Asen­to pi­ris­tää

Kun siir­rät joogassa löy­tä­mä­si hy­vän ryh­din ar­ki­päi­vään, si­nul­la on mu­ka­vam­pi olo ja mie­lia­la­si se­kä it­se­tun­to­si ko­he­ne­vat.

Womens Health - Joogaa - - SISÄLTÖ - MEGHAN RABBITT

Hhuo­no ryh­ti voi vai­kut­taa kiel­tei­ses­ti hen­gi­tyk­seen, ai­heut­taa heit­te­lyä hor­mo­ni­tuo­tan­nos­sa ja ai­heut­taa ener­gia­ta­son heik­ke­ne­mis­tä”, ker­too ki­roprak­tik­ko Ste­ven Wei­ni­ger, D.C., jo­ka on kir­joit­ta­nut kir­jan Stand Tal­ler—Li­ve Lon­ger. Se saa olo­si toi­sin sa­noen näyt­tä­mään ja tun­tu­maan an­keal­ta. Älä siis jää odot­ta­maan, kos­ka ly­syt har­tiat ei­vät to­del­la­kaan ole kau­niit. Ne voi­vat...

VARASTAA TYYNEYTESI

Pi­dät­kö löy­säi­lyä ren­tou­tu­mi­se­na? Se ei ole si­tä. Tun­te­mat­to­mas­ta syys­tä eli­mis­tö rea­goi ryh­dit­tö­mään asen­toon niin, et­tä se va­paut­taa stres­si­hor­mo­ni kor­ti­so­lia (ter­ve­tu­loa jän­nit­ty­nei­syys) ja vä­hen­tää tes­tos­te­ro­nin tuo­tan­toa (hy­väs­ti it­se­luot­ta­mus). Kun seu­raa­van ker­ran al­kaa ol­la vä­sy­nyt ja ve­te­lä olo, tee tä­mä mie­hi­nen ele. Vie kä­det nis­kan taa ris­tiin, le­vi­tä kyy­när­päät si­vul­le ja nos­ta ja­lat pöy­däl­le. Täl­lai­nen asen­to vä­hen­tää kor­ti­so­lin tuo­tan­toa ja kiih­dyt­tää tes­tos­te­ro­nin tuo­tan­to, jol­loin py­syt pa­rem­min tyy­ne­nä jän­nit­tä­vis­sä­kin ti­lan­teis­sa, sa­no­vat Har­var­din tut­ki­jat.

LANNISTAA SI­NUT

Laa­hus­taen kä­ve­le­vät ih­mi­set tun­te­vat it­sen­sä ma­sen­tu­neem­mik­si kuin ryh­dik­kääs­ti kä­ve­le­vät, ker­too San Francisco Sta­te Uni­ver­si­tyn tut­ki­mus. On to­det­tu, et­tä ke­hon asen­to vä­lit­tyy ai­voi­hin: Lii­ku iloi­ses­ti ja it­se­var­mas­ti, niin mie­lia­la seu­raa pe­räs­sä. Ei tar­vit­se pomp­pia ym­pä­riin­sä kuin koi­ran­pen­tu, mut­ta hy­vä ryh­ti saa olon vä­hem­män ve­te­läk­si.

KAAPATA KESKITTYMISKYKYSI

Kun is­tut ka­sas­sa kuin rä­sy­nuk­ke, kyl­ki­luut pai­na­vat

Hy­vän joo­ga­har­joi­tuk­sen jäl­keen on pit­kä ja it­se­var­ma olo. Kii­tos vaan Ga­me of Th­ro­nes: Kan­net­ta­van tie­to­ko­neen ää­rel­lä kyk­ki­mi­nen ja tun­ti­kausik­si soh­val­le lei­riy­ty­mi­nen on tu­hoi­saa sel­kä­ran­gal­le ja har­tioil­le. Tut­ki­mus­ten mu­kaan nis­ka­ki­pu ei suin­kaan ole ainoa hait­ta.

pal­le­aa ja es­tä­vät saa­mas­ta hap­pea, jol­loin aja­tuk­set hä­mär­ty­vät. ”Ajan myötä keuh­ko­jen ti­la­vuus voi pie­nen­tyä”, Wei­ni­ger ker­too. Me­ne kyy­ryyn ja yritä hen­git­tää sy­vään, niin huo­maat mi­tä tar­koi­tam­me. Nouse sit­ten ryh­dik­kää­seen asen­toon ja ve­dä hen­keä. Kas niin! Kun pys­tyy hen­git­tä­mään es­teet­tö­mäs­ti, keuh­koi­hin pää­see enem­män il­maa ja si­tä riit­tää myös keuh­ko­jen alao­saan, mistä ve­ri­suo­net kul­jet­ta­vat hap­pea kaik­kial­le eli­mis­töön. Sil­lä ta­val­la saa enem­män energiaa ja kes­kit­ty­mis­ky­kyä.

AI­HEUT­TAA ENEM­MÄN KIPUA... KAIKKIALLA

”Kun sel­kä­ran­ka on mut­kal­la, mui­den li­has­ten on käy­tet­tä­vä energiaa vi­nou­tu­man kor­jaa­mi­seen, ja sii­tä käyn­nis­tyy ki­vun ket­ju­reak­tio”, se­lit­tää Ma­ry Ann Wil­marth, Mas­sac­husett­sin An­do­ve­ris­sa toi­mi­van Back2Back Phy­sical The­ra­py Back2Back Phy­sical The­ra­py -yri­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja. Kun ol­ka­päät kään­ty­vät si­sään­päin, ylä­sel­kä jou­tuu ta­sa­pai­not­ta­maan asen­toa, jol­loin kä­si­var­sis­sa voi tun­tua kipua, li­hask­ramp­pe­ja ja puu­tu­mi­sen tun­net­ta.

IMEÄ ELINVOIMASI

Jos elinvoimasi on jou­tu­nut huk­ka­teil­le, mie­ti tä­tä: Kom­pu­roin­ti joh­tuu useim­mi­ten sii­tä, et­tä sy­vät li­hak­set ovat lii­an hei­kot — tilanne ei myös­kään hou­kut­te­le pe­ti­puu­hiin. Mi­tä löy­sem­pi keskivartalo, si­tä hei­kom­min ih­mi­nen kii­hot­tuu, ker­too sek­si­te­ra­peut­ti Deb­by Her­be­nick, Ph.D. Yritä siis saa­da vat­san­seu­tu kiin­teäk­si, asen­to hyväksi ja in­to­hi­mo esiin seu­raa­vil­la har­joi­tuk­sil­la.

NOU­DA­TA TÄ­TÄ VAI­HE VAI­HEEL­TA ETENEVÄÄ OHJETTA, JOL­LA SAAT PY­SY­VÄS­TI RYH­TIÄ VAR­TA­LOO­SI — JA KOKO ELÄ­MÄÄN.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.