En­sin ”om”, sit­ten ”omg!”

Seu­raa­vil­la joo­gaan pe­rus­tu­vil­la liik­keil­lä saat sä­pi­nää seksiin.

Womens Health - Joogaa - - SISÄLTÖ - ANKA RADAKOVICH

Kun­toi­luoi­val­lus: Oli­si­ko ai­ka siir­tää joo­ga ma­kuu­huo­nee­seen? Tutustu näi­hin joo­ga­liik­kei­siin ja asen­toi­hin, joi­ta voit so­vel­taa myös sek­sie­lä­mää­si. Nii­den avul­la saa­tat saa­da kos­ke­tuk­sen it­see­si useam­mal­la kuin vain yh­del­lä ta­val­la.

KIINNITÄ HUO­MIO­TA HEN­GI­TYK­SEEN

Tä­mä joo­ga­tun­neil­ta tut­tu oh­je kan­nat­taa pi­tää mie­les­sä myös rak­kaus­puu­his­sa. Esi­lei­kin ai­ka­na voit ko­keil­la jat­ku­vaa hen­gi­tys­tä eli yritä ol­la pi­tä­mät­tä tau­koa si­sään­hen­gi­tyk­sen ja ulos­hen­gi­tyk­sen vä­lis­sä. ”Ju­ju­na on se, et­tä ei pu­hal­la il­maa voi­mal­la ulos­hen­gi­tyk­ses­sä”, Ka­li­for­nian Or­gas­mic Yo­ga Ins­ti­tu­te -kou­lun joh­ta­ja Ph.D. Jo­seph Kra­mer ker­too. ”Ren­tou­du täy­sin ja anna il­man vain vir­ra­ta ulos.”

Kun kiin­ni­tät hen­gi­tyk­seen huo­mio­ta näin tar­kas­ti, sul­jet sa­mal­la pois häi­rit­se­vät aja­tuk­set (ku­ten et­tä kul­ma­kar­vat oli­si jo pi­tä­nyt siis­tiä ja as­tiain­pe­su­ko­ne on tyh­jen­tä­mät­tä) — ja pys­tyt kes­kit­ty­mään me­neil­lään olevaan het­keen ja kii­hot­tu­mi­sen tun­tee­seen.

Toi­sen hen­gi­tyk­seen liit­ty­vä neu­von an­taa Los An­ge­le­sis­sa työs­ken­te­le­vä sek­si­neu­vo­ja PHh. D Ava Ca­dell, Ph.D., jo­ka kut­suu tä­tä hen­gi­tys­tä ”vuo­roit­tai­sek­si sie­rain­hen­gi­tyk­sek­si.” Har­joi­tuk­ses­sa hen­gi­te­tään yh­den sie­rai­men kaut­ta ker­ral­laan ja se auttaa hen­git­tä­mään sy­vem­min, mi­kä ren­tout­taa ja tuo ve­ren­kier­toon run­saas­ti hap­pea. Se li­sää sek­su­aa­lis­ta energiaa ja ha­lua. Ca­dell suo­sit­te­lee tä­män hen­gi­tyk­sen ko­kei­le­mis­ta yh­des­sä kump­pa­nin kans­sa, kos­ka sa­man­ai­kai­nen hen­git­tä­mi­nen vah­vis­taa kah­den ih­mi­sen vä­lis­tä yh­teyt­tä (hän pyy­tää vas­taa­no­tol­leen tu­le­via pa­ris­kun­tia te­ke­mään näin). Näin se teh­dään: Kum­pi­kin sul­kee toi­sen sie­rai­men ja hen­git­tää toi­sen sie­rai­men kaut­ta il­maa sy­väl­le keuh­koi­hin niin, et­tä se tun­tuu hä­py­luus­sa as­ti. Sa­mal­la kat­so­taan suo­raan kump­pa­nia sil­miin. Tä­mä tois­te­taan 5–10 ker­taa.

Va­roi­tus: Jos olet­te kumppanisi kans­sa vas­ta suh­teen­ne al­ku­vai­hees­sa, et­te eh­kä ole vie­lä val­mii­ta pääsemään täl­lai­seen zen-ti­laan.

