Ky­sy mi­tä vain

Ky­sy­myk­siä joo­gas­ta? Et ole yk­sin. Vas­tauk­sis­ta saat it­se­var­muut­ta.

Womens Health - Joogaa - - SISÄLTÖ - WO­MEN’S HEALTHIN TOIMITTAJAT

On­ko mi­nun ol­ta­va not­kea?

Pop-kult­tuu­ris­sa esi­tel­lään ku­mi­mai­sen not­kei­ta esi­ku­via, joil­la on trim­ma­tut kä­si­var­ret ja kiinteät reidet. Sel­lai­seen tu­lok­seen on to­ki mah­dol­lis­ta pääs­tä, mut­ta ke­nen­kään ei ole­te­ta näyt­tä­vän sil­tä aloit­taes­saan joo­gan. Jos sa­noo, et­tä ei ole riit­tä­vän not­kea joo­gaa­maan on vä­hän sa­ma kuin sa­noi­si, et­tä ei ole riit­tä­vän li­kai­nen käy­däk­seen suih­kus­sa! Joo­gan har­joit­ta­mi­nen not­kis­taa. Se edel­lyt­tää kär­si­väl­li­syyt­tä, mut­ta sään­nöl­li­nen har­joit­te­le­mi­nen al­kaa nä­kyä oi­keis­sa pai­kois­sa ke­hoa ja ki­reim­mät­kin li­hak­set al­ka­vat vä­hi­tel­len ve­nyä. Mi­kä on sen sa­lai­suus? Sin­nik­kyys. Roo­maa ei ra­ken­net­tu päi­väs­sä ei­vät­kä sinun kä­te­si ojen­nu vai­vat­ta pol­vien ohi lat­ti­aan päi­väs­sä. Aloi­ta hi­taas­ti ja opet­te­le hen­git­tä­mään epä­mu­ka­vis­sa koh­dis­sa, niin muu­tut vä­hi­tel­len jous­ta­vam­mak­si ja not­keam­mak­si.

Käy­kö joo­ga tree­nis­tä?

Saa­tan ol­la vä­hän hul­lu, mut­ta mi­nus­ta on iha­naa, kun tun­nil­le­ni saa­puu suu­ri­ko­koi­nen ur­hei­li­ja­mies, jo­ka ha­lu­aa ko­keil­la joo­gaa en­sim­mäi­sen ker­ran. Eh­do­tan sil­loin yleen­sä tu­tus­tu­mis­ryh­mää, jol­loin tu­lo­kas usein mu­rah­taa jo­tain sii­hen suun­taan, et­tä "ei­kö­hän täs­sä vä­hän vai­keam­mas­ta­kin sel­vi­tä!". Ei kun ko­kei­le­maan siis! Va­jaan puo­len tun­nin ku­lut­tua tuo ur­hea kyl­pee hies­sä ja odot­taa pää­se­vän­sä lap­sen asen­toon le­pää­mään.

Jos kai­paat ae­ro­bis­ta har­joit­te­lua, olet juu­ri oi­keas­sa pai­kas­sa. Vi­ny­as­ajoo­ga on suun­ni­tel­tu te­hok­kaa­seen harjoitteluun. Sii­nä sy­ke py­syy kor­kea­na koko tun­nin ajan, kun teh­dään vaa­ti­via liik­kei­tä sei­saal­taan, kier­to­ja ja asen­to­ja, jois­sa pää on alas­päin. Mi­nul­ta ky­sy­tään usein, et­tä ko­hon­tan­ko kun­toa­ni jol­lain toi­sel­la la­jil­la joo­gan li­säk­si. Joo­gan li­säk­si pa­ti­koin ja käyn pit­kil­lä kä­ve­lyil­lä se­kä pi­la­tes-tun­neil­la. Sen si­jaan kun­to­sa­lil­la ei vie­tä ai­kaa­ni. Joo­ga polt­taa kaloreita, pi­den­tää ja not­kis­taa li­hak­sia ja en­nen kaik­kea se vi­rit­tää miel­tä, vä­hen­tää stres­siä ja tuot­taa iloa.

Joo­ga-sa­nan mai­nit­se­mi­nen he­rät­tää useim­mi­ten jon­kin­lai­sen reak­tion. Tä­hän ikiai­kai­seen pe­rin­tee­seen liit­tyy pal­jon kä­si­tyk­siä ja mys­tiik­kaa, ja ha­luam­me täs­sä mur­taa näi­tä myyt­te­jä. Ha­luat­pa tyyn­nyt­tää miel­tä­si, pa­ran­taa fyy­sis­tä kun­toa­si, saa­da li­sää ener­gia tai vain ko­keil­la jo­tain uut­ta, The Wo­men’s Health Big Book of Yo­ga -kir­jan kir­joit­ta­ja ja joo­gao­pet­ta­ja Kath­ryn Bu­dig vas­taa täs­sä ta­val­li­sim­piin joo­gaa kos­ke­viin ky­sy­myk­siin.

