Joo­gaa omal­la ta­val­la­si

Löy­dät var­mas­ti sel­lai­nen joo­ga­tyy­lin, jo­ka vas­taa ta­voit­tei­ta­si ja saa si­nut ker­ta toi­sen­sa jäl­keen ha­lua­maan joo­ga­ma­tol­le.

Womens Health - Joogaa - - SISÄLTÖ - SARAH MILLER

Nyt kun joo­ga­maa­il­mas­sa on en­tis­tä enem­män vaih­toeh­to­ja, aloit­te­li­jan voi ol­la vai­kea va­li­ta”, ka­li­for­nia­lai­nen joo­gao­pet­ta­ja De­sirée Rum­baugh myön­tää.

Lo­pu­ton va­li­koi­ma tar­koit­taa kui­ten­kin myös si­tä, et­tä ei ole pak­ko käy­dä sa­man­lai­sil­la joo­ga­tun­neil­la jo­ka viik­ko. Jos­kus hi­das joo­ga tun­tuu pa­rem­mal­ta, toi­si­naan taas vauh­di­kas. Jos­kus on mu­ka­vaa saa­da tark­kaa oh­jaus­ta, toi­si­naan taas kai­paa hil­jai­suut­ta. Au­tam­me si­nua löy­tä­mään mie­lia­laa­si so­pi­van joo­ga­tyy­lin niin, et­tä olet tyy­ty­väi­nen jo­kai­sen joo­ga­har­joi­tuk­sen jäl­keen.

NOPEAA FLOW-JOO­GAA

Joo­gan maa­il­mas­sa joo­ga­tun­nit ovat täyn­nä nai­sia ja mie­hiä, jot­ka mie­lui­ten ohit­tai­si­vat pi­ka­ke­lauk­sel­la joo­gan hi­taat osuu­det ja me­di­taa­tion ja siir­tyi­si­vät suo­raan no­pei­siin, laih­dut­ta­viin liik­kei­siin. Sii­hen so­pi­vis­sa ryh­mis­sä, ku­ten dy­naa­mi­ses­sa flow-joogassa ja voi­ma­joo­gas­sa, teh­dään no­pei­ta lii­ke­sar­jo­ja, kuun­nel­laan mo­der­nia musiik­kia (Ade­lea ja Princeä, ei Eny­aa) ja suh­tau­du­taan luo­val­la va­pau­del­la asa­noi­hin ja nii­den jär­jes­tyk­seen.

Joo­gan tä­män tyy­pin va­li­koi­mas­sa ole­vat vaih­toeh­dot so­pi­vat hy­vin niil­le, jot­ka ha­lua­vat li­sä­tä joo­gan muu­hun lii­kun­ta­har­ras­tuk­seen­sa ja kai­paa­vat hi­koi­lun ja en­dor­fii­nien tuo­maa hy­vä­no­lon­tun­net­ta, jo­ka on heil­le tut­tu pot­ku­nyrk­kei­ly­tun­neil­ta.

Jos pi­dät sii­tä, et­tä sy­ke nousee ja li­hak­set kas­va­vat, mut­ta et­sit sil­ti jo­tain hie­man pe­rin­tei­sem­pää, Bik­ram saat­taa so­pia si­nul­le. Sii­nä teh­dään jo­ka ker­ta­sa­ma 26 asen­non sar­ja — höy­ryä­vän kuu­mas­sa sa­lis­sa (vä­hin­tään 40°C!). On hy­vä huo­ma­ta, et­tä ”hot-joo­ga” ei ole sa­ma asia kuin Bik­ram. Muis­sa vas­taa­vis­sa tyy­leis­sä läm­mi­tet­ty ti­la on yleen­sä hie­man tä­tä vii­leäm­pi ja niis­sä asen­to­ja vaih­del­laan. (Joi­den­kin mie­les­tä ne ovat vain Bik­ra­min hal­po­ja jäl­ji­tel­miä, kun taas toi­set pi­tä­vät nii­tä oi­kein hy­vi­nä vaih­toeh­toi­na. Ku­kin päät­tä­köön puo­les­taan.)