KO­KEI­LE HIDASTA HIERONTAA

Voit­te hieroa toi­nen tois­ten­ne ol­ka­päi­tä ja jal­ko­ja sään­nöl­li­ses­ti, ja oleel­lis­ta on­kin se, et­tä va­raat­te ai­kaa toi­sil­len­ne — ja kiin­ni­tät­te huo­mio­ta koko ke­hoon (myös nii­hin koh­tiin, jot­ka vie­vät on­nel­li­seen lop­puun). Täl­lai­nen hi­das eroot­ti­nen hie­ron­ta avaa ke­hon chak­ro­ja eli ener­gia­kes­kuk­sia ja auttaa si­ten lie­vit­tä­mään fyy­sis­tä ja hen­kis­tä jän­nit­ty­nei­syyt­tä — ai­van sa­mal­la ta­val­la kuin joo­ga­har­joi­tuk­set. Aloi­ta se­läs­tä ja siir­ry sit­ten kä­si­var­siin, sää­riin, rei­den si­sä­osiin ja pa­ka­roi­hin (kos­ke­tus tun­tuu vie­lä pa­rem­mal­ta, jos käy­tät öl­jyä tai ras­vaa). Älä kos­ke pe­nik­seen (tai jos si­nä olet hie­rot­ta­va­na, pyy­dä hän­tä jät­tä­mään vä­liin hä­py­alu­ee­si), en­nen kuin olet­te sii­nä vai­hees­sa, et­tä kum­pi­kaan ei voi ei­kä ha­lua enää odot­taa. Kun kään­nät hä­net ym­pä­ri ja alat kes­kit­tyä hä­nen pe­nik­seen­sä, si­ve­le si­tä ke­vyes­ti, ja kun hän ha­lu­aa kos­ket­taa si­nua, pyy­dä hän­tä kos­ket­te­le­maan kli­to­ris­ta­si te­ke­mäl­lä myö­tä­päi­vään pyö­ri­viä hie­ro­via liik­kei­tä. ”Mo­ni asiak­kaa­ni on ker­to­nut, et­tä eri­tyi­ses­ti kel­lo kah­den koh­dal­la vii­pyi­le­vä kos­ke­tus tun­tuu hy­väl­tä”, Kra­mer ker­too.

PYY­DÄ HÄNELTÄ RAKKAUSKOSKETUSTA

Tie­tyis­sä joo­ga­liik­keis­sä, ku­ten so­tu­ri II:ssa, kaik­ki lan­tion­seu­dun tär­keät li­hak­set te­ke­vät töi­tä. Saat sa­man tun­teen ai­kaan, kun kumppanisi ta­put­te­lee kä­del­lään ul­koi­sia su­kue­li­miä­si. Pyy­dä hän­tä sor­met sinun var­pai­de­si suun­tai­ses­ti pai­ne­le­maan va­gi­naa­si ta­sai­ses­sa ryt­mis­sä, jot­ta koko alue he­rää eloon, Kra­mer neu­voo. Kun alat kii­hot­tua, hän

On­ko si­nul­le kos­kaan tul­lut jon­kin joo­ga-asen­non koh­dal­la mie­leen, et­tä ”Täl­lä ta­val­la­han voi­si ra­kas­tel­la­kin”? Et ole ainoa. Asen­nois­ta, jois­sa ta­ka­mus on yl­hääl­lä tai lan­tio avoi­me­na, tu­lee toi­si­naan sel­lai­nen olo, et­tä ky­se on­kin Ka­ma Sut­ras­ta ei­kä joo­gas­ta.

voi li­sä­tä pai­ne­luun pai­net­ta ja vie­dä pyyn­nös­tä­si sor­men si­säl­le emät­ti­meen sa­mal­la, kun jat­kaa pai­ne­lua. ”Oleel­lis­ta on an­taa hä­nel­le pa­lau­tet­ta”, Kra­mer opas­taa. ”Jos pi­dät ke­vyem­mäs­tä pai­ne­lus­ta, sa­no se hä­nel­le, jos taas voi­mak­kaam­mas­ta, pyy­dä si­tä häneltä.”

