MIL­LAI­SIA VARUSTEITA TARVITSEN?

Womens Health - Joogaa - - 3. LUKU -

Yleen­sä joo­gaan tar­vi­taan vain joogamatto, mut­ta on kä­te­vää hank­kia muu­ta­mia li­sä­va­rus­tei­ta har­joit­te­lun mo­ni­puo­lis­ta­mi­sek­si. Näi­tä joo­ga­va­rus­tei­ta voi ti­la­ta ver­kos­ta esi­mer­kik­si osoit­teis­ta Gai­am.com ja Man­du­ka.com. Usein myös pai­kal­li­set ur­hei­lu­tar­vi­ke­liik­keet myy­vät nii­tä edul­li­ses­ti.

KAK­SI JOOGABLOKKIA

Nii­tä val­mis­te­taan vaah­to­muo­vis­ta, kor­kis­ta ja bam­bus­ta. Joogassa ase­tu­taan usein ma­kaa­maan blo­kin pääl­le, jo­ten on hy­vä ko­keil­la etu­kä­teen, mi­kä ma­te­ri­aa­li so­pii juu­ri sinun ke­hol­le­si. Var­mis­ta en­nen os­ta­mis­ta, et­tä ne ovat riit­tä­vän tu­ke­vat kan­ta­maan pai­noa­si.

KÄYTTÖTARKOITUKSET

Tu­kee sil­ta-asen­nos­sa Tu­kee pääl­lä­sei­son­nas­sa Avaa rin­ta­ke­hää Li­sää jous­ta­vuut­ta sei­so­ma-asen­nois­sa

TYYNY

Tyyny on kuin val­ta­va pör­röi­nen nal­le­kar­hu. Tyyny on hy­vä apu, kun teh­dään pa­laut­ta­via liik­kei­tä. Se on erään­lai­nen tur­va­tyy­ny sil­loin, kun teh­dään liik­kei­tä, joi­den ai­ka­na pää on lat­ti­aa koh­den.

KÄYTTÖTARKOITUKSET

Tu­kee ala­sel­kää Auttaa pa­laut­ta­vis­sa asen­nois­sa Li­sää it­se­luot­ta­mus­ta liik­kei­den ai­ka­na

JOOGANAUHA

Pe­rin­tei­nen jooganauha on pit­kä kan­gas­nau­ha, jos­sa on sol­ki pie­nen len­kin muo­dos­ta­mis­ta var­ten.

KÄYTTÖTARKOITUKSET

Nau­hal­la tue­taan jal­ko­ja eteen­päin tai­vu­tuk­sis­sa tai vai­keas­ti tai­pu­vien koh­tien tai­vu­tuk­sis­sa

Pa­laut­ta­vien asen­to­jen tu­ke­mi­nen Ol­ka­päi­den kier­ron sy­ven­tä­mi­nen taak­se­päin tai­vu­tuk­sis­sa

Ol­ka­päi­den tu­ke­mi­nen taak­se­päin tai­vu­tuk­sis­sa, kä­si­tuen­nois­sa ja ylö­sa­lai­sin teh­tä­vis­sä liik­keis­sä

YK­SI TAI KAK­SI PEITTOA

Peit­to­ja käy­te­tään tyy­ny­jen ta­voin, mut­ta nii­tä voi muo­ka­ta le­veys-, pi­tuus- ja kor­keus­suun­nas­sa.

KÄYTTÖTARKOITUKSET

Tu­kee ala­sel­kää

Tu­kee ol­ka­pää­sei­son­nas­sa Hel­pot­taa vat­sa­liik­kei­den te­ke­mis­tä ko­val­la alus­tal­la

Sav-asa­nas­sa ole­mi­nen (yleen­sä tä­mä on har­joi­tuk­sen vii­mei­nen asa­na, kuol­leen mie­hen asa­na, jos­sa maa­taan se­läl­lään ren­to­na ja an­ne­taan eli­mis­tön pa­lau­tua)

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.