PITKITÄ JOO­GA­TUN­NIN TYYNEYTTÄ

Womens Health - Joogaa - - 20. LUKU -

Yritä va­ra­ta joo­gan jäl­keen vä­hin­tään puo­li tun­tia rau­hal­lis­ta ai­kaa en­nen seu­raa­vaa so­vit­tua oh­jel­maa. On vai­keam­paa yl­lä­pi­tää joogassa saa­vu­tet­tua rentoutta, jos läh­tee suo­raan joo­ga­ma­tol­ta vaik­ka­pa työ­pa­la­ve­riin. ”Oli­pa ai­ka­tau­lusi mil­lai­nen ta­han­sa, oma suh­tau­tu­mi­se­si ti­lan­tee­seen on stres­sin­hal­lin­nan kan­nal­ta tär­keäm­pää kuin se, mi­tä ym­pä­ris­tös­sä­si ta­pah­tuu”, ker­too Man­dy Ing­ber, joo­gao­pet­ta­ja, jo­ka on kir­joit­ta­nut kir­jan Yo­ga­lo­sop­hy for In­ner St­rength. ”Oman it­sen­sä tie­dos­ta­mi­nen on joo­gan lo­pul­li­nen ta­voi­te. Kun huo­maat jän­nit­ty­vä­si, hen­gi­tä sy­vään ja mie­ti, mi­ten ha­luat rea­goi­da­sen si­jaan, et­tä rea­goit tur­hau­tu­nee­na sa­man tien.”

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.