Jos et sie­dä kuu­muut­ta, ha­keu­du vi­ny­asa-tun­nil­le. Siel­lä teh­dään lii­ke­sar­jo­ja vaih­te­le­vil­la no­peuk­sil­la, mut­ta kes­ki­ty­tään enem­män sii­hen, et­tä ku­kin asa­na teh­dään täs­mäl­leen oi­kein. Opet­ta­ja ei pel­käs­tään ker­ro, mi­kä asen­to on seu­raa­va­na vaan auttaa jo­kais­ta te­ke­mään liik­keen tar­kas­ti ja pai­not­taa tiet­ty­jä ke­hon koh­tia (ku­ten ”si­sä­rei­det taak­se ja au­ki” tai ”ja­lat ja kä­det ak­tii­vi­si­na”).

Mik­si jot­kin opet­ta­jat oh­jaa­vat tun­neil­la niin tar­kas­ti? Jos­kus pelk­kien suul­lis­ten oh­jei­den pe­rus­teel­la voi ol­la vai­kea tie­tää, mi­hin ja mi­ten pi­tää tai­pua tai kier­tyä. Sen vuok­si opet­ta­jat näyt­tä­vät jos­kus kä­des­tä pi­täen, mil­lai­nen on oi­kea asen­to, jot­ta tie­dät, mil­tä sen pi­tää tun­tua ke­hos­sa. (Jos et pidä sii­tä, et­tä opet­ta­ja kos­ket­taa si­nuun opas­taes­saan, voit ker­toa sen hä­nel­le en­nen tun­nin al­kua.)

Vi­ny­asas­sa joo­gao­pet­ta­ja kes­kit­tyy oh­jaa­maan tie­toi­seen läs­nä­oloon ja me­di­taa­tioon ja opas­taa te­ke­mään liik­keet tar­kas­ti niin, et­tä jo­kai­nen op­pii, mik­si tie­tyt liik­keet ovat vai­kei­ta ja mi­ten teh­dä ne oi­kein, Rum­baugh ker­too. Sen vuok­si oi­kei­siin lii­ke­ra­toi­hin kes­kit­ty­vä vi­ny­asa so­pii niin hy­vin aloit­te­li­joil­le. (Rum­baugh huo­maut­taa kui­ten­kin: Mo­nil­la tun­neil­la ei kui­ten­kaan pa­nos­te­ta oi­kei­siin lii­ke­ra­toi­hin, jo­ten aloit­te­li­jan on tar­kis­tet­ta­va ne opet­ta­jal­ta.)

Et­si joo­ga­tun­nin ni­mes­tä sa­no­ja Anusa­ra tai Vi­ny­asa ja pidä mie­les­sä, et­tä myös oi­kei­siin lii­ke­ra­toi­hin ja asen­toi­hin kes­kit­ty­vis­sä tyy­leis­sä on tär­ke­ää löy­tää it­sel­leen so­pi­va oh­jaa­ja.

Joo­ga on vä­hän kuin sek­siä. (Ei­kä vain jän­nit­tä­vien asen­to­jen vuok­si.) Al­ku­jaan yk­sin­ker­tai­suu­teen pe­rus­tu­vas­ta har­joit­te­lus­ta on tul­lut hie­man mo­ni­mut­kai­sem­paa ja vä­hän pe­lot­ta­vaa. Joo­gas­ta on ole­mas­sa lu­ke­mat­to­mia tyy­le­jä ai­na tark­ka­liik­kei­sis­tä (Bik­ram-joo­ga ja Ji­va­muk­ti-joo­ga) ylei­siin (flow-joo­ga ja pa­laut­ta­va joo­ga). Mi­ten löy­dän sen oi­kean?

TODELLA ZEN

Joogassa ei ole ky­se yk­sis­tään ke­hos­ta­si. Hen­ki­nen voi­ma ja tyy­neys ovat vä­hin­tään yh­tä tär­kei­tä.

Hy­vä esi­merk­ki täs­tä on as­tan­ga-joo­ga, jo­ka on yk­si joo­ga­maa­il­man kul­ma­ki­vis­tä. My­so­re-tyy­li (jo­ka on saa­nut ni­men­sä in­tia­lai­sen kau­pun­gin mu­kaan, josta se on pe­räi­sin) on va­ka­va­hen­kis­tä: kuu­te­na päi­vä­nä vii­kos­sa, aa­mu­var­hai­sel­la ja hil­jai­ses­sa ti­las­sa. Opet­ta­ja opas­taa op­pi­laat te­ke­mään koko sar­jan, jo­hon kuu­luu jouk­ko asa­noi­ta eli asen­to­ja. Har­joit­te­lus­sa on ky­se hen­gi­tyk­ses­tä, liik­kees­tä ja ku­ri­na­lai­suu­des­ta, The Wo­men’s Health Big Book of Yo­ga -kir­jan kir­joit­ta­ja Kath­ryn Bu­dig ker­too.

