IS­TU KAUNIISTI

Yh­dys­val­ta­lai­nen is­tuu kes­ki­mää­rin 13 tun­tia vuo­ro­kau­des­sa, ker­too asen­to­gu­ru Est­her Gok­ha­le. Ota käyt­töön er­go­no­mi­nen tuo­li ja opet­te­le oi­kea asen­to.

Womens Health - Joogaa - - 22. LUKU -

KAU­LA

Ke­ven­tääk­se­si sel­kä­ran­kaan koh­dis­tu­vaa pai­net­ta pai­na leu­ka niin pit­käl­le taak­se kuin saat ja ku­vit­te­le, et­tä pää­si pääl­le on kiin­ni­tet­ty na­ru, josta si­nua yri­te­tään ve­tää suo­rak­si.

JA­LAT

Ase­ta ja­lat tu­ke­vas­ti lat­ti­aan lan­tion le­vey­del­le niin, et­tä iso­var­paat pai­nu­vat lat­ti­aan. Kään­nä kan­ta­päi­tä vä­hän si­sään­päin, jol­loin pol­vet avau­tu­vat niin, et­tä muo­dos­tuu V-kir­jain. Se hel­pot­taa lan­tion ja sää­rien jän­nit­tei­tä.

SIL­MÄT

Koh­dis­ta kat­se tie­to­ko­neen näy­tön ylä­reu­naan.

LEU­KA

Kään­nä leu­kaa alas­päin 35 as­teen kul­mas­sa.

OL­KA­PÄÄT

Ol­ka­päi­den vie­mi­nen taak­se­päin ei yk­sin rii­tä. Pyö­ri­tä sen si­jaan kum­paa­kin ol­ka­pää­tä ylös, taak­se, alas ja eteen.

KÄ­SI­VAR­RET

Nii­den pi­täi­si muo­dos­taa 90 as­teen kul­ma vaa­ka­ta­sos­sa ole­vien kyy­när­var­sien kans­sa. Var­mis­ta, et­tä pi­dät kyy­när­var­ret noin vii­den sen­tin pääs­sä kyl­jis­tä.

SEL­KÄ

Se­län kes­ki- ja alao­sa on hy­vä pi­tää suo­ra­na ja ke­vyes­ti sel­kä­no­jaan tuet­tu­na. Pyö­ris­tet­ty sel­kä voi ai­heut­taa vä­li­le­vy­jen pul­lis­tu­mia ja kaa­rel­la ole­va sel­kä­ran­ka voi pu­ris­taa nii­tä.

LAN­TIO

Kään­nä lan­tion ylä­osaa vä­hän eteen­päin. Tä­mä pie­ni lii­ke siir­tää pai­neen se­läs­tä, nis­kas­ta ja har­tioil­ta ta­ka­muk­seen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.