa yh­teyt­tä, vas­ta­vuo­rois­ta ko­ke­mis­ta ja val­mis­taa yh­tei­seen nau­tin­toon.

SE TEKEE SINUSTA PAREMMAN URHEILIJAN

Jos olet ko­van luo­kan juok­si­ja, CrossFit-har­ras­ta­ja tai pot­ku­nyrk­kei­li­jä, eli­mis­tö­si hyö­tyy eh­dot­to­mas­ti lä­hem­mäs­tä tut­ta­vuu­des­ta joogamaton kans­sa. Jos har­ras­tat juok­sua, pai­non­nos­toa tai hei­lu­ri­liik­kei­tä, kin­te­reet, reidet ja ol­ka­päät ovat usein ki­reät. Jos nii­tä ei ve­nyt­te­le, se hi­das­taa edis­ty­mis­tä­si la­jis­sa ja voi al­tis­taa vam­moil­le. Kun yh­dis­tät joo­gan muu­hun lii­kun­taan, huo­maat hel­pom­min, mit­kä ke­ho­si koh­dat ovat heik­ko­ja tai ki­reä­nä, ja voit kes­kit­tyä nii­hin. Joo­gaan kan­nat­taa suh­tau­tua urheilijan vält­tä­mät­tö­mä­nä hie­no­sää­tö­nä.

ENNALTAEHKÄISEE SAIRAUKSIA

Tie­tyt joo­ga­liik­keet kiih­dyt­tä­vät ve­ren­kier­toa ja li­sää­vät ve­ren vir­taus­ta sel­lai­siin koh­tiin eli­mis­tös­sä, jot­ka aut­ta­vat tais­te­le­maan pö­pö­jä vas­taan. Jos on sel­lai­nen olo, et­tä jo­kin pö­pö yrit­tää pääs­tä kimp­puun, on ai­ka et­siä joogamatto ja ryh­tyä har­joit­te­le­maan.

TUO RENTOUTTA FITNESS-HARJOITTELUUN

Jos kun­to­sa­li tun­tuu van­ki­lal­ta, joo­ga on kuin leik­ki­kent­tä. Joo­ga muo­dos­tuu lo­put­to­mas­ta jou­kos­ta luo­via asen­to­ja, mi­kä tar­koit­taa si­tä, et­tä har­joi­tus­ker­to­jen ei tar­vit­se kos­kaan ol­la sa­man­lai­sia. Jo­kai­ses­ta asen­nos­ta on eri­lai­sia muun­nok­sia. Juu­ri, kun luu­let hal­lit­se­va­si jon­kin asen­non tai lii­ke­sar­jan, jo­ku ko­ke­neem­pi näyt­tää si­nul­le uu­den ta­van siir­tyä asen­nos­ta toi­seen. Joogassa ke­hit­ty­mi­nen jat­kuu ai­na. Lo­put­to­mas­ti mah­dol­li­suuk­sia!

LITTEÄ VATSA, TYYNI MIELI, SEKSIKÄSTÄ VOI­MAA JA URATAVOITTEET OVAT PIAN SINUN — JOO­GAN ANSIOSTA

VALLOITA JOOGAMATTO OMAKSI SAAREKSESI, JOSTA MIELI JA KE­HO SAAVAT MITTAAMATONTA HYÖTYÄ.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.