Mi­ten usein on har­joi­tel­ta­va tu­los­ten saa­mi­sek­si?

Tä­hän on mon­ta eri vas­taus­ta sen mu­kaan, mil­lai­set ovat ta­voit­teet. Neu­vom­me: Kuun­te­le ke­hoa­si. Joo­gaa voi har­joit­taa jo­ka päi­vä. Suo­sit­te­len aloit­te­li­jal­le, jo­ka ha­lu­aa pääs­tä sa­man tien hy­vään vauh­tiin, 20–90 mi­nuu­tin har­joi­tus­ker­to­ja kol­me tai nel­jä ker­taa vii­kos­sa. Nou­da­ta täl­lais­ta har­joi­tusoh­jel­maa, niin opit sään­nöl­li­seen harjoitteluun. Kes­ki­ty aluk­si vain muu­ta­maan asen­toon, niin huo­maat edis­ty­mi­sen pa­rem­min. Joo­ga­har­joit­te­lu muut­taa muo­to­aan ei­kä sen ta­voit­tee­na ole­kaan "täy­del­li­nen" asen­to tai lii­ke. On­nis­tu­mi­sen tun­ne tu­lee sii­tä, et­tä saa kä­det ojen­net­tua hie­man ai­em­paa lä­hem­mäs var­pai­ta tai kun nousee en­sim­mäi­sen ker­ran pääl­lä­sei­son­taan!

On­ko mi­nun pak­ko tois­taa ou­to­ja mant­ro­ja? Mi­tä tar­koit­taa ”om”?

Mant­ro­jen tois­ta­mi­nen on pe­rin­tei­ses­ti osa joo­gaa, mut­ta si­tä ei mis­sään ni­mes­sä vaa­di­ta ke­nel­tä­kään ei­kä mo­nil­la joo­ga­tun­neil­la lain­kaan tois­te­ta mant­ro­ja. Mant­rat ovat sa­no­ja tai sa­na­liit­to­ja, jot­ka aut­ta­vat me­di­toin­nis­sa ja muu­tok­ses­sa. Jot­kut opet­ta­jat tois­ta­vat mant­ro­ja tun­nin alus­sa tai lo­pus­sa tai se­kä et­tä. Om, jo­ka tar­koit­taa ”maa­il­man­kaik­keu­den ään­tä,” on ta­pa yh­dis­tää kaik­ki pai­kal­la oli­jat yh­teen. Yleen­sä om tois­te­taan kol­me ker­taa — opet­ta­ja aloit­taa ja muut yh­ty­vät hä­neen.

Se voi aluk­si tun­tua kum­mal­li­sel­ta, mut­ta sil­lä ta­voin saa hy­vin yli­mää­räi­set aja­tuk­set pois mie­les­tä ja voi kes­kit­tää ener­gian yh­teen yk­sin­ker­tai­seen asi­aan.

Voit tie­tys­ti ha­lu­tes­sa­si ol­la mu­ka­na hil­jaa. Joogassa ei ole ky­se mui­den ar­vioin­nis­ta ei­kä kil­pai­lus­ta. Jo­kai­sel­la pi­täi­si ai­na ol­la hy­vä olo joo­ga­tes­sa. Pi­dät­pä mant­ro­jen lausu­mi­ses­ta tai et, on hy­vä muis­taa, et­tä se on vain pie­ni osa joo­gan har­joit­ta­mis­ta ja jo­kai­nen voi so­vit­taa sen omiin tar­pei­siin­sa. Suh­tau­du sii­hen avoi­min mie­lin. Jos­kus voi tun­tua sil­tä, et­tä kai­paa vain fyy­sis­tä har­joit­te­lua, jos­kus pelk­kä "om" riit­tää har­joit­te­luk­si.

Saa­ko joo­ga mi­nut näyt­tä­mään pi­dem­mäl­tä?

Kyl­lä saa! Joo­ga opet­taa tie­dos­ta­maan oman ke­hon pa­rem­min, mi­kä puo­les­taan pa­ran­taa ryh­tiä muis­sa­kin ti­lan­teis­sa kuin har­joi­tuk­sis­sa. Jos esi­mer­kik­si tekee voi­mak­kaan kier­to­liik­keen, on en­sin hy­vä ojen­taa sel­kä­ran­ka ja hen­git­tää vas­ta sit­ten si­sään. Sil­lä ta­voin vält­tyy sel­kään koh­dis­tu­val­ta pai­neel­ta, ja sel­kä­ran­kaa voi tur­val­li­ses­ti kier­tää ää­ria­sen­toon.

