LaT­pol­lu­tionTtT­fléauT­pourTl’eauT

Investir en Europe - - Editorial -

z…rG­no­tr’Gsur“on­somm…tionSG”’sGm’n…“’sG­pèT s’ntG­surG­nosGr’ssour“’sG’nG’…uUGv’sGn…pp’s phré…ti­qu’sG­sontGu­ti­li­sé’sG’nG…Àon”…n“’G’tG …sT pillé’sGàG“…us’G”’Gl’ir­ri …tionG’tGl’urÀ…nis…tionUGz…r no­tr’Gpol­lu­tionSG”’sGm’n…“’sG­pès’ntG­surGl…Gqu…li­té ”’Gl’’…uUGxosG…“ti­vi­tésGin”us­tri’ll’sG’tG­nosG­vill’s pol­lu’ntG“on­si”ér…Àl’m’ntG­no­tr’G’…uSGàGun’Gt’ll’ vit’ss’Gqu’GnosG“…p…“itésG”’Gtr…it’m’ntG”’sG’…ux usé’sGn’Gp’uv’ntGyGr’mé”i’rUG­zourG“’sGr…isonsS ’tGÀi’nG”’…utr’sSGl’sG“oursG”’’…uxG’tGl’sG­rés’rv’s n…tur’ll’sG­sontG­pol­luésUGxosG…“ti­vi­tésG… ri“ol’sG’t ’nGp…rti“uli’rGl’sG’n r…isG’tGl’sGp’sti“i”’sG­pol­lu’nt l’sGn…pp’sG­phré…ti­qu’sSG“’GquiG’n ’n”r’G”’imT port…ntsG­proÀ­lèm’sGs…nit…ir’sUGonG’€€’tGl’sG­po­puT l…tionsGontG­àGl’urG”is­po­si­tionGun’G’…uGim­pro­pr’UGsl n’Gsu€€itGp…sGs’ul’m’ntG”’…voirGunG­pointG”’’…uSGil €…utG…us­siG­qu’’ll’GsoitG­pot…Àl’UGm’sG­proÀ­lèm’sG”’ s…ntéG­sontGillus­trésG’nGsn”’G…v’“Gl’G€l’uv’Gmit…T riumG­quiG’stGl’GplusG­pol­luéG”uG­mon”’G’tG“ont…min’ ”’sG­mil­li’rsG”’Gp’rsonn’sUG m’sG­proÀ­lèm’sGs’mÀl’ntGp’rsist’rG’tG­sontG…““’nT tuésGp…rGl…Gpo­li­ti­qu’G”’sG ouv’rn’m’ntsG’uroT pé’nsG”’uti­lis’rGl’G …zG”’Gs“hist’sG“omm’Gmoy’n én’r éti­qu’SG“’l…G…ur…G”’G r…v’sG“on­sé­qu’n“’s surGl…Gs…ntéG­mon”i…l’G“…rG“’G …zG’stGl’unG”’sG­plus pol­lu…ntsG…uG­mon”’UG

Newspapers in English

Newspapers from France

© PressReader. All rights reserved.