Kun blo­kit ei­vät rii­tä

Esit­te­lem­me nyt kol­men vä­li­net­tä, jot­ka jän­te­vöit­tä­vät ke­hoa­si ja tyyn­nyt­tä­vät miel­tä­si pa­rem­min kuin mi­kään kos­kaan.

Womens Health - Joogaa - - SISÄLTÖ - MARISSA GAINSBURG

TRX-HAR­JOIT­TE­LU

TRX SO­PII MUU­HUN­KIN KUIN VOIMAHARJOITTELUUN. KUN JOOGASSA KÄY­TE­TÄÄN TRX-NAUHOJA, SE TUN­TUU SAMALTA KUIN OPET­TA­JA OHJAISI TE­KE­MÄÄN JO­KAI­SEN ASEN­NON JA LIIK­KEEN.

Joo­ga ja pi­la­tes ovat iha­nia sik­si, et­tä ne muok­kaa­vat ke­hoa ja lie­vit­tä­vät stres­siä. Mi­tä teh­dä, jos har­joit­te­lu al­kaa tun­tua lii­an tyl­säl­tä? ”Mo­der­nien kun­to­sa­li­vä­li­nei­den yh­dis­tä­mi­nen pe­rin­tei­siin ke­hoa ja miel­tä hoi­ta­viin har­joi­tuk­siin li­sää dy­naa­mi­sia liik­kei­tä, oli­pa ky­se sit­ten sy­vis­tä ve­ny­tyk­sis­tä tai voi­mak­kaam­mis­ta li­has­liik­keis­tä”, lo­san­ge­le­si­lai­nen val­men­ta­ja Ashley Bor­den se­lit­tää. ”Uusien vä­li­nei­den avul­la har­joit­te­le­mi­nen tar­jo­aa haas­teen myös ai­voil­le, jol­loin on pak­ko ol­la pa­rem­min läs­nä har­joit­te­lus­sa.” Seu­raa­vat har­joi­tuk­set vie­vät flown ja fyy­si­sen suo­ri­tus­ky­ky­si uu­del­le ta­sol­le. Li­sää muutama (tai kaik­ki) vä­li­ne ta­val­li­seen har­joit­te­luusi. Lu­paam­me, et­tä ha­luat ko­keil­la nii­tä uu­del­leen­kin.

Pyö­rä

Sil­ta-asen­nos­sa on ras­kas­ta ol­la mi­nuut­tia pidempään. Kä­si­var­ret vä­sy­vät lan­tion kan­nat­te­luun, jul­ki­suu­den hen­ki­löil­le joo­gaa ja pi­la­tes­ta opet­ta­va Kris­tin McGee. Kun voi tu­kea vyö­tä­röä nau­hal­la, sil­las­ta saa kor­keam­man (jol­loin ve­ny­tys on myös sy­vem­pi) ei­vät­kä kä­si­var­ret ra­si­tu niin pal­jon.

Vie yh­den nau­han kah­va toi­sen nau­han kah­van läpi niin, et­tä kak­si nau­haa yh­dis­tyy yhdeksi. Sei­so nau­ho­jen edes­sä ja tai­vu­ta sel­kää taak­se­päin, kun­nes nau­ha osuu sel­kään la­pa­lui­den al­le. Ase­ta ja­lat tu­ke­vas­ti lat­ti­aan ja no­jau­du sit­ten taak­se­päin nau­han pääl­le. Tai­vu­ta pol­via, jot­ta pys­tyt las­ke­maan var­ta­loa­si alas kohti lat­ti­aa. Vie kä­si­var­ret vä­hi­tel­len taak­se­päin ja ota as­ke­lei­ta eteen­päin kun­nes kä­det osu­vat maa­han (tai niin alas kuin saat ne). Py­sy asen­nos­sa 90 se­kun­tia.

Va­ris

Suu­rin on­gel­ma täs­sä asen­nos­sa ei ole var­ta­lon kan­nat­ta­mi­nen kä­si­var­sien va­ras­sa, vaan se, et­tä yli­pää­tään saa ke­hon sii­hen asen­toon. Kun otat ja­loil­la tu­kea nau­hois­ta, ja­lat nouse­vat he­ti kor­keam­mal­le, jo­ten nii­den nos­ta­mi­nen ol­ka­päi­den pääl­le vie vä­hem­män energiaa. Li­säk­si vaa­ra ro­mah­taa alas asen­nos­ta on pie­nem­pi.

