Löy­dä ta­sa­pai­no­si xti­nan neu­voil­la

Hanki si­nä­kin li­sää voi­maa täl­lä Ch­ris­ti­na Agui­le­ran nou­dat­ta­mal­la har­joi­tuk­sel­la. Se on niin help­po, et­tä se on­nis­tuu vaik­ka kah­vi­tauol­la.

Womens Health - Joogaa - - SISÄLTÖ - LORI MAJEWSKI

Xti­na on kul­ke­nut tien ihail­lus­ta dii­vas­ta ult­ra-ze­ni­läi­seen elä­mään. Vuon­na 2014 Ch­ris­ti­na odot­ti tois­ta las­taan ja ot­ti teh­tä­väk­seen ryh­tyä huo­leh­ti­maan it­ses­tään pa­rem­min. ”Sa­noin, et­tä 'ha­luan ava­ta oven elä­mä­ni seu­raa­vaan vai­hee­seen ja ra­ken­taa jo­tain uut­ta, jo­ka pe­rus­tuu po­si­tii­vi­suu­teen, to­tuu­teen ja rak­kau­teen.’ Sil­loin löy­sin joo­gan.”

Hä­nen lää­kä­rin­sä oh­ja­si hä­net Ka­li­for­nia Ve­nices­sä toi­mi­van joo­gao­pet­ta­jan Krista Ca­hil­lin luo, jol­la on sa­man­lai­nen lä­hes­ty­mis­ta­pa kun­toi­luun. ”Ter­veys ei sai­si ol­la ki­du­tus­pro­ses­si”, lau­la­ja to­te­aa. ”Ter­veys on mie­len­ti­la, jo­ka läh­tee ih­mi­ses­tä it­ses­tään. Se ei ole vat­sa­li­has­lii­ke ei­kä ka­lo­rien las­ke­mis­ta — in­hoan sel­lais­ta! En pun­nit­se it­seä­ni, vaan kat­son, mi­ten vaat­teet is­tu­vat, mi­ten hy­vä olo mi­nul­la on ke­hos­sa­ni ja mi­ten hy­vin on­nis­tun esi­tyk­sis­sä.”

Ch­ris­ti­na ja Krista ta­paa­vat jo­pa vii­si ker­taa vii­kos­sa, jol­loin Ch­ris­ti­na oh­jaa tun­nis­ta kah­teen kes­tä­vän hat­ha-vi­ny­asa­har­joi­tuk­sen. He ei­vät kes­ki­ty li­has­ten kas­vat­ta­mi­seen ei­vät­kä laih­tu­mi­seen vaan hei­dän ta­pan­sa lä­hes­tyä asi­aa on "rak­kau­den ja ener­gian" vä­lit­tä­mi­nen. Se ei kui­ten­kaan tar­koi­ta si­tä, et­tä har­joi­tuk­set oli­si­vat help­po­ja: Ch­ris­ti­na va­lit­see har­joi­tuk­siin kes­ki­vai­kean ta­son asen­to­ja, joi­ta en­nen on läm­mi­tel­tä­vä hy­vin. Kur­vi­kas täh­ti näyt­tää sor­jal­ta, vaik­ka hän ei ole mu­reh­ti­nut ki­lois­taan — hä­nel­le hoik­kuus on vain mu­ka­va si­vu­vai­ku­tus.

Ch­ris­ti­na Agui­le­ra on kuin uu­des­ti syn­ty­nyt. Hän on yhä yh­tä kau­nis kuin en­nen­kin (ja mi­kä ää­ni!), mut­ta tar­kas­te­le­pa hän­tä tar­kem­min. Hä­nen mie­len­sä on tyyni, var­ta­lon­sa ren­to ja it­se­tun­ton­sa huo­mat­ta­vas­ti pa­rem­pi. Kaik­ki tä­mä joo­gan ansiosta.

Ja­lat ris­tik­käin

Ase­tu mu­ka­vaan asen­toon. Va­raa vii­si mi­nuut­tia sii­hen, et­tä kes­ki­tyt it­see­si ja tark­kai­let hen­gi­tys­tä­si. Yritä ryt­mit­tää si­sään- ja ulos­hen­gi­tyk­set mah­dol­li­sim­man ta­sai­sik­si ja peh­meik­si. Se on­nis­tuu eh­kä hel­pom­min, jos ase­tat kä­det rin­ta­ke­hän pääl­le ja kes­ki­tyt pai­na­maan pal­lean alas.