KATSOKAA TOISIANNE SIL­MIIN

Jos olet jos­kus yrit­tä­nyt teh­dä puu-asen­non sil­mät kiinni, olet var­maan sa­maa miel­tä, et­tä joo­ga su­juu pa­rem­min sil­mät avoi­mi­na. Sa­ma pä­tee sek­sin: Tut­ki­mus­ten mu­kaan sil­miin kat­so­mi­nen li­sää kump­pa­nin ve­to­voi­maa. Kat­sel­kaa siis toisianne sil­miin rau­has­sa mon­ta mi­nuut­tia ( jos hä­nen kat­seen­sa vael­taa rin­toi­hi­si, pyy­dä hän­tä siir­tä­mään kat­seen­sa ta­kai­sin sil­mii­si!). Voit­te teh­dä tä­män en­nen ra­kas­te­lua tai sen ai­ka­na, mut­ta muis­ta­kaa pi­tää kas­vo­jen li­hak­set ren­toi­na (ai­van ku­ten joo­ga­tes­sa­kin). Las­ke kul­ma­kar­vat alas, ren­tou­ta leu­ka ja yritä par­haa­si mu­kaan kes­kit­tyä kat­so­maan nä­ke­mää­si. ”Tä­mä ta­kaa sen, et­tä olet sa­ta­pro­sent­ti­ses­ti läs­nä ti­lan­tees­sa”, Ca­dell sa­noo.

LO­PUL­TA MYÖS VÄ­HÄN JOO­GAA

Tee ra­kas­te­lun lo­mas­sa muutama joo­ga­lii­ke — tai yhdistä ne ra­kas­te­luun! En­nen ra­kas­te­lua: Ko­kei­le au­ra-asen­toa (kat­so si­vua 76). Ma­kaa se­läl­lä­si ja nos­ta ja­lat ylös. Vie ne sit­ten pään taak­se, kun­nes var­paat osu­vat lat­ti­aan (useim­mat ih­mi­set ei­vät saa var­pai­ta lat­ti­aan as­ti, ja sil­loin ne voi vie­dä niin lä­hel­le lat­ti­aa kuin mah­dol­lis­ta). Ase­ta kä­det ala­se­län tuek­si. Tä­mä asen­to ve­nyt­tää sel­kää ja kul­jet­taa ver­ta ai­voi­hin ja lan­tion­seu­tuun, mi­kä auttaa syt­ty­mään seksiin. Eri­tyi­sen not­keat nai­set voi­vat ko­keil­la myös taak­se­tai­vu­tus­ta eli sil­ta-asen­toa (kat­so si­vua 98), jo­ka vah­vis­taa lan­tion li­hak­sia sa­mal­la ta­val­la kuin kuu­lat. Ve­dä muu­ta­man ker­ran sy­vään hen­keä sa­mal­la kuin olet ylö­sa­lai­sin. Kos­ka ve­reen tu­lee sil­loin li­sää hap­pea, kii­hot­tu­mi­sen tun­ne ja ha­lu kas­va­vat.

Ra­kas­te­lun ai­ka­na: Ju­ma­lat­ta­ren asen­to on myös ihan­teel­li­nen asen­to ra­kas­te­luun. Ma­kaa se­läl­lä­si ja ase­ta rul­lal­le kää­rit­ty pyy­he tai pie­ni peit­to sel­kä­ran­gan al­le. Vie sit­ten kä­si­var­ret si­vuil­le ja ja­lat yh­teen niin, et­tä jal­ka­poh­jat osu­vat toi­siin­sa (ja­lat muo­dos­ta­vat nyt sal­miak­ki­ku­vion), ja pyy­dä kump­pa­ni tu­le­maan pääl­le­si. Täs­sä asen­nos­sa vir­taa enem­män ver­ta ni­vus­ten seu­dul­le ja su­kue­li­miin ja sa­mal­la lan­tio ja sel­kä ren­tou­tu­vat.

KAIPAATTEKO KUMPPANISI KANS­SA PUHTIA PETIIN? VENYTTELYSTÄ UUSI ESILEIKKI.

SELKEÄ MIELI, UPEA VAR­TA­LO JA ENEM­MÄN ENERGIAA: PELKKIÄ HY­VIÄ UUTISIA SEKSIELÄMÄLLE.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.