Aloi­ta ta­val­li­ses­ta pun­ner­rus­a­sen­nos­ta kä­si­var­ret ol­ka­päi­den le­vey­del­lä ja kum­pi­kin jal­ka tuet­tu­na omaan nau­han kah­vaan. Tai­vu­ta kyy­när­päi­tä ja jän­ni­tä vat­sa­li­hak­set sa­mal­la, kun viet toi­sen pol­ven eteen ja ja ol­ka­päi­den ylä­puo­lel­le. Ve­dä sit­ten toi­nen pol­vi eteen ja kohti tois­ta ol­ka­pää­tä. Pidä vas­ta­li­hak­set tiuk­ka­na, kun py­syt­te­let täs­sä asen­nos­sa vä­hin­tään 30 se­kun­tia. Työn­nä sit­ten yk­si jal­ka ker­ral­laan ja­lat taak­se ja suo­ris­ta kyy­när­päät pa­la­tak­se­si al­kua­sen­toon.

So­tu­ri III

Var­ta­lon ve­nyt­tä­mi­nen ta­sa­pai­noa­sen­nos­sa su­juu var­mas­ti hel­pom­min, kun voit pi­tää jos­tain kiinni. ”Mi­tä kau­em­mas ve­dät nauhoja, si­tä sy­vem­män ve­ny­tyk­sen saat ai­kaan”, ker­too McGee. Lo­pul­ta saat ylä­var­ta­lon vaa­ka­ta­soon, jol­loin li­hak­set todella ve­ny­vät.

Sei­so va­jaan met­rin pääs­sä ank­ku­ris­ta nau­ho­jen suun­taan ja­lat hie­man ol­ka­päi­den le­veyt­tä le­veäm­mäl­lä. Tar­tu kä­sil­lä nau­ho­jen kah­voi­hin ja nos­ta va­sen jal­ka taak­se niin, et­tä jän­ni­tät sa­mal­la vat­sa­li­hak­set. Ojen­na kä­si­var­ret niin pit­käl­le kuin pys­tyt il­man, et­tä kau­la pai­nuu alas, kun nos­tat va­sem­man ja­lan kor­keam­mal­le. Py­sy asen­nos­sa 30 se­kun­tia ja palaa sit­ten al­kua­sen­toon. Tois­ta sa­ma toi­sel­le puo­lel­le.

Pääl­lä­sei­son­ta

Mo­ni mies­tä ei us­ko ole­van­sa riit­tä­vän voi­ma­kas nous­tak­seen pääl­lä­sei­son­taan. Se on pe­lot­ta­vaa... ja var­sin­kin vaa­ral­lis­ta, el­lei pe­rus­ta ole tu­ke­va. Täs­sä nau­hois­ta on suun­nat­to­mas­ti apua: Opit en­sin, mil­tä tun­tuu kan­na­tel­la omaa pai­no­aan ylö­sa­lai­sin, ei­kä ole vaa­raa, et­tä me­net­täi­sit ke­hon hal­lin­nan.

Aloi­ta kont­taus­a­sen­nos­ta niin, et­tä oi­kea jal­ka on kum­man­kin nau­han kah­vas­sa. Las­keu­du kä­si­var­sien va­raan ja pai­na pää kä­sien vä­liin. Pai­na kyy­när­var­sia alas ja nos­ta pol­vet ylös. Pai­na oi­ke­aa jal­kaa nau­haan, kun­nes se on suo­ra­na ja lan­tio on ol­ka­päi­den ylä­puo­lel­le. Nos­ta va­sen jal­ka sa­mal­la kohti vat­saa. Hyö­dyn­nä vat­sa­li­hak­sia ja nos­ta nii­den avul­la va­sen jal­ka ylös ja py­sy sit­ten asen­nos­sa niin kau­an kuin pys­tyt. Las­ke jal­ka alas ja palaa aloi­tus­a­sen­toon. Tois­ta sa­ma toi­sel­le puo­lel­le.

ALKAAKO HAR­JOIT­TE­LU MAISTUA PUULTA ON­NEK­SI VAIN MUUTAMALLA UUDELLA VÄLINEELLÄ SAAT HARJOITTELUUN UUT­TA VÄRIÄ.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.