Na­mas­te ka­leyn tyy­liin

Muok­kaa ke­hoa­si ta­val­la, jon­ka ni­meen Ka­ley Cuoco van­noo. Hä­nen su­per­kiin­teä vat­san­sa ja jän­te­vät ol­kan­sa ei­vät voi ol­la vää­räs­sä!

Womens Health - Joogaa - - SISÄLTÖ - LORI MAJEWSKI

JÄNTEVÖIDY NÄIL­LÄ CO­REPOWER YO­GA -KOU­LUN OHJELMAJOHTAJAN AMY OPIELOWSKIN SUUNNITTELEMILLA LIIK­KEIL­LÄ. NII­TÄ KALEYKIN TEKEE. OTA PAINOT KÄYT­TÖÖN JA YRITÄ TEH­DÄ LIIK­KEET KOL­MES­TI VII­KOS­SA. TEE SAR­JA KERTAALLEEN TAI TOIS­TA SE MON­TA KER­TAA.

The Big Bang Theo­ryn Ka­ley Cuoco har­joit­te­lee pal­jon, min­kä myös huo­maa. Mi­kä on hä­nen sa­lai­suu­ten­sa? Joo­ga — eri­tyi­ses­ti Co­rePower -kou­lun Yo­ga Sculpt -tun­ti. Se on 60 mi­nuu­tin flow-tun­ti, jos­sa hi­koil­laan, sy­ke nousee ja nostetaan pai­no­ja. Hän tree­naa myös SoulCycle-joo­ga­kou­lul­la. Vii­kon­lop­pui­sin hän tekee pit­kiä maas­to­lenk­ke­jä yh­del­lä seit­se­mäs­tä he­vo­ses­taan, mi­kä vah­vis­taa vat­sa­li­hak­sia.

As­kel­kyyk­ky­sou­tu

Läh­de liik­keel­le alas­päin kat­so­vas­ta koi­ras­ta, hen­gi­tä si­sään ja nos­ta va­sen jal­ka kor­keal­le. Hen­gi­tä ulos sa­mal­la, kun viet va­sem­man ja­lan kä­sien vä­liin eteen. Ota joo­ga­ma­tol­la ole­vat painot kä­siin ja ojen­na kä­si­var­ret pit­kik­si (a). Pidä va­sen pol­vi suo­raan nil­kan ylä­puo­lel­la, hen­gi­tä si­sään ja ojen­na ylä­var­ta­lo eteen­päin. Hen­gi­tä sit­ten ulos ja ve­dä sa­mal­la pai­no­ja rin­ta­ke­hän mo­lem­mil­le si­vuil­le (b). Hen­gi­tä si­sään ja las­ke painot alas, kun­nes kä­si­var­te­si ovat täy­sin suo­rat. Tä­mä on yk­si tois­to. Tee 20 tois­toa ja palaa sit­ten alas­päin kat­so­vaan koi­raan. Tee sit­ten sa­ma toi­nen jal­ka edes­sä.

Pun­ner­ruk­ses­ta kol­mioon

Aloi­ta alas­päin kat­so­vas­ta koi­ras­ta, siir­ry eteen­päin lank­kua­sen­toon, pidä ja­lat lan­tion le­vey­del­lä ja pyö­ri­tä painot joogamaton toi­sel­le reu­nal­le (a). Hen­gi­tä si­sään sa­mal­la, kun kou­kis­tat kyy­när­päi­tä 90 as­teen kul­maan ja las­keu­dut pun­ner­rus­a­sen­toon. (b) Hen­gi­tä sit­ten ulos ja palaa lank­kua­sen­toon. Hen­gi­tä si­sään. Hen­gi­tä ulos sa­mal­la, kun viet oi­kean ja­lan var­ta­lon alit­se toi­sel­le puo­lel­le ja ojen­nat sen suo­rak­si. Kos­ke­ta va­sem­mal­la kä­del­lä oi­kean ja­lan var­pai­ta (c). Palaa ta­kai­sin lank­kuun ja tois­ta sa­ma toi­seen suun­taan. Tä­mä on yk­si tois­to. Tee kum­mal­le­kin puo­lel­le nel­jä tois­toa.

Pa­ka­ra­ru­tis­tus kon­tal­laan painojen avul­la

Aloi­ta lan­kus­ta. Vie kä­det ol­ka­päi­den al­le ja las­ke pol­vet lat­tial­le lan­tion al­le (kont­taus­a­sen­to). Ase­ta yk­si paino oi­kean pol­ven taak­se (a). Pidä sel­kä suo­ra­na ja kyy­när­päät vä­hän tai­vu­tet­tu­na. Nos­ta oi­kea kan­ta­pää kohti kat­toa, pidä jal­ka ojen­net­tu­na ja pol­vi kou­kus­sa, jot­ta paino py­syy pai­kal­laan (b). Las­ke sel­kä ta­kai­sin aloi­tus­a­sen­toon. Tä­mä oli yk­si tois­to. Tee 20 tois­toa ja vaih­da sit­ten puol­ta ja tois­ta. Tee kak­si sar­jaa.

Muun­nos hei­nä­sirk­ka-asen­nos­ta

Aloi­ta kont­taus­a­sen­nos­ta ja ase­tu ma­kuul­le ja­lat ojen­net­tui­na. Vie kä­det kor­vien pääl­le, tai­vu­ta kyy­när­päät ja vie ne si­vul­le (a). Pidä nis­ka pit­kä­nä ja ol­ka­päät ren­toi­na ja ve­dä la­pa­luut kiinni toi­siin­sa. Jän­ni­tä pakarat ja nos­ta kä­si­var­ret ja ja­lat ir­ti lat­tias­ta (b). Pidä tau­ko ja palaa al­kua­sen­toon. Tä­mä oli yk­si tois­to. Tee nii­tä 15–20. Tee kak­si sar­jaa.

Kot­kan pu­ris­tus

Ase­tu is­tu­maan joo­ga­ma­tol­le. Siir­ry sit­ten se­lin­ma­kuul­le. Tai­vu­ta kä­si­var­ret 90 as­teen kul­maan ja nos­ta va­sen kä­si­var­si ylös var­ta­lon eteen. Tai­vu­ta pol­vet 90 as­teen kul­maan ja vie oi­kea jal­ka va­sem­man ja­lan pääl­le niin, et­tä oi­kea jal­ka­te­rä on va­sem­man poh­keen ta­ka­na (a). Hen­gi­tä ulos ja nos­ta sa­mal­la kyy­när­päät ja pol­vet kohti toi­si­aan ylä­var­ta­lon yl­le. Pai­na ala­sel­kä kiinni joo­ga­mat­toon (b). Las­ke kä­det ja ja­lat ta­kai­sin aloi­tus­a­sen­toon. Tä­mä oli yk­si tois­to. Tee nii­tä 20 ja vaih­da sit­ten puol­ta: nos­ta oi­kea kä­si­var­si va­sem­man yl­le ja va­sen jal­ka oi­kean yl­le. Tee kak­si sar­jaa.

SY­VIEN LI­HAS­TEN JOOGASSA NOUSEE SY­KE, NOSTETAAN PAI­NO­JA JA SIIR­RY­TÄÄN LIIK­KEES­TÄ TOI­SEEN HUIPPUTULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.