Uut­ta voi­maa sa­ran kei­noin

Aloi­ta päi­vä­si au­rin­ko­ter­veh­dyk­sil­lä, ku­ten Sa­ra Ba­reil­les. Se on pa­ras val­mis­tau­tu­mis­ta­pa kii­rei­seen päivään.

Womens Health - Joogaa - - SISÄLTÖ - KATH­RYN BU­DIG JA DAN REVITTE

KO­KEI­LE TÄ­TÄ KOFEIINITONTA ENERGIALATAUSTA? YHDISTÄ SEU­RAA­VAT ASEN­NOT YHDEKSI AURINKOTERVEHDYKSEKSI. KUN ETENET ASEN­TO KER­RAL­LAAN, VOIT ALUK­SI SEURATA NUMEROITUJA VAIHEITA, JOT­TA SAAT SII­HEN HY­VÄN RYTMIN. MUIS­TA HEN­GIT­TÄÄ SI­SÄÄN TAI ULOS, KUN SIIR­RYT YHDESTÄ ASEN­NOS­TA SEU­RAA­VAAN. ÄLÄ KIIREHDI – HEN­GI­TÄ SY­VÄÄN, EN­NEN KUIN JATKAT. NAUTI PROSESSISTA!

Vuo­ri-asen­to

Aloi­ta sei­so­mal­la suo­ras­sa kä­det si­vuil­la ja käm­me­net eteen­päin.

Eteen­päin tai­vu­tus sei­saal­taan

Hen­gi­tä ulos sa­mal­la, kun tai­vu­tat ylä­var­ta­loa alas lan­tios­ta läh­tien. Ojen­na ja­lat ja tai­vu­ta var­ta­loa kohti lat­ti­aa.

Vuo­ri kä­si­var­ret ylös ojen­net­tui­na

Hen­gi­tä si­sään sa­mal­la, kun nos­tat kä­si­var­ret ylös ja pai­nat käm­me­net vas­tak­kain.

Eteen­päin tai­vu­tus puo­li­sei­so­vas­sa asen­nos­sa

Hen­gi­tä si­sään sa­mal­la, kun pi­dät kä­siä al­haal­la ja kat­sot eteen ja ojen­nat rin­ta­ke­hän suo­rak­si.

Sa­ra Ba­reil­les, sie­lu­kas lau­la­ja ja Sounds Li­ke Me My Li­fe (So Far) in Song -kir­jan kir­joit­ta­ja tun­tee kii­reen pa­rem­min kuin hy­vin. Hän val­mis­tau­tuu kii­rei­siin päi­viin kä­ve­le­mäl­lä tai juok­se­mal­la ul­ko­na ja joo­gaa­mal­la.

Lank­ku

Hen­gi­tä ulos, las­ke käm­me­net maa­han ja vie ja­lat taak­se.

Kob­ra

Hen­gi­tä si­sään ja kään­nä var­paat taak­se­päin. Nos­ta rin­ta­ke­hä ir­ti lat­tias­ta.

Eteen­päin tai­vu­tus puo­li­sei­so­vas­sa asen­nos­sa

Hen­gi­tä si­sään, kat­so eteen­päin ja sa­mal­la, kun pi­den­nät sel­kää, jot­ta pää­set lä­hem­mäs jal­ko­ja­si. Tai­vu­ta pol­via. Hen­gi­tä ulos ja as­tu tai hyp­pää eteen­päin kohti kä­siä. Hen­gi­tä si­sään sa­mal­la, kun siir­rät kat­seen eteen ja suo­ris­tat rin­ta­ke­hän.

Vuo­ri kä­si­var­ret ylös ojen­net­tui­na

Hen­gi­tä si­sään sa­mal­la, kun ojen­nat kä­si­var­ret kau­as si­vuil­le, nos­tat rin­ta­ke­hää ja nouset niin ylös kuin pys­tyt. Pai­na käm­me­net vas­tak­kain pään pääl­lä ja pidä kä­si­var­ret suo­ri­na.

Pun­ner­rus

Las­keu­du alas pun­ner­rus­a­sen­toon (voit myös hy­pä­tä pun­ner­rus­a­sen­toon suo­raan eteen­päin­tai­vu­tuk­ses­ta.

Alas­päin kat­so­va koi­ra

Hen­gi­tä ulos, kään­nä var­paat eteen­päin ja nos­ta lan­tio ylös. Hen­gi­tä vii­si ker­taa.

Eteen­päin tai­vu­tus sei­saal­taan

Hen­gi­tä ulos sa­mal­la, kun ojen­nat ylä­var­ta­lon alas.

Vuo­ri

Hen­gi­tä ulos sa­mal­la, kun las­ket kä­si­var­ret alas var­ta­lon vie­reen.

PÄÄ­SET HY­VÄÄN AL­KUUN LIIKESARJALLA, JO­KA NOSTAA SY­KET­TÄ JA LI­SÄÄ NOTKEUTTA.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.