Juok­si­jan kyyk­ky

Ase­tu kyyk­ky­asen­toon ja ase­ta oi­kea pol­vi suo­raan oi­kean nil­kan ylä­puo­lel­le. Pai­na va­sen kan­ta­pää ta­ka­na ole­vaa sei­nää vas­ten, jol­loin saat lan­tion pa­rem­min au­ki. Kat­so alas ja vie kä­det lat­tial­le ol­ka­päi­den ala­puo­lel­le edes­sä ole­van ja­lan mo­lem­min puo­lin.

Lan­tion avaa­ja nu­me­ro nel­jä

Ase­tu se­lin­ma­kuul­le lat­tial­le, nos­ta kum­mat­kin ja­lat il­maan ja kou­kis­ta ne 90 as­teen kul­maan. Vie va­sen pol­vi oi­kean pääl­le ja ve­dä oi­ke­aa jal­kaa kä­sil­lä va­ro­vas­ti kohti rin­ta­ke­hää niin, et­tä lan­tio au­ke­aa. Tee näin 60 se­kun­tia ja vaih­da sit­ten jal­ko­ja. Tois­ta sa­ma toi­sel­le puo­lel­le.

Kier­to­lii­ke is­tual­taan

Vie oi­kea kä­si va­sem­man pol­ven pääl­le ja kier­rä ylä­var­ta­loa niin, et­tä va­sen kä­si jää var­ta­lon taak­se. Py­sy asen­nos­sa vii­den hen­gi­tyk­sen ajan. Ve­ny­tä itseäsi sit­ten mah­dol­li­sim­man pit­käk­si nos­ta­mal­la pää­la­kea ylös­päin. Palaa kes­kia­sen­toon ja vie ja­lat ris­tiin toi­sin­päin ja tee sa­ma lii­ke toi­seen suun­taan.

Sy­vä kyyk­ky

Kun olet hen­git­tä­nyt muu­ta­man kun­non hen­gi­tyk­sen juok­si­jan kyy­kys­sä, pai­na etum­mais­ta jal­kaa tu­ke­vas­ti kohti lat­ti­aa ja nouse ylös, nos­ta kum­mat­kin kä­si­var­ret pään ylä­puo­lel­le ja pidä ol­ka­päät al­haal­la. Nos­ta ylä­var­ta­loa­si ja suo­ris­ta lan­tio niin, et­tä se on suo­raan eteen­päin. Hen­gi­tä muu­ta­man ker­ran sy­vään ja tois­ta asen­not kol­me ja nel­jä niin, et­tä toi­nen jal­ka on edes­sä.

Se­län kier­to

Kou­kis­ta pol­vet rin­nan pääl­le ja vie ne sit­ten toi­sel­le si­vul­le lan­tion kor­keu­del­le. Kään­nä sit­ten pää toi­seen suun­taan. Nos­ta jal­ko­ja si­sään­hen­gi­tyk­sen ai­ka­na ja nos­ta ne ylös kes­kel­le, ja las­ke ne maa­han toi­sel­le puo­lel­le ulos­hen­gi­tyk­sen ai­ka­na. Ma­kaa lo­puk­si se­läl­lään ja­lat ojen­net­tui­na (kuol­leen mie­hen asen­nos­sa) muu­ta­man hen­gi­tyk­sen ajan.

JOOGAOHJAAJA KRISTA CAHILL ON SUUN­NI­TEL­LUT TÄ­MÄN ENERGISOIVAN 20 MI­NUU­TIN LII­KE­SAR­JAN NIIN, ET­TÄ CH­RIS­TI­NA PYS­TYY TE­KE­MÄÄN SEN KUVAUSTAUOILLA — JA SI­NÄ OMIEN TAPAAMISTESI VÄ­LIL­LÄ.

MUUTAMA MI­NUUT­TI JOO­GA­MA­TOL­LA VAH­VIS­TAA IT­SE­LUOT­TA­MUS­TA JA AN­TAA ENERGIAA.

SEKSIKKÄÄN VAR­TA­LON MUOKKAAMINEN TUN­TUU MYÖS HEN­KI­SES­TI IHANALTA.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.