TURVALLISUUS EN­SIN! SIT­TEN VAS­TA ASEN­NOT

Vaik­ka joo­ga ei ole­kaan jal­ka­pal­loa. sii­nä voi sil­ti syn­tyä vam­mo­ja. Näin väl­tyt vam­moil­ta:

Womens Health - Joogaa - - 2. LUKU -

HUOLEHDI VAROTOIMISTA

No­peat flow-tyyp­pi­set joo­gat ovat todella suo­sit­tu­ja, mut­ta jos si­nul­la on sel­kä­vai­vo­ja, sinun voi ol­la hy­vä vält­tää nii­tä, Pre­ventYo­gaIn­ju­ry.com-si­vus­ton toi­mit­ta­ja Vic­to­ria McColm ker­too.

TUTUSTU MONEEN OPETTAJAAN

Jos si­nul­la on en­tuu­des­taan tai pa­rai­kaa jo­kin vai­va, älä me­ne tun­nil­le, jo­ka opet­ta­jal­la ei ole vä­hin­tään 500 tun­tia har­joit­te­lua ta­ka­naan, McColm opas­taa. (Tä­tä voit ky­syä ai­van suo­raan.)

ÄLÄ YRITÄ ESITTÄÄ SUPERSANKARIA!

Muis­ta pi­tää kiinni pa­nok­sen ja tu­lok­sen ta­sa­pai­nos­ta. Opet­ta­jat ei­vät ar­vos­te­le op­pi­lai­ta sii­tä, et­tä he pi­tä­vät le­po­tauon tai jät­tä­vät vai­kean liik­keen te­ke­mät­tä. Käy sin­nik­kääs­ti tun­neil­la, niin huo­maat pian edis­ty­vä­si.

TARKKAILE ITSEÄSI

Olet lo­pul­ta it­se vas­tuus­sa omas­ta ter­vey­des­tä­si ja tur­val­li­suu­des­ta­si. Ky­se ei ole kil­pai­lus­ta ja sinun teh­tä­vä­si on kuun­nel­la ke­ho­si vies­te­jä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.