Èet­teT­si­tua­tionT­peut­gel­leT­dé­bou­cherT­surTunTafg fron­te­mentT­deT­ty­peT«guer­reT­froi­deTé­co­nog mique»yT

Investir en Europe - - Editorial -

z’uG…v…ntSGl’GaG…vrilGYWXYSGl…Gm­hin’G…Gl…n“éGl…Gpr’T mièr’Gpl…t’€orm’G”’é“h…n ’sG”’Gt’rr’sGr…r’sS ”…nsGl’GÀutG”’…mé­lior’rGl’G€on“tionn’m’ntG”u m…r“héG’tG”’…““roî­tr’Gl…Gtr…nsp…r’n“’GsurGl…G€ix…T tionG”’sG­prixUGn…nsGunG­pr’mi’rGt’mpsSG’ll’Gét…it rés’rvé’G…uxGs’ulsGm­hi­noisG­puisSG”…nsGun ”’uxièm’Gt’mpsSG’ll’Gs’’stGouv’rt’G…uxGinv’stisT s’ursGé­tr…n ’rsUGâ’ulsGl’sG­prixG“ompt…ntsG­sont tr…itésSGm…isG…u“unG“on­tr…tGàGt’rm’Gn’’stG­pos­siT Àl’UonGYWXYSGl’Gm­hin’G…G“réé’Gl…Gpr’mièr’G…ssoT “i…tionG”’Gpro”u“t’ursG”’Gt’rr’sGr…r’sG”…nsGl’GÀut ”’G“ons­ti­tu’rGunG“…rt’lGint’rn…tion…lSGàGl’im… ’G”’ l’yzozU

Newspapers in French

Newspapers from France

© PressReader. All rights reserved.