Sa­mal­la li­hak­set kas­va­vat ja kaloreita ku­luu, mut­ta to­del­li­nen pal­kin­to on tä­hän har­joi­tus­muo­toon omis­tau­tu­mi­nen ja sen sään­nöl­li­nen har­joit­ta­mi­nen. (Jos ha­luat har­ras­taa joo­gaa vain muu­ta­man ker­ran vii­kos­sa, voit unoh­taa tä­män suun­tauk­sen.)

Aloit­te­li­ja saat­taa tun­tea olon­sa epä­var­mak­si ko­ke­nei­den as­tan­ga­joo­gien kes­kel­lä. Aloit­te­li­jal­le mu­ka­va vaih­toeh­to on Iyen­gar-tyy­li­nen joo­ga, kos­ka sii­nä kes­ki­ty­tään asen­to­jen te­ke­mi­seen tar­kas­ti. Se ei ole help­poa, mut­ta sii­nä asen­not ope­tel­laan vai­heit­tain.

Har­joit­te­lu ta­pah­tuu vä­hi­tel­len tar­kas­sa ja tii­viis­sä oh­jauk­ses­sa. ”Iyen­gar-joo­gaoh­jaa­jat ar­vioi­daan en­nen kuin hei­dät ote­taan mu­kaan kou­lu­tuk­seen”, ker­too The Wo­man’s Yo­ga Book -kir­jan kir­joit­ta­ja Bob­by Clen­nell. ”Jos he ei­vät ole si­tou­tu­nei­ta ja val­mis­tau­tu­nei­ta harjoitteluun, hei­tä pyy­de­tään har­joit­te­le­maan li­sää ja ha­ke­maan kou­lu­tuk­seen uu­del­leen.” (Mo­niin mui­hin kou­lu­tuk­siin riit­tää, et­tä omis­taa luot­to­kor­tin.) Hen­gi­tä vai­vat­to­mas­ti: Vaik­ka et it­se tie­täi­si yh­tään, mi­tä sinun pi­täi­si teh­dä, opet­ta­ja­si tie­tää kyl­lä.

Joo­gin tär­kein ta­voi­te on tun­tea olon­sa ren­nok­si liik­kei­tä teh­des­sään ja sik­si me­di­taa­tio on niin kes­kei­nen osa si­tä. ”Me­di­taa­tio on mie­len kun­toi­lua", ka­li­for­nia­lai­nen hen­ki­sen voi­man kas­vat­ta­mi­seen täh­tää­vään kun­da­lii­ni-joo­gan opet­ta­ja Jai Dev Singh. ”Jos ei tee fyy­si­siä har­joi­tuk­sia, mil­lai­sia tu­lok­sia voi odot­taa? Mie­les­sä­kään ei ta­pah­du suu­ria muu­tok­sia il­man me­di­taa­tio­ta.” Kun­da­lii­ni-joogassa me­di­toin­nil­le va­ra­taan pal­jon ai­kaa — yli kym­me­nen mi­nuut­tia jo­kai­sen tun­nin lo­pus­sa. Rei­te­si ei­vät eh­kä "huu­da tus­kas­ta", mut­ta tu­tus­tut ai­van uu­den­lai­seen hy­vä­no­lon­huu­maan.

PALAUTTAVAA JOO­GAA, VOIMAJOOGAA JA NOPEAA FLOW-JOO­GAA: VA­LIT­SE OMA TYYLISI TAI KO­KEI­LE KAIK­KIA.

ETSITKÖ ENERGIAA VAUHDIKKAISTA LIIKKEISTÄ? NOPEA FLOWJOOGA VOI OL­LA SINUN JUTTUSI.

ON­KO ELÄMÄSI YH­TÄ KIIRETTÄ SINNE JA TÄNNE? KO­KEI­LE ASEN­TO­JA, JOT­KA HI­DAS­TA­VAT VAUHTIASI JA TASAPAINOTTAVAT OLOASI.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.