Sään­nöl­li­sel­lä har­joit­te­lul­la ke­ho­tie­toi­suus vah­vis­tuu ja siir­tyy ar­kie­lä­mään niin, et­tä osaat kan­taa ke­hoa­si pa­rem­min muul­loin­kin kuin joo­ga­tes­sa. Is­tut to­den­nä­köi­sem­min sel­kä suo­ras­sa, ojen­nat ala­sel­kää ja las­ket ol­ka­päät alas taak­se – se saa si­nut näyt­tä­mään pi­dem­mäl­tä.

Laih­dun­ko?

Ai­van var­mas­ti! Sään­nöl­li­nen joo­gan har­joit­ta­mi­nen ja ter­veel­li­nen ruo­ka­va­lio ta­kaa­vat sen, et­tä ke­hos­sa­si al­kaa nä­kyä muu­tok­sia. Ha­luat­pa pu­dot­taa muu­ta­man ki­lon tai pääs­tä eroon ki­lois­ta oi­kein kun­nol­la, joo­ga on erin­omai­nen kei­no polt­taa kaloreita, not­kis­taa li­hak­sia ja muo­ka­ta ke­hoa hoi­kak­si ja sek­sik­kääk­si. Vi­ny­asa- ja voi­ma­joo­ga ku­lut­ta­vat ras­vaa kaik­kein te­hok­kaim­min, kos­ka niis­sä liik­keet teh­dään no­peas­ti ja tehokkaasti ja kes­ki­ty­tään vaa­ti­viin, kaloreita polt­ta­viin asen­toi­hin. Ve­nyt­te­lyn ja voi­man yh­dis­tel­mä saa ai­kaan joo­gaan lii­te­tyn hoi­kan ja not­kean var­ta­lon.

Voi­vat­ko muut­kin kuin ve­gaa­nit ja kas­vis­syö­jät ryh­tyä joo­gaa­maan?

Ly­hyes­ti sa­not­tu­na kyl­lä, mut­ta joo­gayh­tei­sös­sä täs­tä ai­hees­ta käy­dään vil­kas­ta kes­kus­te­lua. Yk­si joo­gan pe­ri­aat­teis­ta on ahim­sa (vä­ki­val­lat­to­muus). Si­tä tul­ki­taan mo­nel­la eri ta­val­la ja usein si­tä pi­de­tään syy­nä kas­vis­syön­tiin. Hat­ha Yo­ga Pra­di­pi­kas­sa, jo­ka on yk­si van­him­mis­ta joo­ga­kir­joi­tuk­sis­ta, kir­joi­te­taan joo­gan har­joit­ta­mi­ses­ta muun muas­sa näin: ”Joo­gil­le hai­tal­li­sia ruo­kia: kar­vaat, hap­pa­mat, suo­lai­set, voi­mak­kaas­ti maus­te­tut,...hu­mal­lut­ta­vat juo­mat, ka­la, li­ha,...jne. Nii­tä ei oli­si hy­vä naut­tia.”

Sa­man voi sa­noa myös näin: Joo­ga­har­joi­tus tun­tuu var­mas­ti ras­kaal­ta, jos olet juu­ri en­nen si­tä syö­nyt kyl­jy­sa­te­rian. Kas­vis­pai­not­tei­ses­ta puh­tais­ta raa­ka-ai­heis­ta val­mis­te­tus­ta ruo­ka­va­lios­ta on eh­dot­to­mas­ti hyötyä. Jos kui­ten­kin olet van­nou­tu­nut li­han­syö­jä, voit jat­kaa syö­mis­tä sa­maan tyy­liin ja sil­ti aloit­taa joo­ga­har­ras­tuk­sen. On mui­ta­kin ta­po­ja muut­taa ruo­ka­va­lio­taan pa­rem­paan suun­taan: lä­hi­ruo­ka ja va­paas­ti lai­dun­ta­vien eläin­ten luo­mu­li­ha. Mi­nul­le so­pi­vat par­hai­ten tuo­reet vi­han­nek­set, kvi­noa, he­del­mät, ka­la ja sil­loin täl­löin an­nos li­haa. Suo­sit­te­len syö­mään mah­dol­li­sim­man ter­veel­li­ses­ti ja luon­nol­li­ses­ti, oli­pa ruo­ka­va­lio mi­kä ta­han­sa.

Kuin­ka kau­an pääl­lä­sei­son­nan kal­tais­ten vaa­ti­vien asen­to­jen op­pi­mi­seen me­nee?

