On­ko joo­ga us­kon­non har­joit­ta­mis­ta?

Womens Health - Joogaa - - 3. LUKU -

Joo­ga on hen­kis­tä har­joit­te­lua, mut­ta si­tä ei pidä se­koit­taa us­kon­nol­li­siin ri­tu­aa­lei­hin. Sen ta­voit­tee­na on vah­vis­taa yh­teyt­tä ke­hon, hen­gi­tyk­sen, mie­len ja ajat­te­lun vä­lil­lä. Joo­gaan ei lii­ty mi­tään muo­dol­li­sia ri­tu­aa­le­ja tai me­no­ja. Si­tä har­joi­te­taan mie­len ja ke­hon yh­dis­tä­mi­sek­si. Joo­ga on pe­räi­sin In­tias­ta, jo­ten se yh­dis­te­tään usein hin­du­lai­suu­teen. Joo­ga­kou­luis­sa saat­taa ol­la ku­via Shi­va-, Ha­nu­man­ja Ga­nes­ha-ju­ma­lis­ta, mut­ta nii­tä ei ole tar­koi­tus­kaan pal­voa. Ne edus­ta­vat men­nei­den ai­ko­jen ta­ri­noi­ta ja op­pe­ja ener­gi­ses­tä elä­män­ta­vas­ta. Ga­nes­ha on esi­mer­kik­si ”es­tei­den tu­hoa­ja.” Jot­kut opet­ta­jat mai­nit­se­vat hä­net oh­ja­tes­saan ryh­mää te­ke­mään haas­ta­via liik­kei­tä. Mo­nis­sa joo­ga­kou­luis­sa ei ole näh­tä­vis­sä in­tia­lai­sia vai­kut­tei­ta lain­kaan.

MUIS­TA: Joo­ga on har­joit­te­lua, ei pal­von­taa. Jo­kai­nen päät­tää it­se, ha­lu­aa­ko yh­dis­tää joo­gaan myös hen­ki­sen puo­len vai ei. Tä­män kir­jan asen­not ja lii­ke­sar­jat on suun­ni­tel­tu muok­kaa­maan ke­hoa, sel­kiyt­tä­mään miel­tä ja an­ta­maan energiaa, jot­ta saat it­ses­tä­si par­haat puo­let esiin!

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.