Se on täy­sin kiinni sinun si­tou­tu­mi­ses­ta­si, var­ta­lo­tyy­pis­tä­si ja oh­jaa­jas­ta­si. Olen näh­nyt ko­ke­nei­ta joo­gaa­jia, jot­ka ovat har­joi­tel­leet kak­si vuo­si­kym­men­tä ei­vät­kä vie­lä­kään saa jal­ko­jaan loo­tus­a­sen­toon, ja toi­saal­ta ih­mi­siä, jot­ka ei­vät ole kos­kaan joo­ga­mat­toa näh­neet­kään ja is­tu­vat vai­vat­ta ris­ti-is­tun­nas­sa tiu­kat far­kut ja­las­saan. Olem­me kaik­ki ra­ken­teel­tam­me hy­vin eri­lai­sia, jo­ten joogassa ei ole niin­kään ky­se sii­tä, mi­ten teem­me tie­tyt asen­not, vaan mi­ten ym­mär­räm­me ne. Pääl­lä­sei­son­taa on pa­ras­ta har­joi­tel­la har­joit­te­le­mal­la en­sin del­fii­ni-asen­toa (oh­jeet va­sem­mal­la) — kes­ki­ty nos­ta­maan ol­ka­päät ylös ja pai­na­maan kyy­när­var­ret lat­ti­aan ja ren­tout­ta­maan nis­ka. Kun har­joit­te­let tä­tä uut­te­ras­ti ko­ke­neen opet­ta­jan opas­tuk­sel­la, saat hy­vän poh­jan pääl­lä­sei­son­taa var­ten. Ase­ta ta­voit­teet kor­keal­le, mut­ta älä mer­kit­se nii­tä ka­len­te­riin. Luo­ta sii­hen, et­tä asen­not al­ka­vat luon­nis­tua it­ses­tään, kun­han ke­ho­si ja mie­le­si ovat sii­hen valmiit.

Mi­tä oli­si hy­vä syö­dä en­nen har­joit­te­lua?

Joogassa teh­dään pal­jon liik­kei­tä — sy­viä kier­to­ja, tai­vu­tuk­sia, siir­ty­mi­siä ja ylö­sa­lai­sin sei­so­mis­ta. Suo­sit­te­len, et­tä en­nen joo­gan har­joit­ta­mis­ta on hy­vä ol­la kak­si tun­tia syö­mät­tä ja juo­mat­ta (pal­jon). Har­joit­te­lu su­juu pa­rem­min tyh­jäl­lä vat­sal­la. Jos har­joit­te­lee he­ti aa­mul­la ja on heik­ko olo il­man aa­mu­pa­laa, voi syö­dä jo­tain ke­vyt­tä, ku­ten pro­teii­ni­pa­tu­kan tai paah­to­lei­vän man­te­li­voin ke­ra. Muu­ten on hy­vä pi­tää kiinni kah­den tun­nin sään­nös­tä. Muis­ta juo­da pal­jon vet­tä har­joi­tuk­sen jäl­keen ja odo­tan noin tun­ti en­nen kuin syöt seu­raa­van kun­non ate­rian.

Mi­ten joo­gaan pi­tää pu­keu­tua?

Ki­vat joo­ga­housut ovat ny­kyi­sin suo­sit­tu va­paa-ajan asu, mut­ta har­joit­te­lus­sa asul­la on oi­keas­ti vä­liä. Dy­naa­mi­siin joo­gan muo­toi­hin tar­vi­taan hy­vin is­tu­vat vaat­teet, kos­ka niis­sä lii­ku­taan pal­jon. Sil­loin on hy­vä, et­tä vaa­te kul­kee mu­ka­na liik­kees­sä ei­kä ole tiel­lä. Jous­ta­vat leg­gin­sit tai suo­ra­lah­kei­set joo­ga­housut ovat pa­ras vaih­toeh­to. Puse­ro­vaih­toeh­to­ja on myös lu­kui­sia ja niis­sä on usein mu­ka­na tu­ke­va rin­ta­lii­vio­sa. Hy­vin is­tu­va t-pai­ta so­pii myös hy­vin, jos et viih­dy pal­jas­ta­vas­sa joo­ga­to­pis­sa. Löy­sät puse­rot ei­vät so­vel­lu joo­gaan! Esi­mer­kik­si alas­päin kat­so­vas­sa koi­ras­sa ja pääl­lä­sei­son­nas­sa löy­sä puse­ro roik­kuu naa­mal­la. Pa­laut­ta­vaan joo­ga­tyy­liin (eli ”yin-joo­gaan”) so­pii peh­meä ja jous­ta­va asu, ei­kä sen tar­vit­se ol­la yh­tä ty­köis­tu­va.

ÄLÄ ANNA JOO­GAAN LIITTYVIEN MYYTTIEN ESTÄÄ PYRKIMÄSTÄ KOHTI TA­VOIT­TEI­TA­SI JA NAUTI JOO­GAN HARJOITTAMISEN JO­KAI­SES­TA HETKESTÄ.

TOTUUS: JOO­GAN MYÖTÄ NOTKISTUT, LAIHDUT JA RYHTISI PA­RA­NEE.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.